Grenstoezicht

Door grenstoezicht bestrijdt de Koninklijke Marechaussee grensoverschrijdende criminaliteit en levert het een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Zoals het tegengaan van terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, identiteitsfraude en mensensmokkel.

Video: grenspolitietaken van de marechaussee

De Koninklijke Marechaussee controleert het grensverkeer van personen. Op de luchthavens, in zeehavens, bij de grenzen van Nederland en van Europa. We controleren, checken mensen in de opsporingssystemen, en als het nodig is houden we ze tegen. Het doel? Illegale immigratie en mensensmokkel tegengaan en grensoverschrijdende criminaliteit bestrijden. Zo werken wij aan de veiligheid van Nederland. 

De Koninklijke Marechaussee. Als het er op aankomt. 

Vergroot afbeelding 2 marechaussees controleren reisdocumenten van een chauffeur van een auto.
Controle op de A-67 bij Venlo.

Schengenlanden

De Schengenlanden hebben in het Akkoord van Schengen (Schengenverdrag) afspraken gemaakt over het visumbeleid, asielbeleid en samenwerking tussen politie en justitie. Het Schengenverdrag is onderdeel van regelgeving van de Europese Unie, maar ook niet-EU-lidstaten kunnen zich aansluiten bij het verdrag.

Een afspraak uit het verdrag is dat er tussen de Europese landen in het Schengengebied geen grenscontroles zijn. Er is 1 gezamenlijke EU-buitengrens.  Zo zijn er bijvoorbeeld  geen controles aan de landsgrenzen van Nederland met België en Duitsland.

Reizigers moeten zich binnen het Schengengebied wel kunnen legitimeren met een geldig reisdocument. Dit om illegale immigratie en alle vormen van criminaliteit tegen te gaan. De Koninklijke Marechaussee voert de controles uit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Controle buitengrenzen Schengengebied

Aan de buitengrenzen van het Schengengebied is er nog wel controle. In Nederland door het bewaken van de Europese buitengrens op vliegvelden, in zeehavens en langs de kust. Door deelname in het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex levert de marechaussee een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrens van andere Europese lidstaten.

Vanaf april 2017 is er op luchthaven Schiphol sprake van een 100%-persoonscontrole. Dit betekent dat grensbewakers iedereen bevragen die naar een bestemming buiten het Schengengebied reist.

Vergroot afbeelding Mobiel Toezicht Veiligheid op Een Nederlandse snelweg.
Mobiel Toezicht Veiligheid op een Nederlandse snelweg.

Mobiel Toezicht Veiligheid

Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) is het toezicht op personen die vanuit een ander Schengenland bij de Belgische en Duitse grens naar Nederland reizen. De controles vinden plaats op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer. In het gebied direct achter de grens controleert de marechaussee steekproefsgewijs reisdocumenten.

Voor mobiele controles gebruikt de marechaussee het camerasysteem @migoboras als hulpmiddel. De controles vinden plaats om illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.

Vergroot afbeelding Een marechaussee voert controle uit met een hond bij een vrachtwagen.
Controle bij de veerdienst op Hoek van Holland.

Migratiecontrolehonden

Migratiecontrolehonden helpen de marechaussee verstopte personen (verstekelingen) op te sporen in bijvoorbeeld vrachtwagens, touringcars en bussen die de grenzen passeren. Ook zoeken ze schepen af naar verstekelingen. In de Nederlandse havens IJmuiden en Hoek van Holland controleren de honden schepen en (vracht)verkeer dat via de ferry naar en van het Verenigd Koninkrijk reizen.

Handhaving vreemdelingenwet

De marechaussee krijgt ook te maken met asielzoekers die direct aan de grens asiel aanvragen. De marechaussee is verantwoordelijk voor de eerste opvang. Verder draagt de marechaussee uit te zetten vreemdelingen over aan buitenlandse autoriteiten. En neemt Nederlanders die in het buitenland ongewenst zijn, over van buitenlandse autoriteiten. Marechaussees zijn speciaal getraind om deze bijzondere taken humaan en met respect voor alle betrokkenen uit te voeren.

Op verzoek van de marechaussee moet een reiziger met een niet-Europese nationaliteit bij binnenkomst in Nederland kunnen aantonen dat hij voldoende inkomen heeft. Hij moet namelijk in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voldoet een reiziger niet aan de eisen om het Schengengebied in te reizen? Dan weigert de marechaussee de toegang.