Veelgestelde vragen over compensatie ophogen AOW-leeftijd

Op deze pagina leest u antwoorden op vragen over de compensatie door Defensie vanwege het ophogen van de AOW-leeftijd.

1. Wat is een AOW-gat?

De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Oud-Defensiemedewerkers krijgen te maken met een AOW-gat als de uitkering die ze ontvangen wegens leeftijdsontslag UGM (uitkering gewezen militair) of FLO (functioneel leeftijdsontslag), arbeidsongeschiktheid of overtolligheid (wachtgeld of BWW (bovenwettelijke uitkering)) eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Door het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt op dat moment de AOW nog niet uitgekeerd.

2. In de Defensienota 2018 staat dat de huidige AOW-gatcompensatie wordt verhoogd van 90% naar 100%. Wat betekent dit?

Op dit moment compenseert Defensie tot 90% van de gerechtvaardigde aanspraak. Dit is het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd (voor militairen en burgermedewerkers) en de pensioenleeftijd (voor burgermedewerkers) nog 65 jaar was geweest. De aankondiging in de Defensienota betekent dat Defensie compenseert tot het niveau van de volledige (100%) gerechtvaardigde aanspraak.

Toelichting:

De AOW-gat compensatieregeling bestaat uit 3 componenten:

Ten 1e betreft het een tegemoetkoming die, na aftrek van belasting en premies, netto even hoog is als de netto AOW-uitkering inclusief vakantiegeld. Zo wordt het ontbreken van de AOW-uitkering volledig gecompenseerd.

Ten 2e ontvangen oud-burgermedewerkers een financiële compensatie voor het mogelijk vervroegd (bij 65 jaar) laten ingaan van hun ABP-ouderdomspensioen. Voor militairen is het vervroegd laten ingaan van het pensioen niet aan de orde, omdat voor hen de pensioenleeftijd geldt van 65 jaar en het pensioen dus op die leeftijd tot uitkering komt.

Indien het totaalbedrag van de 2 voorgaande componenten vermeerderd met het ABP-pensioen dat bij 65 jaar ingaat, netto minder bedraagt dan 90% van de gerechtvaardigde aanspraak, dan vult Defensie aan tot 90% van de gerechtvaardigde aanspraak. Deze 3e component van de compensatie wordt verhoogd naar 100%.

3. Wie komen in aanmerking voor de verhoging naar 100%?

Alle (oud-)medewerkers die met een AOW-gat te maken krijgen, te maken hebben of te maken hebben gehad komen in aanmerking voor de verhoging van de compensatie naar 100% van de gerechtvaardigde aanspraak. Dat houdt in dat ook de militairen die kiezen voor de oude diensteinderegeling in aanmerking voor deze verhoogde compensatie.

4. Wanneer wordt de verhoging naar 100% uitgevoerd?

Mensen die nu in het AOW-gat zitten of die de AOW-leeftijd hebben

Mensen die nu in het AOW-gat zitten of die de AOW-leeftijd al hebben bereikt, hebben vanwege de verhoging van 90 naar 100% AOW-gatcompensatie, mogelijk nog recht op een betaling van deze extra 10%.

Als u hiervoor in aanmerking komt, hoeft u NIETS te doen en ontvangt u een brief van ABP. ABP start vanaf december 2018 met de betalingen. De verwachting is dat de meeste betalingen al in deze maand plaatsvinden.

Voor ongeveer 1.600 mensen moet ABP de berekening handmatig doen. Deze groep ontvangt de eenmalige betaling naar verwachting in het 1e kwartaal van 2019. Defensie kan geen duidelijkheid geven over wie tot deze groep behoort. Iedereen die in aanmerking komt voor de eenmalige betaling, ontvangt een toekenningsbrief van ABP. U hoeft hiervoor niets te doen. U wordt verzocht de brief van ABP af te wachten. Als u hierna nog vragen heeft, neem dan contact op met de ABP-helpdesk: (045) 579 80 66.

Overigens is de betaling een onverplichte uitkering waarover Defensie geen wettelijke rente verschuldigd is.

Mensen die nog niet in het AOW-gat zitten

Voor iedereen die vanaf september 2018 65 jaar worden, kan ABP de volledige (100%) AOW-gatcompensatie direct toekennen. Voordat de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt, ontvangt diegene een toekenningsbrief van ABP met een toelichting op de AOW-gatcompensatie.

