Kabinet stemt in met nationaal plan militaire mobiliteit

Als militairen zich bij een crisis via Nederland verplaatsen dan moet dit zo snel mogelijk via 3 zogenoemde multimodale corridors. Dit zijn speciale routes voor militaire verplaatsingen, met zo min mogelijk kans op vertraging. Dit staat in het nationaal plan militaire mobiliteit, waarmee de ministerraad vandaag instemde.

Vergroot afbeelding Amerikaanse tanks verplaatsten zich per spoor, rij auto's wacht voor spoorwegovergang.
2 grote Amerikaanse legereenheden verplaatsten zich in oktober 2019 door Nederland.

Het plan gaat over het belang van Nederland als strategisch militair doorvoerland. Het beschrijft het principe van de corridors, mogelijke knelpunten en oplossingen. Bijleveld: “Het is echt een mijlpaal die de slagkracht van de NAVO en EU vergroot. Het vormt een overkoepelend raamwerk. Onze bondgenoten kunnen het als handvat gebruiken voor hún nationale plannen. Indirect is het een gezamenlijk plan, in het belang van de veiligheid van Nederland én Europa.”

Knelpunten wegwerken

Meer militaire mobiliteit gaat over het aanpakken van alles wat militaire verplaatsingen vertraagt. Van infrastructuur, zoals te lage bruggen, tot bureaucratische knelpunten. Denk bij dit laatste aan vergunningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (munitie) of bergen papierwerk bij het passeren van grenzen.

Meer militaire mobiliteit zorgt ervoor dat militairen en materieel sneller zijn in te zetten. Snelheid is een cruciaal wapen bij militair optreden en verhogen hiervan maakt de NAVO, EU en zijn bondgenoten direct tot een geduchtere tegenstander.

Corridors

Volgens het nationaal plan worden de 3 corridors de komende jaren ingericht, geografisch verdeeld over Nederland. De details zijn om veiligheidsredenen niet openbaar. Over deze routes vinden in principe alle (grote) doorvoer- en ‘host nation support’-activiteiten plaats. Dit versnelt en vereenvoudigt het planningsproces. De herziening daarvan is inmiddels in gang gezet door het inrichten van het Territoriaal Operatie Centrum. Dat coördineert de planning.

De corridors, met auto-, spoor- en waterwegen, worden ondersteund door 3 in te richten logistieke hub-locaties. Hier worden personeel en materieel verzorgd en eventueel verzameld. Daarnaast zijn dankzij het plan afspraken te maken met lokale partijen en kan wet- en regelgeving worden aangepast voor bijvoorbeeld munitietransporten.

Ook het door Nederland ontwikkelde digitale planningssysteem interactive Host Nation Support (iHNS) versnelt het proces. Partnerlanden kunnen hier later op aansluiten. Bijleveld: “iHNS vervangt 5 systemen. Dat scheelt bergen papierwerk en tijd.”

Geschikt voor grootste en zwaarste materieel

De corridors worden ingericht volgens de Europese, militaire richtlijnen voor infrastructuur. Die zijn afgestemd op het grootste en zwaarste materieel. Uit de vorig jaar gepubliceerde ‘knelpuntenanalyse militaire mobiliteit’ blijkt dat de Nederlandse infrastructuur vrijwel alle transporten aankan. Een enkele brug is bijvoorbeeld niet hoog genoeg. Nederlands uitstekende waterwegennet heeft geen knelpunten en geldt daarom als terugvaloptie. Voor een robuuste en flexibele militaire verplaatsing moeten op termijn wel meerdere opties beschikbaar zijn.

Militaire mobiliteit is bij uitstek een thema waarbij civiel-militaire samenwerking van groot belang is. Zo worden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat afspraken gemaakt. Zij nemen de militaire eisen voortaan zoveel mogelijk meegenomen in civiele infrastructurele projecten.

Voortrekkersrol Nederland

Nederland heeft internationaal een leidende positie op het gebied van militaire mobiliteit. Die rol dankt het aan logistieke expertise en het grote belang als ‘poort van Europa’ en militair doorvoerland voor bondgenoten. Nederland zette het onderwerp zowel bij de EU als de NAVO hoog op de agenda in 2018. Dit leidde tot het PESCO-project Militaire Mobiliteit. Hierin zetten de 25 deelnemende EU-lidstaten gezamenlijk stappen om de militaire mobiliteit te verbeteren.