Taken marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

De marechaussee heeft 3 hoofdtaken:

  1. grenspolitietaak;
  2. bewaken en beveiligen;
  3. internationale en militaire politietaken.

Video: Koninklijke Marechaussee, als het erop aankomt (juni 2022)

Migratiestromen, terrorisme, een sterke groei van grensoverschrijdend reizen. Nederland heeft ermee te maken en vraagt om veiligheid. Wij, de Koninklijke Marechaussee, bewaken de grenzen en beschermen ons land. We treden op tegen zware criminaliteit en ondermijnende activiteiten. Soms met gevaar voor eigen leven. Wij zijn militair en politie tegelijk. Onderdeel van de krijgsmacht. We bewaken de rechtsstaat en beschermen de samenleving voor uw veiligheid. Wij worden continu ingezet in Nederland en daarbuiten. U vindt ons op luchthavens, waar wij het vertrouwde gezicht zijn. Wij zijn experts in identiteitscontrole en doen onderzoek naar mensensmokkel. Wij bewaken de grens en vervullen politietaken. Wij beschermen onze veiligheid en als het er echt op aan komt, dan staan wij er. Wij zijn wereldwijd actief. We controleren, rechercheren, bewaken en beveiligen. En altijd voor u, voor Nederland. Wij zijn de Koninklijke Marechaussee.

[Wapenschild Koninklijke Marechaussee. Beeldtekst: Koninklijke Marechaussee, als het erop aankomt.]

1. Grenspolitie

De marechaussee controleert het grensverkeer van personen en bestrijdt criminaliteit die zich niet laat tegenhouden door grenzen. Op alle plaatsen waar dit voor de Nederlandse Staat van belang is. In Nederland doet de marechaussee dit door het bewaken van de  Europese buitengrens op vliegvelden, in zeehavens en langs de kust. Daarnaast ook bij de binnengrenzen van het Schengengebied door Mobiel Toezicht Veiligheid. Door deelname in het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex levert de marechaussee een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrens in andere Europese lidstaten.

Rechercheurs van de marechaussee doen onderzoek naar strafbare feiten die naar voren komen tijdens het uitvoeren van de grenspolitietaak. Zo onderzoeken ze criminele organisaties die zich richten op mensensmokkel en mensenhandel. Migratiecontrolehonden van de marechaussee helpen bij het opsporen van verstopte personen in bijvoorbeeld vrachtwagens en bussen die de grenzen passeren.

Bekijk een video over de grenspolitietaken van de marechaussee.

2. Bewaken en beveiligen

De marechaussee beveiligt belangrijke objecten en personen. De pelotons Hoog Risico Beveiliging bewaken en beveiligen objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. De marechaussee beschermt ook de burgerluchtvaart tegen terrorisme.

Bekijk een video over het bewaken en beveiligen en een video over de beveiliging op luchthavens door de marechaussee.

3. Internationale en militaire politietaken

De Koninklijke Marechaussee treedt op als politie voor alle Defensieonderdelen. Daarom zijn er marechausseebrigades en -posten gevestigd bij kazernes, militaire vliegbases, de marinehavens en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland.
De marechaussee treedt ook op als politie voor alle in Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten en er werken marechaussees bij internationale militaire hoofdkwartieren.

Militaire politie
De militaire politietaak van de marechaussee is preventief, dienstverlenend en reactief. Preventief en dienstverlenend zijn bijvoorbeeld patrouilles, verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, het geven van advies en voorlichting aan commandanten en hun personeel en het escorteren van colonnes. De reactieve taak is gericht op naleving van de Wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de opsporing van strafbare feiten, op militaire locaties of gepleegd door militairen (ook in hun vrije tijd). Marechaussees onderzoeken deze strafbare feiten.

De Brigade Caribisch Gebied van de marechaussee voert politietaken uit voor de Nederlandse militairen, de militairen van de Curaçaose en Arubaanse militie en op de militaire locaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Militaire missies en politiemissies
Nederlandse militairen werken over de hele wereld bij gewapende conflicten of om de vrede te bewaren. Daarbij zijn vrijwel altijd marechaussees aanwezig. Zij zijn ook in het buitenland de politie voor militairen en behandelen daar overtredingen en misdrijven.

De marechaussee helpt tijdens een politiemissie bij de wederopbouw van de politieorganisatie in het missiegebied. Ze nemen het functioneren van de lokale civiele politie waar en trainen en adviseren de functionarissen.

Bekijk een video over de internationale taken van de marechaussee.

Bijstand

Om een einde te maken aan een levensbedreigende situatie is soms de inzet van speciale eenheden van politie en marechaussee nodig. De Dienst Speciale Interventies van de Nationale Politie, waar de marechaussee ook deel van uitmaakt, kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen. De bijstandseenheden van de marechaussee handhaven de openbare orde ook als de inzet van de Mobiele Eenheid niet meer voldoende is. Bijvoorbeeld bij grof geweld of grote (terreur)dreiging. Wereldwijd ondersteunen de eenheden lokale politiekorpsen na een ramp of conflict.

Marechausseetaak in wet vastgelegd

De taken van de Koninklijke Marechaussee staan in de politiewet: