Voorlopig resultaat arbeidsvoorwaarden Defensie (video)

Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel hebben vandaag een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5% over 3 jaar en een eenmalige uitkering van € 1.750 bruto voor alle defensiemedewerkers. Verder is er een nieuw loongebouw voor militairen en gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. Alles bij elkaar leidt dit er toe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20% op vooruit kunnen gaan. De bonden zullen het resultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban.

Een belangrijk punt is de modernisering van het oude loongebouw van Defensie. Bij overgang naar de nieuwe salaristabel ontvangen militairen de hogere salarisbedragen die bij de nieuwe tabel horen. De invoering van een nieuwe militaire salaristabel zorgt ervoor dat militairen sneller meer salaris verdienen. Dit leidt over de gehele loopbaan tot een hoger salaris. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk perspectief, waarin langer bij Defensie blijven veel beter wordt beloond.

Niet alleen het perspectief wordt beter, ook de basis wordt steviger. Het basisloon binnen Defensie voor burgers boven de 22 jaar en militairen op functie is straks € 14 per uur of meer. Hiermee kan Defensie beter concurreren op de arbeidsmarkt. Voor burgers komt daar een extra salarisverhoging bij voor alle medewerkers tot en met schaal 7.

Veel aantrekkelijkere werkgever

Naast salarisverhoging zijn, om recht te doen aan operationele inspanningen, de oefentoelage en de uitzendtoelage met terugwerkende kracht verhoogd. Daarnaast is de tegemoetkoming woon-werkverkeer aanzienlijk verbeterd, en is er een thuiswerkvergoeding ingevoerd. De sociale partners hebben daarnaast afspraken gemaakt over het verbeteren van de werk-privé balans en nieuwe aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen nieuwe plaatsingen een minimale plaatsingsduur van 3 jaar met een maximum van 7 jaar. Dit maakt Defensie een veel aantrekkelijkere werkgever. 

Staatssecretaris Christophe van der Maat is blij met het resultaat: “Het sluiten van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord heeft topprioriteit, de minister en ik zijn dan ook blij met het resultaat dat we nu hebben bereikt. We zetten hiermee een stevige stap voorwaarts, voor de huidige en toekomstige medewerkers.”

Bonden: respect en waardering voor het personeel

Ook de voorzitters van de bonden reageren positief. “Met dit resultaat kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dit resultaat gaat zorgen voor behoud van mensen voor de organisatie en draagt bij aan het vergroten van de operationele gereedheid van de krijgsmacht”, aldus Rob Pulles (GOV-MHB).

Jean Debie (VBM) spreekt van een fatsoenlijke loonsverhoging. “Ik ben blij dat wij een fatsoenlijke loonsverhoging hebben afgesproken. Daarnaast is het loongebouw voor militairen en burgers met name in de lagere rangen en schalen verbeterd, wat voor velen essentieel is.”

Volgens Sven Schuitema (MARVER/AFMP/FNV Overheid) ligt er een mooi resultaat. “Er is hard aan gewerkt. Het is nu aan de leden om dit resultaat te beoordelen. Ze hebben lang genoeg moeten wachten, maar ik denk dat dit resultaat het wachten waard was.” Jan Kropf (ACOM) spreekt van respect voor het personeel: “Uit dit totaalpakket blijkt respect en waardering voor het personeel van Defensie. De basis is op orde en er wordt een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.”

De bonden laten Defensie op 7 juli weten of hun leden met de afspraken kunnen instemmen, waarna een definitief akkoord eventueel kan worden ondertekend.  

Video: Staatssecretaris over hoofdlijnen

Staatssecretaris over hoofdlijnen onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden

[Beeldtekst: Mr.drs. Ch.A. (Christophe van der Maat), staatsecretaris van Defensie]
Beste collega's, bij mijn aantreden heb ik gezegd dat het sluiten van een nieuw av-akkoord echt prioriteit zou wezen. Jullie hebben immers lang moeten wachten op een stevige loonstap voorwaarts. En de politiek heeft dat ook erkend. Via het coalitieakkoord is aanvullend op de gewone loonruimte jaarlijks € 500 miljoen extra beschikbaar gesteld om het salaris te verhogen en het salarissysteem te vernieuwen. Vandaag kan ik mede namens de minister melden dat wij, Defensie en de centrales, een onderhandelaarsresultaat hebben bereikt. En alle ins en outs kun je vanaf 7 juli vinden op intranet. Maar de hoofdlijnen deel ik graag nu alvast. 
Voor iedereen geldt het volgende: iedereen gaat erop vooruit met een loonstijging van samen 8,5%. Iedereen ontvangt ook een eenmalige uitkering van € 1.750 bruto. En daarnaast gaat het basissalaris voor de burgers boven de 22 en militairen op functie stijgen naar € 14 per uur, oftewel € 2.310 per maand, exclusief de toelagen. En de vergoeding voor woon- en werkverkeer, die wordt ook nog flink verbeterd. Dus dat is ook echt goed nieuws. 
Voor militairen specifiek geldt nog het volgende: een nieuw loongebouw hebben we afgesproken dat over de hele loopbaan een hogere beloning laat zien. En vooral ervoor zorgt dat manschappen, onderofficieren en jonge officieren op een eerder moment in hun loopbaan fors meer gaan verdienen. Op deze manier belonen we deze rangen beter, zorgen we ervoor dat vacatures beter gevuld kunnen worden en verbeteren we onze operationele inzetbaarheid. En tot slot, niet onbelangrijk, hebben we ook een verhoging met terugwerkende kracht geregeld van de oefentoelage en de uitzendtoelage. 
Voor burgermedewerkers kan ik nog het volgende melden: een verhoging van de toeslag burgerpersoneel en een extra verhoging van het salaris voor burgers tot en met schaal 7.
De minister en ik zijn blij met het mooie resultaat. Dat we dat nu ter instemming kunnen voorleggen aan de leden van de bonden. Met het resultaat zetten we echt een stevige stap voorwaarts. Voor de huidige, maar ook de toekomstige medewerkers. De komende weken gaan we graag met jullie in gesprek over het resultaat. Pak deze kans en laat je echt goed informeren. Maar voor nu is het woord aan jullie. 

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]