MIVD onderzoekt langdurig verblijf in het buitenland

Doet de MIVD een veiligheidsonderzoek naar u en bent u in de beoordelingsperiode langere tijd in het buitenland geweest? Dan doet de MIVD navraag bij de inlichtingen- en/of veiligheidsdienst van dat land. Op die manier probeert de MIVD een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen als (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris.

Reden voor weigering

De MIVD heeft voor veiligheidsonderzoeken met veel landen een samenwerkingsrelatie. Er zijn echter ook landen waarmee de MIVD die niet heeft. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • de betreffende inlichtingen- en/of veiligheidsdienst werkt in een ondemocratische overheidsstructuur;
  • de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens die deze dienst verstrekt;
  • hoe de dienst mensenrechten respecteert;
  • hoe de dienst omgaat met vertrouwelijke gegevens.

Als u langdurig in een land verbleef waarmee de MIVD geen samenwerkingsrelatie heeft, kan een VGB worden geweigerd. Er kunnen dan te weinig gegevens bekend zijn om te beoordelen of u de vertrouwensfunctie zonder risico's kan vervullen. De MIVD geeft op deze website geen overzicht van de landen waar het om gaat.

Uitzonderingen bij studie, stage, werk, reizen of vrijwilligerswerk

Soms kunt u na een verblijf in deze landen toch een verklaring van geen bezwaar (VGB) krijgen. U (en uw partner) moet dan minstens de helft van de beoordelingsperiode in Nederland hebben verbleven, of in een land waarmee de MIVD een samenwerkingsrelatie heeft.

Voor het overige gedeelte van de beoordelingsperiode moet u informatie aanleveren die te controleren is.

De MIVD houdt rekening met, en kijkt naar:

  • De bestemming: gaat het om een aandachtsgebied, risicoland of een land waar een gewapend conflict is?
  • Reden van het verblijf: bent u geplaatst in het buitenland door de Nederlandse overheid, voor studie, stage, vrijwilligerswerk, of werkzaamheden voor een Nederlands bedrijf?
  • Duur en de frequentie van het verblijf: duurde een verblijf minimaal 6 aaneengesloten maanden? Of ging het om regelmatige kortere verblijven in een aandachtsgebied, risicoland of een land waar een gewapend conflict is?
  • De kwetsbaarheid van de specifieke vertrouwensfunctie: welk risico brengt het ontbreken van gegevens mee voor de specifieke functie?