5. Wie maakt aanspraak op de compensatie?

De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hadden betrekking op oud-burgermedewerkers met een wachtgelduitkering en oud-militairen met een UGM en een militaire wachtgelduitkering. Naar aanleiding van die uitspraken heeft Defensie het standpunt dat alle oud-medewerkers die met een AOW-gat zijn of worden geconfronteerd de definitieve compensatie krijgen. Dus ook de oud-medewerkers met een bovenwettelijke WW-uitkering, een FLO-uitkering, een GMI-uitkering of in het verleden met een VUT/FPU-uitkering (vervroegd uittreden/flexibel pensioen en uittreden).

6. Wanneer is de compensatie zichtbaar op MijnABP?

De AOW-gatcompensatie wordt niet zichtbaar op MijnABP. De uitvoering van de AOW-gatcompensatie door ABP staat los van de pensioenaanspraak die zichtbaar is op MijnABP. Kort voordat u 65 jaar wordt, ontvangt u van ABP een toekenningsbrief. Hierin staat meer informatie over de hoogte van uw individuele AOW-gatcompensatie en een toelichting op de opbouw.

7. Is er bij langer doorwerken geen sprake meer van een AOW-gat?

Er kan dan nog steeds sprake zijn van een AOW-gat. De nieuwe diensteinderegeling voor militairen kent geen AOW-gat. Militairen in het overgangsrecht (artikel 39a) die niet kiezen voor de nieuwe diensteinderegeling, houden een AOW-gat, ook als zij langer doorwerken. Zij hebben dan recht op de hierboven beschreven compensatie.

8. Komt het compensatiegeld uit de arbeidsvoorwaarden?

De oorspronkelijke tegemoetkoming (bruto compensatie van het AOW-deel) wordt betaald uit de arbeidsvoorwaarden. De verhoogde tegemoetkoming en de pensioencompensatie worden betaald met extra geld dat de Tweede Kamer beschikbaar heeft gesteld met het amendement Harbers/Nijboer. De kosten van de aanvulling tot 90% worden elders in de Defensiebegroting gedekt. De verhoging naar 100% kan Defensie realiseren met additionele middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld.

9. Waarom betaalt Defensie de UGM niet gewoon door tot aan de AOW-leeftijd?

Doorbetalen van de UGM is geen passende oplossing voor het ontbreken van AOW. Daarnaast is het financieel niet mogelijk de UGM door te betalen zonder onaanvaardbare gaten elders in de Defensiebegroting.

10. Hoe staan de bonden tegenover deze verhoogde AOW-gatcompensatie?

De bonden zijn verheugd over de verhoging naar 100%. Hiermee komt een einde aan vele langdurige juridische procedures.

11. Wordt het AOW-gat nu voor burgers en militairen volledig gecompenseerd?

Defensie betaalt aan de medewerker een bedrag dat netto even hoog is als de netto AOW. Op deze manier wordt het ontbreken van de AOW volledig gecompenseerd. Daarnaast wordt het inkomen aangevuld tot 100% van het netto inkomen dat zou zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd (voor militairen en burgermedewerkers) en de pensioenleeftijd (voor burgermedewerkers) nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.

12. Krijg ik rente over de nabetaling?

Over de nabetalingen als gevolg van de eerdere ophoging van de AOW-gatcompensatie tot 90% is wettelijke rente verschuldigd. In de planning van ABP is nu voorzien dat de uitbetaling van de wettelijke rente vanaf 1 september 2018 plaatsvindt. Alle betrokkenen die in aanmerking komen voor de wettelijke rente ontvangen een brief van ABP (namens Defensie). Het bedrag van de wettelijke rente is apart zichtbaar op de betaalspecificatie in de maand van uitbetaling.

Over de onverplichte eenmalige uitkering inzake de verhoging naar 100% is geen wettelijke rente verschuldigd.

13. Welke pensioenelementen vallen onder de ‘gerechtvaardigde aanspraak’?

Defensie zorgt ervoor dat de AOW-gatcompensatie minimaal 100% bedraagt van de zogeheten ‘gerechtvaardigde aanspraak’. Zo nodig wordt de AOW-gatcompensatie aangevuld tot 100%. De ‘gerechtvaardigde aanspraak’ is het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar waren uitgekeerd als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar was geweest.

Ook de volgende elementen worden betrokken bij het vaststellen van de ‘gerechtvaardigde aanspraak’:

  • het extra opgebouwd pensioen via vrijwillige (aanvullende) voortzetting van de deelneming in de ABP-pensioenregeling;
  • het extra opgebouwd pensioen via een storting in ABP-Extrapensioen;
  • voor de deelnemer zonder partner: het partnerpensioen (inclusief eventueel bijgespaard PartnerPlusPensioen) dat bij pensionering automatisch wordt omgezet naar ouderdomspensioen.

14. Wordt met de termen ‘AOW-gatcompensatie’ en ‘tegemoetkoming AOW-hiaat’ hetzelfde bedoeld?

Ja, hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Defensie hanteert over het algemeen ‘AOW-gatcompensatie’ en ABP de term ‘tegemoetkoming AOW-hiaat’.

15. Is de AOW-gatcompensatie inclusief vakantiegeld?

Ja, het vakantiegeld is opgenomen in het maandelijkse bedrag van de compensatie AOW-uitkering.

16. Hoe zit het met de loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting op de belasting. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen.

In de specificatie (het inkomensoverzicht) van de AOW-gatcompensatie wordt uitgegaan van toepassing van de loonheffingskorting. Dat betekent niet dat de loonheffingskorting automatisch wordt toegepast bij de uitbetaling van de AOW-gatcompensatie. U moet dit zelf aangeven bij ABP. Als u de loonheffingskorting niet laat toepassen, dan betaalt u over de bruto-uitkering meer belasting en houdt u netto minder over. Mogelijk heeft u nog een andere baan en laat u bij die werkgever de loonheffingskorting toepassen. Als dit niet zo is, dan wordt u geadviseerd hierover de ABP-website te raadplegen of contact op te nemen met de ABP-helpdesk.

17. Ik ben oud-burgermedewerker: moet ik mijn pensioen op 65 jaar laten ingaan?

Nee, daartoe bent u niet verplicht. U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan. U moet dit zelf aanvragen bij ABP.

Let op, in de specificatie die u van ABP ontvangt over de AOW-gatcompensatie, wordt bij het bruto maandinkomen uitgegaan van de situatie dat het ABP-pensioen op 65 jaar ingaat. Bekijk hiervoor de kolom ‘Huidige situatie’.

Als u geen aanvraag bij ABP heeft gedaan om het pensioen op 65 jaar te laten ingaan, dan wijken bij de uitbetaling het bruto en het netto maandinkomen af van het inkomen op de specificatie.

Opmerking: Voor de oud-burgermedewerker met een uitkering vanwege functioneel leeftijdsontslag (FLO-uitkering) gaat het ABP-ouderdomspensioen wel automatisch op 65 jaar in.

18. Ik ben oud-burgermedewerker: wat zijn de gevolgen van het eerder of later ingaan van mijn pensioen?

Uw ABP-pensioen zal lager worden bij ingang op 65 jaar. Dat heeft te maken met het feit dat de pensioenaanspraken opgebouwd vanaf 2014 (met een beoogde ingangsleeftijd van 67 jaar) en de pensioenaanspraken opgebouwd vanaf 2018 (met een beoogde ingangsleeftijd van 68 jaar) levenslang worden verlaagd door het vervroegd laten ingaan van het pensioen op 65 jaar. U ontvangt daarvoor een compensatie gedurende de periode van het AOW-gat. Deze compensatie krijgt u ongeacht of u uw pensioen daadwerkelijk op 65 jaar laat ingaan. Op de website van Defensie www.defensie.nl/aow-gat wordt dit met een voorbeeld nader uitgelegd.

Om inzicht te geven in de financiële gevolgen van de AOW-gatcompensatie is een rekentool ontwikkeld. De rekentool is zodanig van opzet dat u aan de hand van de beschikbare pensioengegevens zelf een overzicht kan genereren van het inkomen tijdens de AOW-gatperiode. De tool geeft voor oud-burgermedewerkers ook inzicht in het effect van het vervroegen van het ABP-pensioen. De rekentool kunt u vinden op de website www.defensie.nl/aow-gat.

19. Wanneer wordt de AOW-gatcompensatie uitgekeerd?

De definitieve AOW-gatcompensatie wordt uitgekeerd tussen uw 65-jarige leeftijd en uw AOW-leeftijd. Een uitzondering is de situatie waarin u een werkloosheidsuitkering ontvangt die doorloopt na uw 65e jaar. Dan maakt u pas aanspraak op de AOW-gatcompensatie na afloop van de werkloosheidsuitkering. Vanaf de AOW-leeftijd ontvangt u de wettelijke AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uw ABP-pensioen.

20. Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen gehuwden en alleenstaanden?

Tijdens de periode van het AOW-gat wordt een bedrag uitgekeerd dat even hoog is als de (netto) AOW-uitkering. De vraag of iemand gehuwd of alleenstaand is, bepaalt mede de hoogte van die uitkering. Dit is in lijn met de Algemene Ouderdomswet (AOW). Gehuwden en gelijkgestelden krijgen een lagere uitkering dan alleenstaande ongehuwden en daarmee gelijkgestelden.

21. Moet de AOW-gatcompensatie worden terugbetaald?

Nee, de AOW-gatcompensatie moet niet worden terugbetaald. De AOW-gatcompensatie zal voor de rechthebbenden worden uitgekeerd gedurende de periode tussen uw 65-jarige leeftijd en uw AOW-leeftijd.

22. Mag ik (bij)verdienen in de periode van de AOW-gatcompensatie? En zo ja, hebben deze (bij)verdiensten invloed op de hoogte van de compensatie?

Ja, in de periode van het AOW-gat mag u (bij)verdienen. Andere inkomsten (zoals inkomsten uit een baan) worden niet op uw AOW-gatcompensatie in mindering gebracht. U ontvangt dus geen lagere AOW-gatcompensatie bij het aannemen van een (fulltime) baan tot uw AOW-leeftijd.

23. Wordt een nabetaling ook gedaan bij het overlijden van de rechthebbende?

Ja, als op grond van de definitieve AOW-gatcompensatie nog aanspraak bestaat op de verhoging naar 100% dan wordt die betaling gedaan, ook als de rechthebbende al is overleden. In de planning van ABP is nu voorzien dat erven van de inmiddels overleden rechthebbenden vanaf 1 januari 2019 worden benaderd over de betaling van de verhoging van de AOW-gatcompensatie naar 100%.

24. Ik ben gescheiden. Wanneer ontvangt mijn ex-partner het gedeelte van mijn opgebouwde ouderdomspensioen?

Heeft u de scheiding met uw ex-partner binnen 2 jaar gemeld bij ABP (in overeenstemming met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS))? In dat geval is ABP verplicht de pensioenverevening uit te voeren. Wat betekent dat? Vanaf het moment dat u uw ABP-Keuzepensioen laat ingaan, wordt het deel van uw ouderdomspensioen dat aan uw ex-partner toekomt uitgekeerd. Omgekeerd geldt hetzelfde voor het (eventueel) opgebouwde pensioen van uw partner. Vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, krijgt u het deel van haar ouderdomspensioen dat u toekomt (volgens Wet VPS).

25. Wat betekent de pensioenverevening voor de berekening van de gerechtvaardigde aanspraak en daarmee voor de aanvulling tot 100%?

Bij de berekening van de gerechtvaardigde aanspraak en daarmee voor de aanvulling tot 100% wordt geen rekening gehouden met de verevening van uw pensioen. Uitgangspunt is uw ‘reguliere’ ouderdomspensioen zonder aftrek van het deel dat uw ex-partner toekomt.

26. Wanneer ontvang ik een besluit over de AOW-gatcompensatie?

ABP stuurt u kort voor uw 65e verjaardag een toekenningsbrief met de hoogte van uw individuele AOW-gatcompensatie en hoe deze is opgebouwd.

27. Kan ik een berekening krijgen van de financiële gevolgen van de compensatie?

De uitvoering van de AOW-gatcompensatie is een omvangrijke operatie. Het is om die reden niet mogelijk gebleken om alle circa 17.000 oud-medewerkers die (in de toekomst) recht hebben op de AOW-gatcompensatie nu al een inkomensoverzicht te verstrekken. Om toch inzicht te geven in de financiële consequenties van de AOW-gatcompensatie, is de rekentool ontwikkeld.

28. Kan ik de bedragen van het netto opgebouwde pensioen op MijnABP en de netto tegemoetkoming AOW-uitkering (ook wel ‘de verhoogde tegemoetkoming’) bij elkaar optellen?

Nee, dat kan niet. Bij het netto opgebouwde pensioen op MijnABP wordt (standaard) uitgegaan van de belastingtarieven in de 1e schijf. Voor de berekening van de bruto tegemoetkoming AOW-uitkering (om te komen tot een netto bedrag ter hoogte van de netto AOW-uitkering) wordt ook uitgegaan van het belastingtarief in de 1e schijf en de heffingskortingen die horen bij iemands situatie. Het netto bedrag op MijnABP en het netto bedrag van de tegemoetkoming AOW-uitkering kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld.

Het APB-pensioen én de AOW-gat compensatie zijn beide bruto toezeggingen. De bedragen worden gelijktijdig door ABP uitgekeerd. Mensen betalen loonheffing en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over het totaalbedrag. Daaruit volgt het netto inkomen dat ten minste 90% bedraagt van de gerechtvaardigde aanspraak (de aanvullende maatregel tot 90%).

29. Ik heb nog vragen over het AOW-gat. Bij wie kan ik terecht?

Voor vragen over het AOW-gat heeft Defensie een helpdesk. Deze is bereikbaar per e-mail: AOWgat@mindef.nl. Bellen kan met 0800-225 57 33 (kies optie 3).

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan met +31 70 414 33 00. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Heeft u vragen over de hoogte van uw compensatie? Neem dan contact op met de ABP-helpdesk: (045) 579 80 66. Op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.