Onderzoeken door IGK

Als adviseur van de minister onderzoekt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) jaarlijks een of meer thema’s. De inspecteur neemt de resultaten van zijn onderzoek op in het Jaarverslag IGK.

Thema's 2021

Verder met VeVa: stand van zaken in 2021 en vooruitblik naar 2023

De IGK onderzocht bij de opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) de mogelijkheden tot verbetering. Waar kunnen Defensie en de opleidingscentra van elkaar leren om er samen sterker van te worden en daarmee te zorgen voor een nog betere VeVa-opleiding?

Kansen door Corona, onderzoek naar de positieve effecten van COVID-19

Wat heeft de Coronacrisis ons op het werk gebracht? De IGK onderzocht welke positieve effecten COVID-19 Defensie biedt zonder daarbij de ogen te sluiten voor de negatieve gevolgen. Welke lessen en nieuwe werkvormen op het gebied van bedrijfsvoering, leiderschap, communicatie en maatschappelijke bijdrage willen de medewerkers van Defensie na de pandemie behouden? De IGK legde deze positieve ervaringen vast in dit rapport.

Thema 2019

Carrière op de korrel, onderzoek naar loopbaanperspectief

Waarom verlaten medewerkers Defensie terwijl ze veelal vol overtuiging hebben gekozen voor een baan bij deze organisatie? De IGK zocht het antwoord op: “Hoe dragen arbeidsvoldoening en loopbaanmogelijkheden bij aan loopbaanperspectief?” Aan het onderzoek namen 471 medewerkers deel, onder wie 70 employabilitybegeleiders.

Thema 2018

Langer doorwerken bij Defensie

Bij de rondgang door de organisatie wordt de IGK steeds vaker geconfronteerd met en aangesproken door medewerkers over wat het betekent om langer bij Defensie te blijven werken. Burgermedewerkers krijgen te maken met de generieke AOW-leeftijdsverhoging in Nederland en militairen hebben daarbovenop ook te maken met de nieuwe diensteinderegeling (AOW-5).

Thema 2017

Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie

“Om wendbaar, slagvaardig en effectief te worden en te blijven moet het proces van organisatieverandering binnen Defensie fundamenteel anders”, aldus de IGK in zijn themarapport ‘Van reorganiseren naar organiseren bij Defensie’. Hij geeft daarin 7 adviezen:

  • bouwen aan vertrouwen;
  • centraalstellen van het effect in plaats van het proces;
  • maatwerk per veranderproces;
  • rolvastheid met een centrale rol voor de commandant;
  • investeren in kwaliteit en continuïteit;
  • leren van best practices;
  • werknemers baanzekerheid bieden.

Thema 2016

De commandant in zijn kracht

Leidinggevenden op het niveau van luitenant-kolonel en kolonel hebben veel verantwoordelijkheden maar ervaren onvoldoende steun vanuit de organisatie. Dit rapport heeft de ondertitel ‘Ik moet een hoop, maar mag een beetje’ en geeft daarmee de kern van het probleem aan. De IGK heeft in het rapport 4 adviezen opgetekend ter verbetering van deze situatie.

Thema 2015

Geen thema-onderzoek.

Thema’s 2014:

Afscheid nemen van Defensie

In 2013 verloren veel Defensiemedewerkers hun functie. Een deel bemachtigde een andere functie binnen Defensie. Een ander deel verliet na verloop van tijd de organisatie. De IGK interesseerde zich vooral voor de laatste groep. Het themaonderzoek richtte zich onder meer op herplaatsingstrajecten, het afscheid nemen en de beleving van de betrokken medewerkers.

Opleiden op de werkvloer

Door reorganisaties en technologische ontwikkelingen verschoven delen van de opleiding van militaire opleidingscentra naar civiele scholen en operationele eenheden. Commandanten en militairen gaven stelselmatig signalen af dat het nieuwe opleidingsconcept gevolgen had voor de dagelijkse praktijk van hun eenheid. De IGK onderzocht de effecten van het opleiden op de operationele werkvloer en doet een aanbeveling. 

Thema’s 2013:

Afscheid nemen van Defensie

De IGK leverde eind 2013 een tussenrapportage en in 2014 het eindrapport.

Regelgeving en regelvrijheid

De inspecteur ging na waar frictie zat tussen wat commandanten en medewerkers wilden op personeelsgebied. Welke mogelijkheden Defensie beter kon benutten en welke regelgeving meer aandacht nodig had.

Thema's 2012:

P-instrumenten en reorganisatie

Defensiepersoneel kreeg te maken met grote reorganisaties. Een groot deel moest solliciteren om een nieuwe functie te krijgen. De inspecteur onderzocht dit proces en het gebruik van de personeelsinstrumenten.

Boeien en binden

De IGK hoorde tijdens zijn werkbezoeken dat jonge medewerkers regelmatig twijfelden over de toekomstmogelijkheden die Defensie kan bieden. De IGK verdiepte zich in wat hen motiveert en waaraan zij behoefte hebben. Daarnaast bekeek hij hoe zij zijn te binden.

Thema’s 2011:

Nazorg

In 2010 besteedde de IGK aandacht aan nazorg aan gewond geraakte militairen. En de nazorg voor het thuisfront. In 2011 kreeg dit thema een vervolg. De IGK betrok de ervaringen van (jonge) veteranen bij zijn onderzoek. Ook besteedde hij aandacht aan de geestelijke verwondingen die militairen kunnen oplopen.

Verhouding commandanten en personeelsadviseurs

In 2011 hoorde de inspecteur tijdens de werkbezoeken dat de rollen en verantwoordelijkheden van commandanten en personeelsadviseurs niet altijd helder zijn. De IGK maakte goede initiatieven zichtbaar voor de betrokken doelgroepen. Denk hierbij aan leidinggevenden, werknemers, beleidsmakers en personeelsfunctionarissen.

Thema’s 2010:

Leiderschap

In 2010 onderzocht de IGK onder meer of de gekozen leiderschaps- of managementstijl de gewenste veiligheid oplevert. Zodat medewerkers goed kunnen functioneren. Het gaat hierbij om een veilige werkomgeving. Ook besteedde de inspecteur aandacht aan jonge officieren. Zij hebben moeite zich aan te passen in de organisatie na terugkeer van een missie.

Nazorg bij en door de eenheid

De IGK onderzocht ook de nazorg voor de veteranen. Daarbij ging het vooral om de zorg na verloop van tijd. Want dan vinden personeelswisselingen plaats en verliezen de mensen elkaar uit het oog. De IGK onderzocht ook hoe de communicatie verliep tussen de eenheid van de uitgezonden militair en zijn of haar thuisfront.