Privacyverklaring Defensie.nl

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op Defensie.nl voor:

  • Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht).
  • Aanmelden voor activiteiten zoals open dagen en thuisfrontevenementen.
  • Toekenning ereteken Mobilisatie-Oorlogskruis.
  • Inschrijven op Defensiemagazines.
  • Statistieken sitebezoek (traffic).

Defensie maakt gebruik van een AVG-verwerkingenregister. In dit register is opgenomen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. 

Om het verwerkingenregister in te zien kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Defensie: 

Postadres
Ministerie van Defensie
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

E-mail: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl.

Waarom vragen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. We vragen daarvoor zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor de statistieken sitebezoek zijn deze gegevens geanonimiseerd.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Onze eigen medewerkers behandelen uw vraag, klacht of verzoek. We delen uw gegevens niet met derden. Indien u gebruik maakt van de ‘Deel deze pagina‘-knop, dan kan het social mediakanaal waarop u deelt, deze als ‘interesse’ aan uw profiel toevoegen.

Wat zijn uw privacyrechten?

Informatie over uw privacyrechten vindt u op de pagina privacyrechten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord of uw aanmelding, machtiging of inschrijving hebben verwerkt, verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen. Voor de afhandeling van vragen, klachten en verzoeken geldt voor WOB-verzoeken een termijn van 5 jaar. Voor bezwaar en beroep en klachten is dit 10 jaar. Zie voor meer informatie de Generieke Selectielijst Defensie. Voor het inschrijven op Defensiemagazines geldt dat uw gegevens behouden blijven totdat u de inschrijving beëindigt. 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Defensie heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).

Persoonsgegevens wel gebruiken voor opsporing

Defensie kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Heeft u een klacht?

Op de pagina Klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

Gedetailleerde informatie

In aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG, heeft Defensie de AVG uitgewerkt in 2 regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties.