Veelgestelde vragen over compensatie ophogen AOW-leeftijd

Op deze pagina leest u antwoorden op vragen over de compensatie door Defensie vanwege het ophogen van de AOW-leeftijd.

1. Wat is een AOW-gat?

De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Oud-Defensiemedewerkers krijgen te maken met een AOW-gat als de uitkering die ze ontvangen wegens leeftijdsontslag (UGM (uitkering gewezen militair) of FLO (functioneel leeftijdsontslag), arbeidsongeschiktheid of overtolligheid (wachtgeld of BWW (bovenwettelijke uitkering)) eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Door het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt op dat moment de AOW nog niet uitgekeerd.

2. Wat was de oorspronkelijke AOW-gat-voorziening?

Bij de oorspronkelijke voorziening compenseerde Defensie de ontbrekende AOW-uitkering in de periode tussen 65 jaar en de AOW-leeftijd met een tegemoetkoming die bruto even hoog was. Daarover moest nog wel belasting worden betaald. Omdat mensen voor hun AOW-leeftijd meer loonheffing betalen over hun inkomen dan na de AOW-leeftijd, was de tegemoetkoming netto lager dan de netto AOW.

3. Hoe compenseert Defensie nu?

Defensie keert 3 componenten uit. Ten 1e heeft Defensie de tegemoetkoming verhoogd tot een bedrag dat, na aftrek van belasting en premies, netto even hoog is als de netto AOW-uitkering inclusief vakantiegeld. Zo wordt het ontbreken van de AOW-uitkering volledig gecompenseerd.

Daarnaast ontvangen oud-burgermedewerkers een financiële compensatie voor het mogelijk vervroegd (bij 65 jaar) laten ingaan van hun ABP-ouderdomspensioen. Voor militairen is het vervroegd laten ingaan van het pensioen niet aan de orde, omdat voor hen de pensioenleeftijd geldt van 65 jaar en het pensioen dus op die leeftijd tot uitkering komt. 

Het kan zo zijn dat het gecombineerde inkomen van het ABP-pensioen, de tegemoetkoming en de pensioencompensatie toch nog minder is dan 90% van het netto-inkomen dat zou zijn ontvangen als de AOW-leeftijd (voor militairen en burgermedewerkers) en de pensioenleeftijd (voor burgermedewerkers) nog steeds 65 zouden zijn geweest.

In dat geval compenseert Defensie extra tot 90%.

4. Kom ik in aanmerking voor een aanvulling tot 90%? En zo ja, wanneer krijg ik die?

ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs) moet bepalen wie voor de 3e component van de regeling in aanmerking komen. Vervolgens wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld en uitbetaald. Dit kost tijd. Vanaf juni begint ABP hiermee. Het kan dan nog enkele maanden duren voordat voor iedereen is bepaald of zij in aanmerking komen en de nabetaling wordt gedaan.

5. Is dit de definitieve compensatie?

Ja. De Centrale Raad van Beroep oordeelde op 26 april en 1 juni dat de financiële voorzieningen van Defensie voor oud-burgermedewerkers en militairen toereikende compensatie vormen. Ook is er geen sprake van verboden onderscheid naar leeftijd. Daarmee is de regeling definitief.

6. Wie maakt aanspraak op de definitieve compensatie?

De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hadden betrekking op oud-burgermedewerkers met een wachtgelduitkering en oud-militairen met een UGM en een militaire wachtgelduitkering. Naar aanleiding van die uitspraken heeft Defensie het standpunt dat alle oud-medewerkers die met een AOW-gat zijn of worden geconfronteerd de definitieve compensatie krijgen. Dus ook de oud-medewerkers met een bovenwettelijke WW-uitkering, een FLO-uitkering of in het verleden met een VUT/FPU-uitkering (vervroegd uittreden/flexibel pensioen en uittreden).

7. Wie voert de compensatie van het AOW-gat uit?

ABP voert  uit. Het pensioenfonds deed ook de uitbetaling van de oorspronkelijke voorziening.

8. Wanneer is de compensatie zichtbaar op MijnABP?

De AOW-gatcompensatie wordt niet zichtbaar op MijnABP. De uitvoering van de AOW-gatcompensatie door ABP staat los van de pensioenaanspraak die zichtbaar is op MijnABP. Kort voorafgaand aan het moment dat u de leeftijd van 65 jaar bereikt, ontvangt u van ABP een toekenningsbrief. Hierin staat meer informatie over de hoogte van uw individuele AOW-gatcompensatie en een toelichting op de opbouw.

9. Wanneer en hoe wordt de compensatie uitgevoerd?

De compensatie is nog niet volledig uitgekeerd, omdat de uitvoering complex blijkt. ABP heeft aangegeven dat een correcte en beheerste uitvoering van de AOW-gat compensatie tijd kost.

De uitvoering gebeurt als volgt:

Alle rechthebbende oud-medewerkers die vanaf 1 juni de leeftijd van 65 jaar bereiken, ontvangen de definitieve compensatie (de componenten 1, 2 en 3). Vanaf juni starten eveneens betalingen met terugwerkende kracht aan oud-medewerkers die nog niet hebben ontvangen waar zij recht op hebben. Gezien de complexiteit van de uitvoering kan het ABP nog niet aangeven op welk moment alle oud-medewerkers de definitieve eindbetaling hebben ontvangen.

Alle rechthebbende medewerkers ontvangen hierover persoonlijk bericht.

10. Is er bij langer doorwerken geen sprake meer van een AOW-gat?

Er kan dan nog steeds sprake zijn van een AOW-gat. In het 1e deelakkoord arbeidsvoorwaarden staan afspraken over een nieuwe diensteinderegeling. De nieuwe diensteinderegeling kent geen AOW-gat. Militairen in het overgangsrecht (artikel 39a) die niet kiezen voor de nieuwe diensteinderegeling, houden een AOW-gat, ook als zij langer doorwerken. Zij hebben dan recht op de hierboven beschreven compensatie.

11. Komt het compensatiegeld uit de arbeidsvoorwaarden?

De oorspronkelijke tegemoetkoming (bruto compensatie van het AOW-deel) wordt betaald uit de arbeidsvoorwaarden. De verhoogde tegemoetkoming en de pensioencompensatie worden betaald met extra geld dat de Tweede Kamer beschikbaar heeft gesteld met het amendement Harbers/Nijboer. De kosten van de aanvulling tot 90% worden elders in de Defensiebegroting gedekt.

12. Waarom betaalt Defensie de UGM niet gewoon door tot aan de AOW leeftijd?

Doorbetalen van de UGM is geen passende oplossing voor het ontbreken van AOW. Daarnaast is het financieel niet mogelijk de UGM door te betalen zonder onaanvaardbare gaten elders in de Defensiebegroting.

13. Hoe staan de bonden tegenover deze verhoogde AOW-gat compensatie?

De oorspronkelijke voorziening is samen met de bonden vastgesteld in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden uit 2015. De bonden zijn op de hoogte gesteld van de aanvullende compensatie.

14. Wordt het AOW-gat nu voor burgers en militairen volledig gecompenseerd?

Defensie betaalt aan de medewerker een bedrag dat netto even hoog is als de netto AOW. Op deze manier wordt het ontbreken van de AOW volledig gecompenseerd. Daarnaast wordt het inkomen aangevuld tot 90% van het netto inkomen dat zou zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd (voor militairen en burgermedewerkers) en de pensioenleeftijd (voor burgermedewerkers) nog steeds 65 zouden zijn geweest.

15. Wie heeft er recht op een nabetaling?

Het tijd kost om de volledige AOW-gatcompensatie vast te stellen en uit te betalen. Hierdoor heeft een deel van de rechthebbenden met een AOW-gat (nog) niet de volledige AOW-gatcompensatie ontvangen. Deze groep rechthebbenden heeft recht op een nabetaling.

Sinds juli 2017 stelt ABP de hoogte van de nabetalingen handmatig vast. Bij het doen van deze betalingen is voorrang gegeven aan de groep uitkeringsgerechtigden die sinds 1 juli 2016 te maken heeft met het AOW-gat. ABP wil de nabetalingen vanaf december 2017  automatisch vaststellen en voldoen.

16. Krijg ik rente over de (extra) nabetaling?

Defensie betaalt aan alle oud-medewerkers die zich al in het AOW-gat bevinden of die de AOW-leeftijd inmiddels hebben bereikt, de rente over de (extra) nabetaling. De uitvoering neemt ook enige tijd in beslag. Iedereen die in aanmerking komt voor de wettelijke rente hoort van tevoren de hoogte van het bedrag en het moment van uitbetalen.

