Klacht MIVD

Als u denkt dat de  Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen. U kunt klagen over ieder (vermeend) optreden van de MIVD of juist het uitblijven daarvan. Uw klacht kan betrekking hebben op iedere medewerker van de MIVD en op ieder ander die onder verantwoordelijkheid van de MIVD heeft gehandeld.

Voorwaarden voor klachten

U kunt een klacht indienen zodra het probleem zich volgens u heeft voorgedaan. U heeft dan 1 jaar de tijd om te klagen. Daarna hoeft de minister de klacht in principe niet meer te behandelen.

Er zijn nog meer gevallen waarin de minister een klacht niet hoeft te behandelen, zoals wanneer u klaagt over een beslissing waartegen u bezwaar of beroep kunt of kon indienen.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht mondeling indienen, maar beter is om schriftelijk te klagen. In een schriftelijke klacht moet u zo concreet mogelijk omschrijven waarover u klaagt en wanneer het probleem zich voordeed. Verder moet u de klacht voorzien van uw naam en adres, van een datum en van uw handtekening.

Waar kan ik mijn klacht indienen?

U kunt uw klacht richten aan:

De minister van Defensie
Postbus 20701
2500 ES  Den Haag

Ook kunt u gebruik maken van het digitaal contactformulier van de Rijksoverheid. Maak in dat geval bij ‘onderwerp' duidelijk dat het om een klacht gaat.

Of u kunt een brief sturen aan:

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken/klachten
Postbus 20701
2500 ES  Den Haag

Klachtprocedure

De minister moet binnen 10 weken op uw klacht reageren. Lukt dat niet, dan mag de minister de afhandeling met 4 weken uitstellen. U krijgt over dit laatste een bericht. Verder uitstel is mogelijk voor zover u daarmee schriftelijk instemt.

Als uw klacht in behandeling wordt genomen, dan wordt deze in principe voor advies aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voorgelegd. Deze onafhankelijke commissie nodigt u dan uit de klacht nader toe te lichten, tenzij de klacht kennelijk ongegrond is, of u verklaard heeft geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Degene over wie u klaagt wordt ook gevraagd zijn of haar zienswijze te geven. Verder doet de commissie onderzoek in de dossiers van de MIVD en kan zij (oud) medewerkers van de MIVD horen. Op basis van het onderzoek schrijft de commissie een advies, dat zij aan de minister stuurt. De minister beslist dan op uw klacht, rekening houdend met het advies van de commissie.

Wordt uw klacht niet in behandeling genomen, dan ontvangt u daarover bericht van de minister, zonder tussenkomst van de commissie.

Niet eens met afhandelen klacht?

Bent u niet tevreden met het antwoord van de minister, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman