Klachten MIVD

Als u denkt dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen.

U kunt klagen over ieder (vermeend) optreden van de MIVD ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017 of juist het uitblijven daarvan. Uw klacht kan betrekking hebben op medewerkers van de MIVD en op ieder ander die onder verantwoordelijkheid van de MIVD heeft gehandeld.

Voorwaarden voor klachten

U kunt een klacht indienen zodra de (vermeende) gedraging zich volgens u heeft voorgedaan. Vanaf het moment van de (vermeende) gedraging heeft u 1 jaar de tijd om te klagen. Daarna hoeft de minister de klacht in principe niet meer te behandelen.

Er zijn nog meer gevallen waarin de minister een klacht niet hoeft te behandelen, zoals wanneer u klaagt over een beslissing waartegen u bezwaar of beroep kunt of kon indienen.

Meer informatie hierover vindt u in de Klachtenregeling MIVD.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Wanneer een klacht niet mondeling kan worden afgedaan, wordt u gevraagd deze schriftelijk in te dienen. Wanneer u een klacht indient moet u zo concreet mogelijk omschrijven over welke gedraging u klaagt, aangeven over wie u klaagt en wanneer de gedraging waarover u wilt klagen zich voordeed. Verder moet u, indien u schriftelijk klaagt, de klacht voorzien van uw naam en adres, de datum van indienen, uw handtekening en de gronden waarop u zich heeft gebaseerd. Denkt u er aan dat het niet is toegestaan om gerubriceerde informatie te verzenden over een onbeveiligde verbinding.

Waar kan ik mijn klacht indienen?

 • Telefonisch: (088) 953 02 23, maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur;
 • online;
 • per post:
  De minister van Defensie
  Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  Afdeling Juridische Zaken/Klachten
  Postbus 20701
  2500 ES  Den Haag

Op welke wijze wordt mijn klacht behandeld?

De minister moet binnen 6 weken op uw klacht reageren. Lukt dat niet, dan mag de minister de afhandeling met 4 weken uitstellen. U krijgt over dit laatste een bericht. Verder uitstel is enkel mogelijk in overmachtsituaties of voor zover u daarmee schriftelijk instemt.

De MIVD neemt uw klacht in behandeling en streeft ernaar om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Degene over wie u klaagt wordt ook geïnformeerd en gevraagd zijn of haar zienswijze te geven.

Voor behandeling dient uw klacht te voldoen aan de wettelijk gestelde vereisten. De MIVD hoeft uw klacht niet in behandeling te nemen wanneer:

 • reeds een schriftelijke klacht is ingediend en behandeld over de gedraging waarover u klaagt, met inachtneming van de klachtregeling MIVD;
 • de klacht gaat over een gedraging die langer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden, of waarvan u langer dan 1 jaar geleden op de hoogte bent gebracht;
 • als u bezwaar heeft gemaakt of had kunnen maken;
 • uw klacht door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is geweest;
 • de gedraging waarover u klaagt onderdeel is van een opsporingsonderzoek of bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

Wordt uw klacht niet in behandeling genomen, dan ontvangt u daarover bericht van de minister.

Niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Bent u het niet eens met de wijze of uitkomst van de klachtafdoening, dan kunt u zich richten tot de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze onafhankelijke commissie is de tweedelijns klachtinstantie en kan bindende oordelen geven ten aanzien van klachten. Voor de afdoening van klachten heeft de afdeling verschillende mogelijkheden. Zo kan een klacht worden afgedaan door interventie, bemiddeling of met een rapport. De afdeling klachtbehandeling kan onderzoek doen in de dossiers van de MIVD en kan (oud-)medewerkers van de MIVD horen. Op basis van het onderzoek schrijft de afdeling klachtbehandeling een oordeel, dat zij aan de minister stuurt. De minister is gehouden het oordeel van de afdeling klachtbehandeling uit te voeren en dient zowel de afdeling als de klager binnen 2 weken op de hoogte te brengen van de wijze waarop zij aan dat oordeel uitvoering zal geven en binnen welke termijn.

In uitzonderlijke gevallen kunt u zich ook rechtstreeks tot de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD wenden met uw klacht, als van u niet verwacht kan worden in eerste instantie bij de MIVD een klacht in te dienen. U dient dan wel te onderbouwen waarom dit niet van u kan worden verwacht.