Controle en monitoring (COVM)

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond militaire vliegbases. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om geluidhinder rond de luchthavens te verminderen. Ook informeert de COVM over milieu en milieuhygiëne. En ze houdt scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn.

De vergaderingen van de commissies zijn altijd openbaar en vinden meestal 2 keer per jaar plaats. Wilt u erbij zijn? U bent van harte welkom. Vergaderdata en vergaderstukken vindt u op de verschillende pagina's van de COVM's.

2 militairen meten het geluid tijdens een oefening op Vliehors Range.
Geluidmeting tijdens een oefening op de Vliehors Range.

Wat doet een COVM?

Een COVM:

  • brengt advies uit of doet voorstellen aan de minister van Defensie of andere instanties over milieumaatregelen en milieuvoorschriften voor gebruik van de militaire luchthaven;
  • verstrekt informatie en geeft voorlichting over het geluid rond de militaire luchthaven;
  • beoordeelt de geluidzonering/jaarcontouren.

Wie zitten er in een COVM?

In een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu zijn vertegenwoordigd:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
  • de commandant van de vliegbasis;
  • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt;
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
  • een burgerexploitant en een vertegenwoordiger van de burgermedegebruikers (bij militaire luchthavens met structureel commercieel burgermedegebruik);
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding.

Contact COVM

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de COVM-secretaris:

Downloads