Privacyverklaring Defensie.nl

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens op Defensie.nl. De verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van Defensie worden gebruikt.

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op Defensie.nl voor:

 • afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht);
 • aanmelden voor activiteiten zoals open dagen en thuisfrontevenementen;
 • toekenning ereteken Mobilisatie-Oorlogskruis;
 • inschrijven op Defensiemagazines;
 • statistieken sitebezoek (geanonimiseerd).

Defensie maakt gebruik van een AVG-verwerkingenregister. Hierin staat een korte beschrijving van:

 • de soorten gegevens die worden verwerkt;
 • waarvoor die gegevens zijn verzameld;
 • wat er met de gegevens wordt gedaan;
 • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Waarom vragen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. We vragen daarvoor zo min mogelijk persoonsgegevens.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Onze eigen medewerkers behandelen uw vraag, klacht of verzoek. We delen uw gegevens niet met derden. Als u gebruik maakt van de ‘Deel deze pagina‘-knop, dan kan het social mediakanaal waarop u deelt, deze als ‘interesse’ aan uw profiel toevoegen.

Wij verzamelen ook statistieken van sitebezoeken (traffic). De gegevens die we dan verzamelen zijn geanonimiseerd en bevatten niet meer uw persoonlijke informatie.

Wat zijn uw privacyrechten?

Informatie over uw privacyrechten vindt u op de pagina privacyrechten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwijderen uw persoonsgegevens uit onze systemen zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord. Of zodra wij uw aanmelding, machtiging of inschrijving hebben verwerkt. Voor Woo-verzoeken geldt een termijn van 10 jaar. Voor bezwaar en beroep en klachten is dit ook 10 jaar. Zie voor meer informatie de Selectielijst Defensie op nationaalarchief.nl. Voor het inschrijven op Defensiemagazines geldt dat uw gegevens behouden blijven totdat u de inschrijving beëindigt. 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Defensie beschermt uw persoonsgegevens. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid. Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).

Persoonsgegevens voor opsporing

Defensie kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Defensie heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens. Volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor Gegevensbescherming heeft bevoegdheden zoals:

 • vragen om inlichtingen;
 • inzage in alle stukken;
 • toegang tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt.

De Functionaris voor Gegevensbescherming gaat ook over het AVG-verwerkingenregister. Hierin staan meldingen van registraties (lees  persoonsgegevens) bij Defensie opgenomen. De functionaris heeft géén toezichtsbevoegdheden voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Contact

Postadres
Ministerie van Defensie
Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
E-mail functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl

Heeft u een klacht?

Op de pagina Klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

Gedetailleerde informatie

Naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG, kent Defensie 2 AVG-regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties.

De inhoud van de Privacyverklaring Defensie.nl is 8 juli 2022 voor het laatst gewijzigd.