Defensie geeft versneld uitvoering aan maatregelen Defensienota 2022

Een sterk en modern defensieapparaat is in de huidige geopolitieke context noodzakelijk voor geloofwaardige afschrikking en verdediging. Daarom heeft Defensie in 2022 versneld gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen uit de Defensienota 2022. Defensie legt vandaag verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid over vorig jaar, maar blikt ook vooruit. De ambitie om tot een toekomstbestendige krijgsmacht te komen, blijft onveranderd.

De oorlog in Oekraïne onderstreept het belang van Europese zelfredzaamheid. Het is een van de redenen dat het kabinet de investering in Defensie fors heeft opgeschroefd. Het gaat jaarlijks om € 5 miljard extra. Maar het bouwen van een toekomstbestendige organisatie kost tijd.

Tegelijk levert Defensie steun aan Oekraïne zodat het land zich kan verdedigen tegen de Russische agressie. De oorlog heeft merkbaar gevolgen voor de beschikbaarheid van materieel en munitie. Soms zet dit de capaciteit om werkzaamheden uit te voeren onder druk. Toch zijn de levering weloverwogen omdat elke keer de impact op onze organisatie zorgvuldig wordt afgezet tegen het belang van de steun aan Oekraïne.

Voor 2023 en de jaren daarna zijn de ambities onveranderd. Defensie investeert in rap tempo om de basis op orde te krijgen. Dat gebeurt op het gebied van personeel en materieel. Ook maakt de organisatie inhaalslagen om de inzetvoorraden op peil te brengen. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot betere samenwerking met internationale partners en de industrie.

Stand van Defensie

Defensie wil zo transparant mogelijk zijn over de voortgang van de maatregelen uit de Defensienota. De rapportage ‘Stand van Defensie’ beschrijft waar de organisatie vandaan komt, waar die nu staat en wat de ambities zijn op terreinen als personeel, materieel, gereedheid en inzet. Deze rapportage verschijnt vandaag voor het eerst. Het is de basis voor de manier waarop Defensie in de toekomst over de voortgang wil rapporteren.

Een belangrijk punt is de werving van personeel. Om aan de 3 hoofdtaken te voldoen, zijn jaarlijks meer dan 3.000 extra militairen nodig. Over 2022 was de uitstroom echter groter dan de instroom. Defensie is verschillende initiatieven gestart om personeel te behouden, te binden en te inspireren. Zo moet de invoering van het vrijwillig dienjaar de situatie verbeteren.

Vergroot afbeelding Infographic verdeling uitgaven Defensie 2022.

Verdeling van de uitgaven van Defensie over 2022.

Terugblik 2022

Mede dankzij de structurele investering is de groei van Defensie-uitgaven over 2022 versneld doorgezet. Dit geld ging bijvoorbeeld naar het vergroten van de operationele gereedheid, gevechtskracht en wendbaarheid van de krijgsmacht. Naar verwachting worden de resultaten vanaf nu zichtbaar. Ook is geïnvesteerd in innovatie en bijvoorbeeld het vergroten van de cybercapaciteit. In totaal is € 12,9 miljard uitgegeven, € 1,2 miljard meer dan in 2021.

In 2022 gaf Nederland 1,38 procent van het bruto binnenlands product uit aan Defensie. Doel blijft om de komende jaren te voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent.

Vergroot afbeelding Verdeling uitgaven 2022 per begrotingsdeel.

Verdeling uitgaven Defensie 2022 per begrotingsdeel.

Materieel

Defensie heeft momenteel te weinig mankracht voor onderhoud. Verouderde wapensystemen vragen steeds meer om onderhoud. Dit stelt hogere eisen aan de kennis, opleiding en ervaring van dit schaarse personeel. Desondanks is de materiele gereedheid van een aantal wapensystemen gestegen. Het gaat bijvoorbeeld om de Apache, Chinook en NH90-helikopters en Zr.Ms. De Zeven Provinciën.

Ook de voorraden zijn beter op orde. Die worden tussen nu en medio 2030 stapsgewijs verder opgevoerd. Zo kan Defensie voldoen aan de eerste hoofdtaak: bescherming van de eigen en bondgenootschappelijke verdediging.

Projecten

Defensie ging in 2022 flink wat projecten aan, onder meer op het gebied van aanschaf en inkoop van materieel. 11 van de 16 projecten zijn opgeschaald of versneld in gang gezet. Het toont dat Defensie aan de weg timmert om de krijgsmacht te herstellen en te moderniseren. Desondanks is er mede door de oorlog in Oekraïne spanning bij de industrie, die kan niet zomaar van de ene op de andere dag opschalen.

Er is meer vraag naar materieel en voorraden. Zo werden er 38 extra Boxer pantserwielvoertuigen besteld. Daarvoor is de planning van het Boxerproject met 1 jaar verlengd. De oplevering van de nieuwe kazerne in Nieuw-Milligen is met ruim een jaar uitgesteld.