Bijlage 2 Defensienota: financiën

Met de acties die in deze Defensienota zijn uitgewerkt, zet Defensie belangrijke stappen om het fundament te versterken en vorm te geven aan de transformatie naar de toekomst. Ook met de extra middelen moet Defensie nog altijd keuzes maken.

In deze Defensienota wordt daarom geprioriteerd op basis van de gekozen focus op weg naar een toekomstbestendige krijgsmacht. Daarbij ligt de nadruk in eerste instantie op het sneller kunnen verhogen van de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht, omdat de ernstig verslechterde veiligheidssituatie daarom vraagt. Defensie is daarbij, net als anderen, afhankelijk van ontwikkelingen die ze niet altijd in eigen hand heeft. Dit gaat bijvoorbeeld om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en internationale marktontwikkelingen bij de verwerving van materieel.

Defensie werkt toe naar financiële duurzaamheid door een balans te vinden tussen het in stand houden van bestaande capaciteiten en het aanschaffen van capaciteiten voor nieuwe dreigingen, en tussen onze gevechtskracht en ondersteuning (inclusief de bedrijfsvoering).

De afgelopen jaren waren de taken en middelen van Defensie uit balans, ook nadat in financieel opzicht het tij vanaf 2014 is gekeerd. Door die disbalans was er geen duurzame financiering voor de bedrijfsvoering, onderhoud en modernisering. Het opbouwen van capaciteiten kost tijd, terwijl Defensie er direct moet kunnen staan als dat nodig is. Mede daarom is Defensie gebaat  bij langdurig commitment, in budget en in beleid. Defensie moet zich in de toekomst kunnen richten op een breed scala aan urgente dreigingen. Sommige materieelprojecten hebben een lange doorlooptijd; die worden waar mogelijk verkort maar er zullen deze kabinetsperiode ook zaken in gang worden gezet die pas na 2025 effect sorteren. De maatregelen die in deze Defensienota zijn uitgewerkt, passen bij het realistische groeipad dat het kabinet hanteert. Ook wordt op basis van de focus gericht gekozen om in de toekomst specifieke capaciteiten te vervangen en vernieuwen. De defensiebegroting groeit structureel vanaf 2026 met € 5 miljard.

Hieronder staat de ontwikkeling van de defensiebegroting inclusief de ontwikkeling van het NAVO-bbp-percentage.

Groeipad defensie-uitgaven inclusief ontwikkeling NAVO-bbp-percentage

 • 1. Defensie-uitgaven (bron: Voorjaarsnota 2022 exclusief middelen Coalitieakkoord en inclusief huidige toerekening.)
  • 2022: € 14.091 miljoen
  • 2023: € 13.215 miljoen
  • 2024: € 13.310 miljoen
  • 2025: € 13.094 miljoen
  • 2026: € 12.762 miljoen
 • 2.a Coalitieakkoord Rutte IV
  • 2022: € 500 miljoen
  • 2023: € 1.900 miljoen
  • 2024: € 4.100 miljoen
  • 2025: € 4.200 miljoen
  • 2026: € 3.000 miljoen
 • 2.b Coalitieakkoord Rutte IV (MIVD-middelen)
  • 2022: € 17 miljoen
  • 2023: € 36 miljoen
  • 2024: € 72 miljoen
  • 2025: € 72 miljoen
  • 2026: € 72 miljoen
 • 3. Voorjaarsnota besluitvorming 2022
  • 2022: € 0
  • 2023: € 400 miljoen
  • 2024: € 1.700 miljoen
  • 2025: € 2.000 miljoen
  • 2026: € 2.000 miljoen
 • 4. Aanvullende toerekeningen vanuit andere begroting(en)
  • 2022: € 200 miljoen
  • 2023: € 200 miljoen
  • 2024: € 200 miljoen 
  • 2025: € 200 miljoen 
  • 2026: € 200 miljoen
 • 5. Totaal Defensieuitgaven
  • 2022: € 14.808 miljoen
  • 2023: € 15.751 miljoen
  • 2024: € 19.382 miljoen
  • 2025: € 19.566 miljoen
  • 2026: € 18.034 miljoen
 • 6. Totaal (in percentage bbp)
  • 2022: 1,61%  
  • 2023: 1,68%  
  • 2024: 2,03% 
  • 2025: 2,01%  
  • 2026: 1,83% 

Financieel overzicht actielijnen Defensienota

De uitgaven per actielijn zijn hieronder inzichtelijk gemaakt voor de periode 2022 - 2026.

 • 1. Krachtige ondersteuning
  • 2022: € 0
  • 2023: € 327 miljoen 
  • 2024: € 815 miljoen
  • 2025: € 1.307 miljoen 
  • 2026: € 1.577 miljoen
 • 2. Een goede werkgever, verbonden met de samenleving
  • 2022: € 335 miljoen
  • 2023: € 739 miljoen 
  • 2024: € 987 miljoen 
  • 2025: € 1.087 miljoen 
  • 2026: € 1.161 miljoen
 • 3. Versterken specialismen
  • 2022: € 0
  • 2023: € 521 miljoen 
  • 2024: € 957 miljoen 
  • 2025: € 1.020 miljoen 
  • 2026: € 2.107 miljoen
 • 4. Meer Europese samenwerking
  • 2022: € 0
  • 2023: € 110 miljoen 
  • 2024: € 120 miljoen 
  • 2025: € 135 miljoen 
  • 2026: € 135 miljoen
 • 5. Innoverend vermogen en nieuwe domeinen
  • 2022: € 0
  • 2023: € 119 miljoen
  • 2024: € 233 miljoen 
  • 2025: € 284 miljoen 
  • 2026: € 275 miljoen
 • 6. Informatiegestuurd werken en optreden
  • 2022: € 0
  • 2023: € 434 miljoen 
  • 2024: € 733 miljoen 
  • 2025: € 918 miljoen 
  • 2026: € 885 miljoen

NB: in enig jaar is voor de uitputting van de begroting het beschikbare budget leidend. Omdat het verloop van investeringsuitgaven volatiel is wijken de optellingen per jaar af van de totale budgetten per jaar. Meerjarig zijn de uitgaven gelijk aan het budget. Daarnaast is het resterende budget op de Aanvullende Post nog niet meegenomen in bovenstaande actielijnen.

Verder lezen?

Ga naar de volgende pagina. Of ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.