Operationele IT voor landgebonden optreden

Lees de terugblik en de besproken denkrichtingen (PDF, 338 KB).

Datum en tijd (geweest)

21 maart 2024, 12.00 - 18.00 uur.

Locatie

Green Village – Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein.

Informatie

Het Joint IV Commando (JIVC) is verantwoordelijk voor het leveren van geïntegreerde operationele IT systemen voor het Landgebonden, militaire optreden van Defensie om informatiegestuurd optreden mogelijk te maken. Dit vergt de aanschaf van diverse bouwblokken als communicatiemiddelen, netwerksystemen, gateways, navigatiemiddelen en end user devices.. De veranderde veiligheidssituatie in de wereld leidt tot sterke groei van het takenpakket en vraagt om uitbouw en professionalisering van de organisatie. Het takenpakket wordt aanzienlijk groter als gevolg van de modernisering van de operationele IT in het tactisch mobiele domein (programma FOXTROT), de uitbreiding van operationele eenheden en de verwerving van nieuwe wapensystemen en voertuigen evenals vervangingsinvesteringen. De afdeling LAND IT en de programmaorganisatie FOXTROT van het JIVC zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de FOXTROT Solution en de aanverwante IT voor het landgebonden tactische optreden in nauwe samenhang met de grote materieelprojecten. De FOXTROT programmaorganisatie ontwikkelt de architectuur en stuurt op de programmadoelstellingen. De afdeling LAND IT is de accountable systemintegrator van de operationele IT en voert Continuous System Development- en System Integration uit.

De IT voor het Landgebonden optreden (mobiele domein) heeft een aantal specifieke kenmerken zoals: (1) radiosystemen vormen de primaire transmissielaag voor voice- en dataverkeer (naast o.a. satcom), (2) gebruikers zijn veelal bemanning van wapensystemen en voertuigen en personeel te voet, (3) de IT systemen hebben een distributed karakter en moeten onafhankelijk kunnen functioneren van verbindingen met een centrale omgeving, (4) interoperability met andere (NATO) partners is essentieel, (5) er zijn dedicated koppelvlakken met embedded besturingssystemen van voertuig- en wapensystemen, (6) er is een diversiteit aan koppelvlakken met training- en simulatiesystemen en (7) eenvoud in gebruik en beheer, stabiliteit en performance zijn essentiële kenmerken.

In de komende periode staat het realiseren van de FOXTROT Solution centraal in nauwe samenhang met het leveren van systemen voor de grote materieelprojecten. De systemen in de FOXTROT oplossing worden geselecteerd volgens een ‘best of breed’ principe. Ze komen daarmee van verschillende in-house (bv ELIAS-Land-IT) en commerciële leveranciers die hun systemen integreerbaar moeten maken in de oplossing. De uitvoering van de modernisering van de operationele IT wordt geschat op 10 jaar. De focus ligt in de eerste 5 jaar op implementatie van nieuwe transmissiesystemen en IT-infrastructuur in platformen. Er wordt beoogd meerdere samenwerkingsverbanden (hubs) met in- en externe partijen te organiseren waarin over de langere termijn de verschillende thema’s van het programma worden gerealiseerd. Voor het thema Continuous System Development/ System Integration (CSD/SI) wordt overwogen een partnerschap met een marktpartij aan te gaan, naast de noodzakelijke samenwerking met de leveranciers van de bouwblokken die hun systemen onderling ‘integreerbaar’ moeten maken. Tot slot zijn er raakvlakken met platform/voertuig leveranciers (OEMs) omdat er naast fysieke koppelvlakken (platform integratie) ook IT koppelvlakken met de platformen te verwachten zijn. Er is daarmee sprake van een groot aantal partijen wiens oplossingen samengebracht moeten worden in de FOXTROT solution.

