Top Defensie Vorming (TDV)

De Top Defensie Vorming (TDV) is een postacademische opleiding. TDV leert studenten bewust te worden van trends en ontwikkelingen in de wereld en de invloed daarvan op en door de Defensieorganisatie. Dit met de grondwettelijke hoofdtaken van de krijgsmacht in gedachten.

Doelgroepen

Wie kunnen de TDV doen?

  • Militairen in de rang van kolonel met een zogeheten benoembaarheidsuitspraak tot vlag- of opperofficier.
  • Kolonels waarvan verwacht wordt dat ze binnenkort worden voorgedragen voor deze benoembaarheidsuitspraak.
  • Burgermedewerkers die werken bij andere departementen en van wie wordt verwacht dat ze doorgroeien naar schaal 16 en hoger.

Docenten

De inhoud van de opleiding bestaat uit gedachtewisselingen met hoogwaardige interne en externe sprekers en tussen studenten onderling.

Daarnaast zijn er een aantal praktische onderdelen.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit 6 modules en bestaat uit 9 themaweken, die gelijk zijn verdeeld over het academisch jaar. De onderwerpen nationale veiligheid, internationale veiligheid en strategisch leiderschap lopen als een rode draad door het programma heen.

Je leert jezelf vanuit strategisch perspectief te verbreden en verdiepen, in de ontwikkelingen in de wereld en de impact daarvan op en door de Defensieorganisatie en andere ministeries. Daarbij houd je altijd rekening met de hoofdtaken van de krijgsmacht. Je leert hoe je binnen complexe netwerken van beleid, uitvoering en toezicht waarde kan toevoegen aan de Defensieorganisatie en departementen. Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit staat hierbij steeds centraal.