Ontwikkelingen luchthavenbesluit De Peel

Defensie is bezig een luchthavenbesluit voor te bereiden voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel. Op deze locatie zit het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Met een luchthavenbesluit kan de landmachtkazerne ook weer gebruikt worden als vliegveld.

Op 12 juni 2019 informeerde de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer hierover met een brief. Daarmee startte officieel de zogenoemde reactivering van het voormalige vliegveld.

Informeren omwonenden

Om omwonenden te informeren over de plannen waren er verschillende publieksavonden, onder andere op woensdag 26 juni 2019 in Venray en maandag 1 juli 2019 in Gemert. Het was het begin van de uitgebreide procedure om tot een luchthavenbesluit te komen (dit wordt de MER-procedure genoemd). Een onderdeel daarvan was dat belanghebbenden de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage konden inkijken. Deze rapportage geeft aan welke effecten op het milieu worden verwacht.

Formeel overleg tussen burgers en overheid

Om tot een luchthavenbesluit te komen is veel overleg nodig tussen overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Voor alle partijen is het belangrijk dat ze kunnen aangeven waar ze zich voor inzetten. Dat gebeurt onder andere in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), die is opgericht. De 1e vergadering was 30 oktober 2019 in Venray. Hierin is afgesproken om tijdens de procedure 4 keer per jaar bij elkaar te komen. Op 13 februari 2020 was de 2e vergadering. De COVM-vergaderingen zijn open voor publiek.

Door de COVID-19 pandemie zijn de COVM-overleggen digitaal. De kalender verwijst u door naar de vergaderstukken voor het eerstvolgende overleg.

Wanneer is het luchthavenbesluit gereed?

Het is lastig om te zeggen wanneer het luchthavenbesluit De Peel klaar is. Dit hangt af van het besluitvormingsproces. Denk hierbij aan de uitvoering van (extra) onderzoeken en goed overleg met omwonenden. Daarnaast kost de overgang naar een nieuwe rekenmaat voor geluidshinder (van Ke naar Lden) nog veel voorbereiding en overleg.

Van een concept notitie naar een definitieve versie

Mensen konden de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau bekijken vanaf 26 juni tot en met 21 augustus 2019. Iedereen kon een zogenoemde zienswijze indienen: in totaal kwamen er 515 reacties. Betrokkenen die hebben gereageerd, krijgen een reactienota waarin staat wat Defensie met de reacties doet. Deze reactienota komt ook op internet te staan. De planning hiervoor is niet met zekerheid te stellen. De verwachting is april, uiterlijk juni 2021.De reactienota met zienswijzen wordt gebruikt om van de conceptnotitie een definitieve notitie te maken, als een handleiding voor de milieueffectrapportage.

Wat is de procedure?

Deze definitieve notitie en de milieueffectrapportage maken deel uit van de standaard procedure om een luchthavenbesluit voor te bereiden. In de infographic 'Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand' wordt dat uitgelegd. U kunt het ook lezen op de pagina 'Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand: procedure'.