Om dit alles te realiseren is op de kortere termijn versterking nodig van de afdeling LAND IT om de kwaliteit en leveringszekerheid te borgen. Momenteel heeft afdeling ca. 250 medewerkers (deels inhuur); de FOXTROT programmaorganisatie ca. 80 medewerkers. Er is een aantal feature teams die tezamen applicaties ontwikkelen en onderhouden, en systeemintegratie uitvoeren. Voor de ontwikkelactiviteiten wordt in increments en sprints gewerkt. Verdergaande toepassing van SAFe is voorzien. Op dit moment resulteert de huidige technische- en ook organisatorische complexiteit, gecombineerd met de roep in de organisatie om flexibiliteit en schaalbaarheid, nog (te) vaak om improvisatie. Het realiseren van de FOXTROT Solution en andere taken vraagt om een doorontwikkeling in de samenwerking tussen de verschillende teams en bouwblokken, evenals tussen de afdeling LAND IT, het programma FOXTROT, het eerste FOXTROT project en de betrokken (bouwblok)leveranciers. Hierbij staat Defensie voor een complex inrichtingsvraagstuk: ”Hoe borgen we de werkwijze op het vlak van systeemontwikkeling en -integratie in de defacto multi-organisatiecultuur met Land-IT als thuisbasis, opdrachtgever, ‘meewerkend voorman’ en eindverantwoordelijke organisatie?”; ”hoe vinden we bij de inrichting de juiste balans tussen de belangen van de diverse betrokken externe partijen, het programma FOXTROT, de afdeling Land-IT, en het eerste FOXTROT project gericht op de eerste oplevering (2029 gereed). Hoe richten we de sturing in op beheersbaarheid van product(functionaliteit), tijdigheid en betaalbaarheid? En hoe richten we de interne en externe governance in?

Tegelijkertijd vraagt de groei van het takenpakket om een uitbreiding van capaciteit op het gebied van middleware en networking, IT-infra (voice, data, hosting, priming, Security en Cyber Defense) en integratie met de transmissielaag (radiosystemen, satcom, etc..) en een versterking in specifieke expertise en mankracht (technisch, kwaliteit, werkprocessen). Defensie kampt met significante capaciteitsuitdagingen. Wij beseffen dat deze specialistische profielen ook buiten Defensie schaars zijn. Hoe kan de markt ons helpen met deze specialistische capaciteit, anders dan via reguliere inhuur

Om over de langere termijn de rol van system integrator met meer kwaliteit en zekerheid te kunnen invullen zijn we op zoek naar een target operating model voor de aansturing en uitvoering van de CSD/SI. Er zal worden samengewerkt in een zogenaamd veelhoeksmodel, waarin Defensie meerdere bouwblokken middels individuele contracten verwerft bij meerdere leveranciers en met elkaar integreert. In het bijzonder zijn we benieuwd welke ervaringen de markt heeft met de verschillende samenwerkingsmodellen met de industrie en het prestatie-contractmanagement binnen dergelijke complexe multipartij (integratie)projecten. De belangrijkste vraag is hierbij: hoe richten we de contracten en de regie-organisatie in, hierbij in het bijzonder gelet op de beheersbaarheid en mogelijke coördinatiemodellen in de samenwerking met de markt (partijen)?

Vragen aan de markt:

  1. Op welke wijze kan Defensie zich in een krappe markt het beste versterken met de benodigde de specialistische capaciteit op de benodigde expertisegebieden. Dit betreft middleware en networking, IT-infra (voice, data, configuration management, security en Cyber Defense) en integratie met de transmissielaag (radiosystemen, satcom, etc..). Hierbij rekening houdend met de specificiteit van het domein en de expertise alsook het langjarig karakter en omvang van het programma?
  2. Hoe kunnen we de samenwerking doorontwikkelen tussen de verschillende interne- en externe partijen in de CSD/SI en de verschillende perspectieven van korte- en lange termijn, eenheidsgewijze- en platformsgewijze modernisering flexibel verenigen.
  3. Hoe adviseert u ten aanzien van een target operating model en contractering ten aanzien van hoe de CSD/SI aangestuurd en uitgevoerd moet worden - in acht genomen dat zal worden samengewerkt in een hierboven beschreven veelhoeksmodel?

Voorwaarden

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
  2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
  3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
  4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
  5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Ga naar de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.