17. Welke pensioenelementen vallen onder de ‘gerechtvaardigde aanspraak’?

Defensie zorgt ervoor dat de AOW-gatcompensatie minimaal 90% bedraagt van de zogeheten ‘gerechtvaardigde aanspraak’. Zo nodig wordt de AOW-gatcompensatie aangevuld tot 90%. De ‘gerechtvaardigde aanspraak’ is het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar waren uitgekeerd als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar was geweest.

Ook de volgende elementen worden betrokken bij het vaststellen van de ‘gerechtvaardigde aanspraak’:

  • het extra opgebouwd pensioen via vrijwillige (aanvullende) voortzetting van de deelneming in de ABP-pensioenregeling;
  • het extra opgebouwd pensioen via een storting in ABP Extrapensioen;
  • voor de deelnemer zonder partner: het partnerpensioen (inclusief eventueel bijgespaard PartnerPlusPensioen) dat bij pensionering automatisch wordt omgezet naar ouderdomspensioen.

Wanneer deze elementen in de systemen kunnen worden betrokken bij de de gerechtvaardigde aanspraak kan nog niet exact worden aangegeven. Dat geldt ook voor de uitbetaling ervan. Iedereen die recht heeft op een extra nabetaling wordt van tevoren geïnformeerd over de hoogte van het bedrag en het moment van de uitbetaling.

18. Wordt met de termen ‘AOW-gatcompensatie’ en ‘tegemoetkoming AOW-hiaat’ hetzelfde bedoeld?

Ja, hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Defensie hanteert over het algemeen ‘AOW-gatcompensatie’ en ABP de term ‘tegemoetkoming AOW-hiaat’.

19. Is de AOW-gatcompensatie inclusief vakantiegeld?

Ja, het vakantiegeld is opgenomen in het maandelijkse bedrag van de compensatie AOW-uitkering.

20. Wordt de loonheffingskorting automatisch toegepast?

Bij de uitbetaling van de AOW-gatcompensatie wordt de loonheffingskorting niet automatisch toegepast. U moet dit zelf aangeven bij ABP aan te geven.

De loonheffingskorting is een korting op de belasting waardoor u minder belasting betaalt. In de specificatie (het inkomensoverzicht) van de AOW-gatcompensatie wordt uitgegaan dat de loonheffingskorting wordt toegepast. Dit gebeurt dus niet automatisch.

Indien u de loonheffingskorting niet laat toepassen door ABP, dan betaalt u over de bruto-uitkering meer belasting en houdt u netto minder over. Mogelijk heeft u nog een andere baan en laat u bij die werkgever de loonheffingskorting toepassen. Als dit niet zo is, raadpleeg dan de ABP-website of neem contact op met de ABP-helpdesk.

21. Ik ben oud-burgermedewerker: moet ik mijn pensioen op 65 jaar laten ingaan?

Nee, daartoe bent u niet verplicht. U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan. U moet dit zelf aanvragen bij ABP.

Let op, in de specificatie die u van ABP ontvangt over de AOW-gatcompensatie, wordt bij het bruto maandinkomen uitgegaan van de situatie dat het ABP-pensioen op 65 jaar ingaat. Bekijk hiervoor de kolom ‘Huidige situatie’.

Als u geen aanvraag bij ABP heeft gedaan om het pensioen op 65 jaar te laten ingaan, dan wijken bij de uitbetaling het bruto en het netto maandinkomen af van het inkomen op de specificatie.

Let op: Voor de oud-burgermedewerker met een uitkering vanwege Functioneel Leeftijdsontslag (FLO-uitkering) gaat het ABP-ouderdomspensioen wel automatisch op 65 jaar in.

22. Ik ben oud-burgermedewerker: wat zijn de gevolgen van het eerder of later ingaan van mijn pensioen?

Uw ABP-pensioen wordt lager bij ingang op 65 jaar. De pensioenaanspraken opgebouwd vanaf 2014 (met een beoogde ingangsleeftijd van 67 jaar) worden levenslang verlaagd door het vervroegd laten ingaan van het pensioen op 65 jaar. U krijgt daarvoor een compensatie gedurende de periode van het AOW-gat. Deze compensatie krijgt u ongeacht of u uw pensioen daadwerkelijk op 65 jaar laat ingaan. Op de pagina Compensatie vanwege ophogen AOW-leeftijd staan rekenvoorbeelden.

