Zorg tijdens en na missies

Actief dienend personeel krijgt geneeskundige zorg van Defensie. Dat geldt dus ook voor uitgezonden militairen. Voor en na een missie krijgt elke militair extra geneeskundige en mentale zorg (preventie en nazorg).

Zorg in uitzendgebied

In het uitzendgebied zijn bij grotere missies aanwezig:

  • een huisarts;
  • een tandarts;
  • een bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • een psycholoog;      
  • een geestelijk verzorger;
  • medisch specialisten.

Daarnaast zijn er complete chirurgische teams aanwezig die operaties uitvoeren.

Stresspreventie bij uitzendingen

Voor de uitzending krijgen militairen lessen over het voorkomen (preventie) van stress. Deze gaan over het herkennen van en omgaan met stress. De aandacht ligt op zelfredzaamheid. Ook krijgen militairen lessen over traumaverwerking. Een aantal militairen wordt omgeschoold tot collegiaal netwerker. Deze kunnen mentale problemen op tijd signaleren en laagdrempelige zorg bieden.

Sociaal Medisch Team mee op uitzending

Een Sociaal Medisch Team staat op afroep beschikbaar voor de uitgezonden eenheid. Dit team bestaat uit:

  • psychologen;
  • artsen;
  • bedrijfsmaatschappelijk werkers;
  • geestelijk verzorgers.

Nazorg

Na inzet of uitzending krijgt een militair een adaptatiegesprek in groepsverband. Daarbij zijn een militair hulpverlener en een militair gespreksleider aanwezig. Dit gesprek is bedoeld om de militair te helpen bij de overgang van inzetgebied naar huis. Bij kleinere missies of voor individueel uitgezonden militairen kan het zijn dat voor een persoonlijk gesprek in Nederland wordt gekozen. Dit geldt ook voor gerepatrieerde militairen die niet terugkeren naar het inzetgebied.

Na ongeveer 12 weken krijgt de ingezette militair een uitnodiging voor een terugkeergesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Als de militair dat wenst kan ook de partner of een andere relatie bij dit gesprek zijn. Na zo’n 6 maanden krijgen de militair en eerste relatie een vragenlijst om na te gaan of de overgang goed is verlopen. Soms blijkt uit de antwoorden dat extra nazorg nodig is. Een bedrijfsmaatschappelijk werker belt dan met de militair en bespreekt de uitkomsten uit de vragenlijsten. En zorgt zonodig voor passende zorg.

Na missie acclimatiseren

Defensie wil een geleidelijke overgang van het uitzendgebied naar de thuissituatie mogelijk maken. Daarom verblijven uitgezonden militairen na hun missie enkele dagen op een locatie om te wennen aan het naar huis gaan. Dit wordt ook wel een adaptatielocatie genoemd. Naast allerlei vormen van ontspanning hebben zij daar een adaptatiegesprek met een psycholoog.