Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt het ministerie van Defensie alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat het ministerie van Defensie om met uw persoonsgegevens?

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens invult in het contactformulier, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Defensie kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Bewaren persoonsgegevens

Defensie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder meer van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op de website Overheid.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Zie ook