Rijkscoördinatieregeling voor militair radarstation Herwijnen

Met een Rijkscoördinatieregeling (RCR) kan het Rijk een inpassingsplan maken. Dit is een ruimtelijk besluit, vergelijkbaar met een bestemmingsplan van een gemeente. Daarnaast coördineert het Rijk de aanvraag van vergunningen en ontheffingen die nodig zijn. En zorgt het dat betrokkenen hun mening kunnen geven. In de wet staat dat het Rijk de Rijkscoördinatieregeling mag gebruiken (paragraaf 3.6.3. van de Wet ruimtelijke ordening).

Proces Rijkscoördinatieregeling militair radarstation Herwijnen

Hoe ziet het proces van de Rijkscoördinatieregeling voor radarstation Herwijnen er uit?

 • Stap 1
  Het besluit om het project radar Herwijnen onder de Rijkscoördinatieregeling te laten vallen is op 14 februari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (PDF, 251 KB) en in lokale media.
 • Stap 2
  Op 31 augustus 2020 is het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan (PDF, 280 KB) gepubliceerd. Iedereen (burgers, de gemeente en andere instanties) kon hier tot en met 23 oktober 2020 op reageren. Defensie hield op 16 en 17 september 2020 informatiebijeenkomsten om vragen te beantwoorden. In februari 2021 is besloten geen onomkeerbare stappen te zetten. In juni 2022 is de RCR-procedure hervat.
 • Stap 3
  Het ontwerp-Rijksinpassingsplan en de ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. En ook een overzicht van de reacties en antwoorden op het voorontwerp. Defensie laat dit onder andere aan de directe omgeving weten via een brief, huis-aan-huisbladen en deze website. Iedereen kan de documenten bekijken en erop reageren (zienswijze indienen). Defensie heeft de procedure aangepast en gekozen voor 2 inzagemomenten. Daardoor komt de beveiliging van het luchtruim zo snel mogelijk op het vereiste niveau.
  • Defensie komt in 2023 met het ontwerp-Rijksinpassingsplan (oRIP) voor het militair radarstation Herwijnen, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. In de periode van dinsdag 19 december 2023 tot en met vrijdag 29 januari 2024 kon u hierop reageren, door het indienen van een zienswijze. Ook de reacties en antwoorden op het voorontwerp waren vanaf 19 december te lezen.
  • Het ontwerpbesluit (ontwerp-omgevingsvergunning) met daarin milieu- en bouwnormen volgt later om de resultaten van geluidmetingen aan een soortgelijke radar in Wier (Friesland) in de omgevingsvergunning te kunnen verwerken. In de periode van vrijdag 5 april tot en met donderdag 16 mei 2024 kunt u hierop reageren, door het indienen van een zienswijze.
 • Stap 4
  Het Rijksinpassingsplan en de definitieve besluiten worden ter inzage gelegd, samen met een Nota van Antwoord waarin het Rijk reageert op de ingediende zienswijzen. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen bezwaarfase.

In de infographic Rijkscoördinatieregeling radarstation Herwijnen zijn de stappen en reactietermijnen in tekst en beeld weergegeven. De infographic is hieronder als afbeelding te zien.

Als er een nieuwe fase in het proces begint, vindt u de informatie daarover op deze website.