Privacyverklaring Defensie.nl

Hoe gaat Defensie.nl om met uw persoonsgegevens?

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op Defensie.nl voor de onderstaande doelen:

  1. Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht).
  2. Aanmelden voor activiteiten zoals open dagen en thuisfrontevenementen.
  3. Toekenning ereteken Mobilisatie Oorlogskruis.
  4. Inschrijven op Defensiemagazines.
  5. Statistieken sitebezoek (traffic).

Defensie maakt gebruik van een AVG-verwerkingenregister. In dit register is opgenomen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. 

Om het verwerkingenregister in te zien kunt u een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om het doel te bereiken.

Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het doel te behalen met zo min mogelijk gegevens, voor doel 5 zijn deze gegevens geanonimiseerd. Uw vraag, klacht of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. 

Uw gegevens worden niet door Defensie met derden gedeeld. Indien u echter gebruik maakt van de ‘Deel deze pagina‘-knoppen, dan bestaat de mogelijkheid dat het social mediakanaal waarop u deelt, deze als ‘interesse’ aan uw profiel toevoegt.

Wat zijn uw privacyrechten?

Informatie over uw privacyrechten vindt u op de pagina privacyrechten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord (doel 1), uw aanmelding hebben verwerkt (doel 2), uw machtiging hebben verwerkt (doel 3) of uw inschrijving is verwerkt worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. Voor doel 1 geldt voor WOB-verzoeken een termijn van 5 en voor bezwaar en beroep en klachten een termijn van 10 jaar, zie voor meer informatie de zogeheten generieke selectielijst Defensie. Voor doel 4 geldt dat uw inschrijving behouden blijft totdat u de inschrijving beëindigt.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Defensie heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Defensie kent een integraal beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informatie- en personele beveiligingsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de algemene beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).

Persoonsgegevens wel gebruiken voor opsporing

Defensie kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Klachten?

Op de pagina klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

Functionaris gegevensbescherming

Defensie heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. 

Postadres:

Ministerie van Defensie
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

U kunt ook via e-mail contact opnemen: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl.

Gedetailleerde informatie?

In aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG heeft Defensie de AVG uitgewerkt in 2 regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties.