Procedure luchthavenbesluit De Peel

Om weer te kunnen vliegen vanaf Vliegbasis De Peel, bereidt Defensie een luchthavenbesluit voor. De procedure hiervoor startte in 2019.

Overleg tussen burgers en overheid in de COVM

Om tot een luchthavenbesluit De Peel te komen is veel overleg nodig tussen overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Alle partijen moeten kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Dat gebeurt onder meer in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). De COVM geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidsoverlast rond militaire vliegbases. In de COVM zitten de provincies Limburg en Noord-Brabant, gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Defensie,  milieuorganisaties en omwonenden. Elke militaire vliegbasis heeft een eigen COVM.

De eerste COVM-vergadering over De Peel was 30 oktober 2019 in Venray. Hierin is afgesproken om tijdens de voorbereiding van het luchthavenbesluit 4 keer per jaar bij elkaar te komen. De COVM-vergaderingen zijn open voor publiek. Afhankelijk van de situatie rond COVID-19 zijn deze digitaal. Er wordt steeds bekeken of de COVM-vergaderingen fysiek kunnen plaatsvinden.

Meer informatie over de COVM De Peel, vergaderstukken en andere documenten is te vinden op de website van de COVM.

Publieksavonden

Om omwonenden te informeren over de plannen zijn er verschillende publieksavonden geweest. Onder meer op 26 juni 2019 in Venray en 1 juli 2019 in Gemert. Deze publieksavonden waren de start van de MER-procedure (milieueffectenrapportage) om tot een luchthavenbesluit te komen.

Op 3 en 6 oktober 2022 vonden informatiebijeenkomsten over belevingsvluchten met een F-35 plaats.

Reactienota is klaar

Als voorbereiding van de MER konden belanghebbenden van 26 juni tot en met 21 augustus 2019 reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Er zijn ruim 600 zienswijzen ingediend. Defensie heeft een Reactienota opgesteld waarin staat wat Defensie met de voorstellen en suggesties gaat doen. 

Niet bekend wanneer luchthavenbesluit klaar is

Het proces om tot het luchthavenbesluit De Peel te komen bestaat uit vaste stappen. Maar het is lastig te zeggen wanneer het luchthavenbesluit precies klaar is. Dit hangt af van het besluitvormingsproces. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van (extra) onderzoeken en goed overleg met omwonenden. Daarnaast kost de overgang naar een nieuwe rekenmaat voor geluidshinder (van Ke naar Lden) veel voorbereiding en overleg.

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn ziet u wat er wanneer gebeurt om te komen tot een luchthavenbesluit voor Vliegbasis De Peel. De data zijn een inschatting. Defensie informeert op tijd over de voortgang: via de COVM, de website, burenmailing De Peel en in gesprekken met omgeving en betrokkenen.

Defensie informeert over de procedure, uw ideeën voor De Peel zijn welkom

Defensie vindt het belangrijk met omwonenden in contact te blijven en samen te werken aan een besluit waar mensen achter staan. Via deze website en de burenmailing informeert Defensie belanghebbenden over de procedure van het luchthavenbesluit De Peel.

Ideeën voor De Peel kunt u indienen tijdens officiële momenten waarop u op de voorgenomen plannen en besluiten kunt reageren. Dat is vastgelegd in de Wet luchtvaart. Maar ook tijdens bijeenkomsten die Defensie organiseert zijn uw ideeën welkom. U wordt geïnformeerd over deze bijeenkomsten via de COVM en de burenmailing.

Heeft u vragen over het luchthavenbesluit? Dan kunt u die stellen via het contactformulier.