Gezondheidsrisico's chroom-6 en CARC

De blootstelling aan chroom-6-houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) bij Defensie in het verleden is onderzocht. Net als het effect op de gezondheid van (oud-)medewerkers. Dit onderzoek is gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op deze pagina leest u meer informatie hierover, en ook hoe Defensie nu omgaat met chroom-6.

Plan van aanpak beheersing chroom-6

Voor het werken met chroom-6 heeft Defensie een plan van aanpak geschreven. Daarin staan maatregelen over hoe om te gaan met chroom-6. Met voortgangsrapportages laat Defensie weten wat de stand van zaken is van deze maatregelen.

Lees het plan van aanpak en de voortgangsrapportages.

Onderzoek naar chroom-6 en CARC

In 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en CARC. Het ging hierbij onder meer om (oud-)medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen: Prepositioned Organizational Materiel Storage-sites, of kort POMS-sites. Defensie gaf daarop het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht onderzoek te doen naar:

  1. het gebruik van chroom-6 op POMS-locaties;
  2. het gebruik van CARC op POMS-locaties;
  3. het gebruik van chroom-6 op alle (niet-POMS) Defensielocaties.

Status onderzoek

De resultaten van het 3e en laatste deelonderzoek zijn 31 mei 2021 bekend gemaakt. Hiermee is het complete RIVM-onderzoek afgerond. De onderzoeken waren ingewikkeld en hebben lang geduurd. Daarmee is veel geduld gevraagd van (oud-)medewerkers die mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6 en CARC.

Defensie vond het erg belangrijk om onzekerheid weg te nemen en waar mogelijk vragen te beantwoorden. Met de resultaten van het onderzoek is zo veel mogelijk duidelijkheid gegeven. Voor meer informatie over het onderzoek en hoe nu verder kunt u terecht op de website Informatiepunt chroom-6.

Uitkeringsregeling

Heeft u als (oud-)medewerker een ziekte of aandoening die door chroom-6 of CARC kan zijn veroorzaakt? Dan kunt u met de Uitkeringsregeling Chroom-6 mogelijk een vergoeding krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Informatiepunt chroom-6.

Nazorg

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat Defensie onvoldoende heeft gezorgd voor een veilige werkplek. Daardoor kunnen (oud-)medewerkers zijn blootgesteld aan chroom-6 en ziek zijn of nog ziek worden. Defensie neemt haar verantwoordelijkheid en heeft verschillende maatregelen genomen voor de nazorg. Uitgangspunt is dat de (oud-)medewerker of nabestaande de zorg krijgt waar zij/hij behoefte aan heeft. Zo kunnen mensen zo lang als nodig is terecht bij het Informatiepunt chroom-6 voor vragen, begeleiding en ondersteuning. En ook voor bijvoorbeeld een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult (PGC). Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website Informatiepunt chroom-6.

Veilig werken met chroom-6

Defensie werkt nog steeds met chroom-6. Verwerkt in verf voorkomt chroom-6 dat materiaal gaat roesten. Om die reden zit het op veel bestaand materieel en wordt het in de luchtvaart nog steeds gebruikt. Waar mogelijk vervangt Defensie chroom-6 voor een alternatief, maar er helemaal niet meer mee werken is dus niet mogelijk. Het belangrijkste is dat medewerkers er veilig mee kunnen werken. Hiervoor neemt Defensie verschillende maatregelen. Defensie pakt het bij voorkeur aan bij de bron. Als dat niet of nog niet kan, treft Defensie (tijdelijk) andere maatregelen.

Animatievideo: veilig werken met chroom-6 bij Defensie

Chroom-6 is een metaal met een specifieke eigenschap. Verwerkt in verf voorkomt het dat materialen gaan roesten. Maar het is schadelijk voor de gezondheid. Daarom vervangt Defensie Chroom-6 waar dat kan. De stof helemaal uitbannen is niet mogelijk. Chroom-6-houdende verf zit op veel bestaand materieel. En het gebruik ervan in de luchtvaart is zelfs verplicht. Voorop staat dat medewerkers er veilig mee kunnen werken. Hiervoor treffen we 4 soorten maatregelen. We pakken het probleem bij voorkeur bij de bron aan. Zo vervangen we Chroom-6 waar mogelijk door een veilig alternatief. Als dat niet of nog niet kan treffen we andere maatregelen. Om te beginnen technische. We zorgen bijvoorbeeld voor de aanschaf van modern stofvrij gereedschap. Ook treffen we organisatorische maatregelen. Zo besteden we aandacht aan Chroom-6 in opleidingen. En zorgen we ervoor dat iedereen passende persoonlijke beschermingsmiddelen heeft en juist gebruikt. Overkoepelend hebben we afspraken over werken met Chroom-6 vastgelegd in een voorschrift. En inventariseren we het gebruik van gevaarlijke stoffen om mogelijke risico's voor het personeel te kennen en maatregelen te bepalen. Zo zorgen we voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. 

Wil je meer weten over de maatregelen? Kijk voor meer informatie op defensie.nl/choom6.

Vergroot afbeelding Grafisch overzicht veilig werken met Chroom-6 bij Defensie. De informatie staat op de pagina Gezondheidsrisico's Chroom-6 en CARC onder het onderwerp Personeelszorg.

Onderzoek huidige situatie

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en de Auditdienst Rijk (ADR) deden onderzoek naar de huidige situatie bij Defensie rondom werken met chroom-6. Uit de resultaten blijkt dat de uitgevoerde maatregelen ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden met chroom-6. Dit betekent in een aantal gevallen dat er (tijdelijk) moet worden gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

De volledige uitvoering van alle maatregelen vraagt daadkracht en tijd (met name bron- en technische maatregelen, zoals het vervangen van chroom-6 door een veiliger alternatief en het realiseren van moderne spuitcabines). Defensie heeft de laatste jaren veel verbeterd voor het werken met gevaarlijke stoffen en blijft hieraan werken.

Zie voor meer informatie: