Leeswijzer

Hoe bereikt Defensie de doelen op het gebied van gereedheid, inzetbaarheid,  gevechtskracht en wendbaarheid? Welke weg volgt Defensie zodat ons land een krachtiger rol kan spelen in Europa? Op die vragen geeft deze Defensienota de antwoorden.

Na de inleiding en deze leeswijzer volgt allereerst het dreigingsbeeld: een korte visualisatie van factoren die duiden waarom Defensie moet versterken. Daarna volgt een schematische weergave van het doel, de te bereiken effecten en het plan voor de noodzakelijke transitie van Defensie.

Dit transitieplan wordt verder uitgewerkt in de rest van de Defensienota. Allereerst door de gekozen focus nader toe te lichten. Defensie maakt daarbij keuzes die leiden tot 6 actielijnen. Deze actielijnen worden elk in een hoofdstuk behandeld. Bij elke actielijn wordt de vraag beantwoord waarom deze keuze doeltreffend is (leidt tot de beoogde effecten) en waarom de keuze doelmatig is (de beste manier is om het doel te bereiken).

De keuzes van Defensie zijn weliswaar in 6 separate actielijnen uitgewerkt, maar dat laat onverlet dat deze integraal worden opgepakt. Zo wordt de inrichting van ons vastgoed niet alleen bepaald door de eisen vanuit goed werkgeverschap (actielijn 2), maar staat deze vooral in dienst van de operationele eisen (actielijnen 1 en 3).

In bijlage 1 wordt de operationele gereedheid nader toegelicht en wordt vervolgens per defensieonderdeel de transitie beschreven. Bijlage 2 is gewijd aan de financiën en bijlage 3 geeft het investeringsprogramma weer.

Bijlage 4 schenkt aandacht aan rapportage en evaluatie. Defensie schrijft verschillende rapportages over onder andere het personeel, het materieel en de inzetbaarheid. De belangrijkste rapportages zijn in de bijlage op een rij gezet. Met deze rapportages informeert Defensie de Kamer over de inzet van militairen in binnen- en buitenland, de uitvoering van het defensiebeleid en de besteding van middelen. In toekomstige begrotingsrapportages wil Defensie daarnaast meer inzicht geven in de uitvoering van de plannen in deze nota, door met meer concrete indicatoren te werken. Ook is het doel om in de rapportages niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit te blikken. De evaluatieagenda biedt Defensie de kans om te leren van de uitvoering van het ingezette beleid en te onderzoeken of de besteding van middelen doeltreffend en doelmatig is geweest.

Deze Defensienota is de start van het transitieprogramma van dit kabinet voor Defensie. Er volgen nog andere documenten. Zo komt er een uitvoeringsagenda om meer mensen te werven en te behouden bij Defensie. Defensie werkt aan een uitvoeringsagenda om focus en concretisering aan te brengen in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda 2021-2025. Er komt ook een uitvoeringsagenda voor onze verduurzamingsplannen. Daarnaast worden rond de zomer de plannen voor het concentreren, verduurzamen en vernieuwen van het vastgoed van Defensie naar de Kamer gestuurd. Het nieuwe Strategisch Vastgoedplan vormt ook een reactie op het IBO Vastgoed (interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Toekomstvast – goed beheerd, naar een toekomstbestendige vastgoedportefeuille voor Defensie’).

Verder lezen?

Ga naar de volgende pagina. Of ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.