Gezondheidseffecten HAWK-radar

Belgische militairen die hebben gewerkt met het HAWK-radarsysteem, blijken vaker aan kanker te overlijden. De precieze oorzaak is onduidelijk. Een soortgelijk onderzoek onder Nederlandse militairen is volgens het ministerie van Defensie niet zinvol.

Hogere kankersterfte in België

Belgisch onderzoek uit 2008 toont aan dat militairen die hebben gewerkt op bases met een HAWK-radarsysteem vaker overlijden aan bepaalde vormen van kanker (vergeleken met andere militairen). Het gaat dan om bloed-, lymfeklier- en beenmergkanker (leukemie).

Oorzaken hogere sterftecijfers

Een duidelijke oorzaak voor deze hogere sterfte door kanker is niet aan te geven. Radarstraling zou een oorzaak kunnen zijn, maar dat is niet zeker. Het is ook mogelijk dat andere factoren een rol spelen. Zo zouden de onderzochte groepen van elkaar kunnen verschillen in rookgewoonten, alcoholgebruik, voedingspatroon of levensstijl.

Haalbaarheid van Nederlands onderzoek radarstraling

Het ministerie van Defensie liet in 2009 uitzoeken of het nut heeft een soortgelijk onderzoek te houden in Nederland. De conclusie van deze haalbaarheidsstudie luidde dat een dergelijk onderzoek niet zinvol is.

In de eerste plaats omdat zo’n onderzoek nooit het verband kan aantonen tussen radarstraling en een eventuele hogere sterfte door kanker. Ten tweede omdat Defensie niet over voldoende gegevens beschikt om een dergelijk onderzoek mogelijk te maken.