Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand: procedure

Voor een luchthavenbesluit bij Defensie worden 4 stappen genomen.

Stap 1: Openbare bekendmaking voornemen

De staatssecretaris van Defensie maakt bekend dat er een (nieuw) luchthavenbesluit komt. Dit gebeurt na overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor het luchthavenbesluit moet Defensie ook de gevolgen voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapportage (MER).

Om te bepalen wat er in de milieueffectrapportage wordt opgenomen, onderzocht en beschreven schrijft Defensie een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Defensie publiceert deze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau zodat iedereen het kan lezen, en erop kan reageren. Defensie laat ook de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) van de vliegbasis weten dat dit document er is.

Stap 2: Indienen reacties, opstellen reactienota en definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U heeft 4 weken de tijd om te reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. En u kunt adviezen geven over wat er in het milieuonderzoek moet worden meegenomen.

U kunt de documenten op verschillende manieren inkijken. U kunt ook op verschillende manieren reageren. Via het Staatsblad en vaak ook via lokale media leest u hoe en waar. De reacties en adviezen worden meegenomen bij het schrijven van de uiteindelijke Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er komt ook een reactienota zodat iedereen kan lezen wat Defensie met de reacties en adviezen heeft gedaan. Als u zelf heeft gereageerd krijgt u de reactienota toegestuurd.

Stap 3: Opstellen, toetsen en mogelijkheid tot indienen zienswijzen milieueffectrapportage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is nu klaar. Het wordt gebruikt om de MER op te stellen. Terwijl dit milieuonderzoek wordt uitgevoerd en beschreven, wordt alvast het ontwerp luchthavenbesluit opgesteld. Defensie overlegt over beide documenten met de provincies en gemeenten die ermee te maken hebben.

Daarna liggen het ontwerp-luchthavenbesluit en de MER 6 weken lang ter inzage, zodat iedereen ze kan bekijken. In die 6 weken kunt u als omwonende uw mening geven over het ontwerp-luchthavenbesluit. En over de keuzes die zijn gemaakt. Ook andere partijen zoals het provinciebestuur en omliggende gemeenten kunnen hun mening geven.

De documenten kunt u op verschillende plekken bekijken (vaak het Provinciehuis en bij de gemeente). Ze zijn ook digitaal te lezen. De staatssecretaris van Defensie informeert de COVM hierover . Via het Staatsblad en vaak ook via lokale media leest u waar en wanneer u de documenten kunt bekijken. Informatie vindt u vanaf dat moment ook op deze Defensiewebsite.

Stap 4: Besluit en bekendmaking luchthavenbesluit

Er komt opnieuw een reactienota zodat iedereen kan lezen wat Defensie met de reacties en adviezen heeft gedaan. Sommige reacties gebruikt de luchtmacht om het ontwerp-luchthavenbesluit aan te passen. De staatssecretaris van Defensie biedt het ontwerp-luchthavenbesluit vervolgens aan de Ministerraad aan.

De Ministerraad stuurt het besluit dan voor advies naar de Raad van State. Na publicatie in het Staatsblad geldt het luchthavenbesluit. Er kan dan nog wel beroep worden aangetekend. Als dat niet gebeurt, staat het besluit vast.

Waarop kunt u reageren?

U kunt 2 keer reageren: eerst op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en daarna op de MER en het ontwerp-luchthavenbesluit.

Vertraging van het luchthavenbesluit

Het besluitvormingsproces kan anders gaan dan hierboven beschreven. Bijvoorbeeld omdat er extra onderzoeken nodig zijn om de gevolgen van het besluit beter in kaart te brengen. Of door aanpassing van wet- en regelgeving. Ook als extra overleg met betrokken partijen nodig is kan dat voor vertraging zorgen. Belangrijkste blijft daarbij dat de procedure zorgvuldig is. Als er veranderingen zijn in bovenstaand proces, dan informeert Defensie u via deze website, via uw COVM en/of via lokale media.