23. Wanneer wordt de AOW-gatcompensatie uitgekeerd?

De definitieve AOW-gatcompensatie wordt uitgekeerd tussen uw 65-jarige leeftijd en uw AOW-leeftijd. Een uitzondering is de situatie waarin u een werkloosheidsuitkering ontvangt die doorloopt na uw 65e jaar. Dan kunt u pas aanspraak maken op de AOW-gatcompensatie na afloop van de werkloosheidsuitkering. Vanaf de AOW-leeftijd ontvangt u de wettelijke AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uw ABP-pensioen.

Als u in de periode van uw AOW-gat niet de definitieve AOW-gatcompensatie ontving, heeft u recht op een nabetaling.

24. Wordt de AOW-gatcompensatie zichtbaar op MijnABP?

Nee, de AOW-gatcompensatie wordt niet zichtbaar op MijnABP. De uitvoering van de AOW-gatcompensatie door ABP staat los van de pensioenaanspraak die zichtbaar is op MijnABP. Kort voorafgaand aan het moment dat u 65 jaar wordt, ontvangt u van ABP een toekenningsbrief. Hierin staat informatie over de hoogte van uw individuele AOW-gatcompensatie en hoe deze is opgebouwd.

25. Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen gehuwden en alleenstaanden?

Tijdens de periode van het AOW-gat wordt een bedrag uitgekeerd dat even hoog is als de (netto) AOW-uitkering. De vraag of iemand gehuwd of alleenstaand is, bepaalt mede de hoogte van die uitkering. Dit is in lijn met de Algemene ouderdomswet (AOW). Gehuwden en gelijkgestelden krijgen een lagere uitkering dan alleenstaande ongehuwden en daarmee gelijkgestelden.

26. Moet de AOW-gatcompensatie worden terugbetaald?

Nee, de AOW-gatcompensatie hoeft niet te worden terugbetaald.

27. Mag ik (bij)verdienen in de periode van de AOW-gatcompensatie? En zo ja, hebben deze (bij)verdiensten invloed op de hoogte van de compensatie?

Ja, in de periode van het AOW-gat mag u (bij)verdienen. Andere inkomsten (zoals inkomsten uit een baan) worden niet op uw AOW-gatcompensatie in mindering gebracht. U ontvangt dus geen lagere AOW-gatcompensatie bij het aannemen van een (fulltime) baan tot uw AOW-leeftijd.

28. Wordt de AOW-gatcompensatie ook toegekend aan oud-medewerkers met bijvoorbeeld een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (SBK 2012), loonaanvulling, een gegarandeerd maandelijks inkomen (SBK 2012), een FLO-uitkering of in het verleden een VUT(FPU)-uitkering?

Ja, iedere oud-medewerker met een AOW-gat krijgen een AOW-gatcompensatie. Dat geldt dus ook voor de oud-medewerker met een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, loonaanvulling, een gegarandeerd maandelijks inkomen, een FLO-uitkering of een VUT(FPU)-uitkering.

Dit is in overeenstemming met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 26 april en 1 juni 2017. De CRvB oordeelde dat de AOW-gatcompensatie van Defensie toereikend is.

De uitspraken van de CRvB hebben betrekking hebben op oud-medewerkers met een wachtgeld- of een UKW-uitkering en niet op oud-medewerkers met bijvoorbeeld een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, loonaanvulling, een gegarandeerd maandelijks inkomen, een FLO-uitkering of een VUT(FPU)-uitkering. Desondanks compenseert Defensie iedere oud-medewerker met een AOW-gat op dezelfde manier. Alle belanghebbenden hebben hierover een informatiebrief van Defensie ontvangen.

Een aantal oud-medewerkers met een bovenwettelijke uitkering, een gegarandeerd maandelijks inkomen, of een FLO-uitkering is een procedure gestart bij de CRvB. Afhankelijk van het oordeel van de CRvB zal Defensie daarnaar handelen. De verwachting is dat de CRvB tot een vergelijkbaarkomt als de uitspraken van 26 april (oud-burgermedewerkers met een wachtgelduitkering) en 1 juni 2017 (oud-militairen met een UKW-uitkering).

29. Wordt een nabetaling ook gedaan bij het overlijden van de rechthebbende?

Ja, als op grond van de definitieve AOW-gatcompensatie nog aanspraak bestaat dan wordt die nabetaling gedaan, ook als de rechthebbende al is overleden.

