Burnpits

Defensie onderzoekt of burnpits mogelijk gevolgen hebben voor de gezondheid van (oud-)medewerkers. Burnpits zijn kuilen waarin afval wordt verbrand. Was u in een missiegebied met burnpits en heeft u gezondheidsklachten, of maakt u zich zorgen? Laat u registreren bij het Defensiemeldpunt Burnpits. Op deze pagina leest u meer over burnpits, het onderzoek en waar u terecht kunt.

In het kort

  • Heeft u gezondheidsklachten? → Ga eerst naar uw (bedrijfs)arts.
  • Denkt u dat dit komt door burnpits? → Registreer u bij het Defensiemeldpunt Burnpits.
  • Maakt u zich zorgen? → Meld u bij het Defensiemeldpunt Burnpits voor een individueel begeleidingstraject bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (BMW).
  • Heeft u informatie over burnpits? → Laat dit weten bij het Defensiemeldpunt Burnpits.

Wat zijn burnpits?

In missiegebieden is er vaak geen mogelijkheid om afval af te voeren. Daarom wordt het verbrand. Met name tijdens de grote missies in Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië gebeurde dit in zogenoemde burnpits. Dat zijn grote kuilen op of bij het militaire kamp.

Defensie maakt tegenwoordig geen gebruik meer van burnpits.

Wat is er aan de hand?

Mogelijk heeft u als (oud-)medewerker van Defensie gezondheidsklachten gekregen door de uitstoot van burnpits. Defensie wil hier inzicht in krijgen en roept u op zich te melden als u klachten heeft. U kunt zich ook melden als u geen klachten heeft, maar zich wel zorgen maakt.

Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak?

Als u wilt, kunt u gebruik maken van een individueel begeleidingstraject bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (BMW). Het maakt daarbij niet uit of u niet meer voor Defensie werkt. BMW kan u de juiste begeleiding en ondersteuning geven. Voor het individueel begeleidingstraject moet u zich melden bij het Defensiemeldpunt Burnpits (zie hiervoor de alinea ‘Meld u bij het meldpunt’).

Weet dat u als veteraan ook altijd terecht kunt bij het Veteranenloket met vragen of voor advies. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op +31 88 334 00 00 of via info@veteranenloket.nl.

Als het gaat om gezondheidsklachten, dan kunt u als actief dienende militair een beroep doen op de militaire (gezondheids-)zorg. Bent u niet meer in actieve dienst, dan kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Meld u bij het meldpunt

Als u gezondheidsklachten heeft of zich zorgen maakt, dan vraagt Defensie u om melding te doen bij het Defensiemeldpunt Burnpits. Oók als u zich al heeft gemeld bij een arts. Alleen zo kunnen mogelijke gezondheidsklachten door burnpits in kaart worden gebracht. Defensie kan namelijk geen medische gegevens opvragen bij (bedrijfs)artsen.

Melden kan als volgt:

Hoe werkt het meldpunt?

Het Defensiemeldpunt Burnpits is geopend in opdracht van de minister van Defensie en wordt beheerd door het CAOP. Dit is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

Het meldpunt inventariseert de klachten en licht Defensie hierover in. Uw melding is anoniem, tenzij u het meldpunt toestemming geeft uw gegevens te delen met Defensie.

Geïnventariseerd wordt:

  • waar, hoe, wanneer en hoe lang kwamen medewerkers met burnpits in aanraking;
  • de hoeveelheid, het soort en de omvang van de klachten;
  • de leeftijdsgroepen van de melders en of het om mannen of vrouwen gaat.

U kunt bij het meldpunt ook andere informatie doorgeven die helpt de mogelijke gevolgen van burnpits in kaart te brengen.

Wat is er al bekend?

Het is nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen de uitstoot van burnpits en gezondheidsklachten. Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid van Defensie (CEAG), de interne, onafhankelijke Arbodienst van Defensie, heeft hier op 2 manieren onderzoek naar gedaan:

  • Analyse van de binnengekomen meldingen;
  • Literatuurbeschouwing: het CEAG heeft gekeken naar bestaand onderzoek (nationaal en internationaal) naar burnpits en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Hieronder volgen de voorlopige resultaten van beide analyses.

Wat zeggen de meldingen tot nu toe?

Sinds 4 februari 2019 zijn er 278 meldingen binnengekomen. Het gaat om een relatief klein aantal meldingen van 0,3% van het totale aantal militairen uitgezonden naar Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië.

Van de 278 meldingen zijn er 245 compleet en meegenomen in de analyse. De melders zijn gemiddeld 126 dagen uitgezonden. Het merendeel (69%) werkt nog bij Defensie. De meest genoemde reden om zich te melden (37%) is aandacht in de media of doordat men er op werd geattendeerd door anderen.

28% heeft zich gemeld vanwege gezondheidsklachten. Daarvan hebben de meeste betrekking op de onderste luchtwegen. 29% van deze melders verwacht dat de klachten komen door burnpits.

Van het totale aantal melders maakt 71% zich zorgen.

Wat blijkt uit de literatuurbeschouwing?

Het CEAG heeft 46 publicaties en rapporten bestudeerd over burnpits, de uitstoot van burnpits en de eventueel daaraan gerelateerde klachten.

De bestudeerde onderzoeken laten geen eenduidig beeld zien van een relatie tussen gezondheidsklachten en de blootstelling aan de uitstoot van burnpits.

Wel wordt in een aantal onderzoeken een verhoogd risico op luchtwegklachten gevonden. Dit lijkt echter eerder verband te hebben met slechte lucht tijdens missies in het algemeen en (fijn)stof in het bijzonder. Helaas is ook het onderzoek naar fijnstof niet eensluidend.

Conclusie

Het onderzoek naar de meldingen én de literatuurbeschouwing geven helaas niet voldoende duidelijkheid over de mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. Er is dus meer onderzoek nodig, en goed onderzoek dat kost tijd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Defensie wil meer duidelijkheid krijgen voor alle betrokkenen. Daarom neemt een extern onderzoeksinstituut de uitgevoerde analyses onder de loep.

Vanwege tijdgebrek heeft het CEAG niet gekeken naar de kwaliteit of methodologie van de artikelen. Dit gaat het externe onderzoeksinstituut nu wel doen. De beschikbare (internationale) artikelen worden beoordeeld op hun wetenschappelijke waarde. Vanwege de hoeveelheid literatuur en de zorgvuldigheid kost dit tijd. Het is helaas nog onduidelijkheid hoe lang dit gaat duren.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Als u zich heeft aangemeld bij het Defensiemeldpunt Burnpits, dan ontvangt per e-mail eventuele nieuwsbrieven met de laatste informatie.

Ook kunt u deze pagina (defensie.nl/burnpits) in de gaten houden voor actuele informatie.