Defensie heeft meer ruimte nodig

Defensie groeit. Dit is nodig omdat de veiligheidssituatie in de wereld verandert. De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. Voor deze taak heeft Defensie niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen.

Geschikte ruimte onderzocht

Om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen moet eerst onderzoek worden gedaan. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Op dit plan kon u tot en met 12 februari 2024 reageren.

Er kwamen ruim 2.200 reacties binnen. Defensie verwacht dat ze eind mei op de binnengekomen reacties kan reageren. Dat gebeurt in een Nota van Antwoord.

Defensie kijkt per reactie op het NRD of ze deze kan gebruiken voor de milieueffectrapportage (Plan-mer). Hiervoor onderzoekt Defensie wat voor invloed een activiteit heeft op bijvoorbeeld de omgeving, milieu, geluid en natuur. Defensie legt verschillende locaties naast elkaar om te komen tot de meest geschikte locatie voor een activiteit (de voorkeurslocatie).

Eerlijke verdeling van de ruimte in Nederland

Defensie verwacht dat het kabinet de voorkeurslocaties eind 2024 of begin 2025 kan vastleggen. Deze worden dan onderdeel van de Ontwerp Nationale Beleidsvisie NPRD (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie). Hierna is er weer een moment om te reageren (zienswijze indienen). En ook hierop zal Defensie reageren in een Nota van Antwoord.

Defensie weet dat de vraag naar ruimte in Nederland groot is, en dat er weinig ruimte beschikbaar is. Daarom wordt wat Defensie nodig heeft afgewogen tegen andere belangen in Nederland. Denk aan woningbouw, energietransitie en natuur.

Uw stem telt

Defensie wil de beste keuzes maken in de noodzakelijke veranderingen. U kan daarbij helpen. Meer hierover leest u in het participatieplan.

Ook wil Defensie u zo goed mogelijk informeren. Daarom organiseert ze informatiebijeenkomsten.