30. Ik ben gescheiden. Wanneer ontvangt mijn ex-partner het gedeelte van mijn opgebouwde ouderdomspensioen?

Heeft u de scheiding met uw ex-partner binnen 2 jaar gemeld bij ABP (in overeenstemming met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS))? In dat geval is ABP verplicht de pensioenverevening uit te voeren. Wat betekent dat? Vanaf het moment dat u uw ABP-Keuzepensioen laat ingaan, wordt het deel van uw ouderdomspensioen dat aan uw ex-partner toekomt uitgekeerd. Omgekeerd geldt hetzelfde voor het (eventueel) opgebouwde pensioen van uw partner. Vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, krijgt u het deel van haar ouderdomspensioen dat u toekomt (volgens Wet VPS).

31. Wat betekent de pensioenverevening voor de berekening van de gerechtvaardigde aanspraak en daarmee voor de aanvulling tot 90%?

Bij de berekening van de gerechtvaardigde aanspraak en daarmee voor de aanvulling tot 90% wordt geen rekening gehouden met de verevening van uw pensioen. Uitgangspunt is uw ‘reguliere’ ouderdomspensioen zonder aftrek van het deel dat uw ex-partner toekomt.

32. Ik ben oud-burgermedewerker. Moet ik mijn pensioen zelf aanvragen en is dit lager als ik het laat ingaan op 65 jaar?

Het klopt inderdaad dat u uw ABP-pensioen zelf moet aanvragen. U kunt uw pensioen vervroegd laten ingaan als u 65 jaar wordt. U kunt er ook voor kiezen om het pensioen pas op uw AOW-leeftijd te laten ingaan.

Uw ABP-pensioen wordt inderdaad lager worden bij ingang op 65 jaar. Dat heeft te maken met het feit dat de pensioenaanspraken opgebouwd vanaf 2014 (met een beoogde ingangsleeftijd van 67 jaar) levenslang worden verlaagd door het vervroegd laten ingaan van het pensioen. U ontvangt daarvoor een compensatie in de periode van het AOW-gat. Op de pagina Compensatie vanwege ophogen AOW-leeftijd staat een voorbeeld.

33. Wanneer ontvang ik een besluit over de AOW-gatcompensatie?

ABP stuurt u kort voor uw 65e verjaardag een toekenningsbrief met de hoogte van uw individuele AOW-gatcompensatie en hoe deze is opgebouwd.

34. Kan ik een berekening krijgen van de financiële gevolgen van de compensatie?

De uitvoering van de AOW-gatcompensatie is een omvangrijke operatie. Het is om die reden niet mogelijk gebleken om alle circa 17.000 oud-medewerkers die (in de toekomst) recht hebben op de AOW-gatcompensatie nu al een inkomensoverzicht te verstrekken.

35. Kan ik de bedragen van het netto opgebouwde pensioen op MijnABP en de netto tegemoetkoming AOW-uitkering (ook wel ‘de verhoogde tegemoetkoming’) bij elkaar optellen?

Nee, dat kan niet. Bij het netto opgebouwde pensioen op MijnABP wordt (standaard) uitgegaan van de belastingtarieven in de 1e schijf. Voor de berekening van de bruto tegemoetkoming AOW-uitkering (om te komen tot een netto bedrag ter hoogte van de netto AOW-uitkering) wordt ook uitgegaan van het belastingtarief in de 1e schijf en de heffingskortingen die horen bij iemands situatie. Het netto bedrag op MijnABP en het netto bedrag van de tegemoetkoming AOW-uitkering kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld.

Het APB-pensioen én de AOW-gat compensatie zijn beide bruto toezeggingen. De bedragen worden gelijktijdig door ABP uitgekeerd. Mensen betalen loonheffing en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over het totaalbedrag. Daaruit volgt het netto inkomen dat ten minste 90% bedraagt van de gerechtvaardigde aanspraak (de aanvullende maatregel tot 90%).

36. Ik heb nog vragen over het AOW-gat. Bij wie kan ik terecht?

Voor vragen over het AOW-gat heeft Defensie een helpdesk. Deze is bereikbaar per e-mail: AOWgat@mindef.nl. Bellen kan met 0800 22 55 733 (kies optie 3).

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan met +31 70 414 33 00. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur.

Heeft u vragen over de hoogte van uw compensatie? Neem dan contact op met de ABP-helpdesk: 045 579 80 66. Op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 16:30 uur.