Bijlage 4 Defensienota: evaluatie

Met de investeringen van dit kabinet gaat Defensie de komende jaren grote stappen zetten naar een toekomstgerichte organisatie. Hiermee is veel geld en een grote inspanning van de defensieorganisatie gemoeid. Een adequaat rapportage- en evaluatiemechanisme stelt Defensie in staat om te controleren of de doelen worden gehaald, om eventueel gericht bij te sturen en om politieke verantwoording af te leggen.

Het rapporteren over de voortgang doet Defensie in de eerste plaats via de reguliere rapportages. Hieronder vallen bijvoorbeeld de stukken die als onderdeel van de begrotingscyclus worden aangeboden, zoals jaarverslagen en de begroting. Maar ook via thematische rapportages zoals de personeelsrapportage en de  inzetbaarheidsrapportage. Met deze rapportages informeert Defensie de Kamer over de inzet van militairen in binnen- en buitenland, de uitvoering van het defensiebeleid en de besteding van middelen. In toekomstige rapportages wil Defensie meer inzicht geven met concrete indicatoren. Ook is het doel om in de rapportages niet alleen terug te  kijken, maar ook vooruit te blikken. 

De maatregelen uit de Defensienota zijn tevens gekoppeld aan de strategische  evaluatieagenda. De strategische evaluatieagenda is een onderdeel van de begroting die jaarlijks met Prinsjesdag verschijnt. Deze evaluatieagenda helpt om alle monitors, evaluaties en onderzoeken zo te plannen, dat Defensie de voortgang op de actielijnen  goed kan meten en daardoor tijdig over relevante sturingsinformatie beschikt. Hiervoor worden per actielijn nog een evaluatiebehoefte en -procedure bepaald en onderzoeken en monitoractiviteiten gepland. Met de uitgevoerde onderzoeken, evaluaties en monitoractiviteiten maakt Defensie meta-analyses. De uitkomsten van deze analyses stuurt Defensie eveneens naar de Kamer. 

Hieronder staat per dossier de koppeling met de actielijnen uit deze Defensienota, de rapportages die Defensie schrijft en de onderwerpen waarlangs Defensie de uitvoering van het beleid zal monitoren. 

Koppeling per dossier

Meer lezen?

Ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.