Masteropleiding Military Strategic Studies

Ieder jaar in september start de Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). Dit is een modulaire Engelstalige wetenschappelijke masteropleiding.

Inhoud master

De breed opgezette master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische issues.

De studie belicht onder meer de rol van inlichtingen(organisaties) op het veiligheidsbeleid. Maar ook de ethische en juridische legitimeringvraagstukken die met de inzet van de krijgsmacht samenhangen. Verder komen ook actuele thema’s zoals cybersecurity en de rol van (sociale) media aan bod.

Opzet master

De modulaire master duurt 2 jaar en is in deeltijd. De studie brengt een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee. De colleges vinden op vrijdagen plaats in Breda.

Doelgroepen

De masteropleiding is bedoeld voor:

  • (onder)officieren dienend bij de Nederlandse krijgsmacht of buitenlandse Defensieorganisatie (met enige jaren werkervaring);
  • burgers werkzaam bij Defensie;
  • civiele studenten of medewerkers van andere ministeries (of NGO’s) die door hun werk met militaire organisaties samenwerken.
  • personen die grote interesse hebben in de beschreven inhoud en bijbehorende thema's van de masteropleiding.

Kandidaten moeten minimaal een universitaire bacheloropleiding hebben of KMA/KIM langmodel.

Kosten

De opleiding is kosteloos voor Defensiepersoneel. Dat geldt ook voor militaire studenten van buitenlandse krijgsmachten. Voor overige deelnemers geldt het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde wettelijke collegegeldtarief.

Indien deze studenten delen van de master volgen en zij al wettelijk collegegeld betalen bij een universiteit, dienen zij:

  • zelf € 100 per EC (studiepunt) te betalen, of
  • toestemming te hebben van de eigen examencommissie voor verrekening van de studiekosten (€ 100 per EC) met de betreffende instelling voor Hoger Onderwijs.

Voor studenten die nog niet voldoen aan de instroomeisen, maar deze eisen kunnen halen met een pre-master traject van maximaal 36 EC (ter beoordeling van de Examencommissie) zijn standaardprogramma’s ontwikkeld. Deze zijn te volgen via zelfstudie. Ze zijn gratis voor studenten die ook de master zonder kosten kunnen volgen. Voor overige studenten wordt € 30 per EC in rekening gebracht.

Afstudeerrichtingen

De modulaire master bestaat uit 4 verplichte kernmodules en een keuzemodule. De student kiest verder uit een van de volgende afstudeerrichtingen (elk 4 modules):

  • War studies;
  • Intelligence & Security;
  • Military Management & Logistics.

De student rondt de studie af met een thesis van minimaal 10.000 woorden.

Modules

De studie bestaat uit totaal 60 studiepunten. Het is ook mogelijk een of meerdere modules van elk 5 EC te volgen en die af te sluiten met een certificaat. De modules bestaan uit 10 bijeenkomsten, waarvan in principe 9 collegedagen en een examen. Er geldt een aanwezigheidsverplichting.

Militairen die de studie door een uitzending moeten onderbreken, kunnen die na terugkomst weer oppakken. Behaalde studiepunten blijven 6 jaar geldig.    

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven kan van 1 februari tot de laatste zondag van april. Voor die tijd kun je al wel je interesse kenbaar maken via master.mss@mindef.nl. Je ontvangt dan na 1 februari het inschrijfformulier per e-mail. Er is jaarlijks plaats voor maximaal 45 studenten. Een deel daarvan wordt gereserveerd voor studenten van buiten Defensie.
Jaarlijks is er eind februari/begin maart een voorlichtingsbijeenkomst over de masteropleiding. In 2018 vond deze plaats op dinsdag 20 februari.
U kunt de presentatie over deze voorlichting terugvinden onder het kopje ‘Meer informatie’.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de volgende publicaties: