Klaar voor de toekomst

De krijgsmacht is er voor Nederland. Ze beschermt de vrijheid, veiligheid en welvaart. In een wereld met verschillende dreigingen moet de krijgsmacht snel, daadkrachtig en op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Vaak op meerdere plekken tegelijk, samen met bondgenoten, en in steeds weer andere situaties. Hoe zorgt Defensie daarvoor?

Verdedigen grondgebied en bondgenoten

Op dit moment richt Defensie zich vooral op het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Dat komt door de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging.

Tegelijk blijft de krijgsmacht meedoen aan missies in het buitenland, ondersteunt ze civiele autoriteiten en levert ze bijstand bij rampen en crises.

Vergroot afbeelding De F-35 in de lucht.
De F-35 vervangt de F-16's bij Defensie.

Waar werkt Defensie aan in 2024?

Om alle taken in Nederland en het buitenland te kunnen uitvoeren moet Defensie een sterke organisatie zijn. Dat betekent voldoende personeel en geld, ook om te oefenen voor inzet. Op Prinsjesdag (19 september 2023) maakte het kabinet bekend hoeveel geld Defensie krijgt in 2024.

In het nieuwsbericht over Prinsjesdag 2023 is te lezen waar Defensie dat geld in gaat investeren.

In het nieuwsbericht over Verantwoordingsdag is te lezen hoe Defensie terugblikt op de financiën en het gevoerde beleid in 2022.

Structureel € 5 miljard extra

In de Voorjaarsnota 2022 die 20 april 2022 verscheen maakte het kabinet al bekend structureel € 5 miljard extra te investeren in Defensie. Daarmee ging het Defensiebudget zo’n 40% omhoog ten opzichte van de begroting van 2022.

Defensienota 2022

Het kabinet geeft in de 'Defensienota 2022 Sterker Nederland, veiliger Europa. Investeren in een krachtige NAVO en EU' aan welke plannen het heeft vanaf 2022. En daarmee ook waar het extra geld naartoe gaat.

Stand van Defensie

Defensie wil zo transparant mogelijk zijn over hoe het gaat met de maatregelen uit de Defensienota. De rapportage Stand van Defensie helpt daarbij. Het beschrijft waar de organisatie vandaan komt, waar die nu staat en wat ze wil bereiken op terreinen als personeel, materieel, gereedheid en inzet. De rapportage verschijnt 2 keer per jaar, op Prinsjesdag (september) en op Verantwoordingsdag (mei).

Defensievisie 2035

Al eerder verscheen de Defensievisie 2035 'Vechten voor een veilige toekomst’ (oktober 2020). Daarin staat welke krijgsmacht Defensie voor ogen heeft. In 2035 wil Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. Daarom moet Defensie vernieuwen en moderniseren, waarbij technologie en informatie vaker centraal staan.