Investeren in Run & Change

Lees de terugblik en de besproken denkrichtingen (PDF, 270 KB).

Datum en tijd (geweest)

27 september 2023.

Locatie

Kamp Soesterberg.

Informatie

Continuïteit van de IT-voorziening is voor Defensie cruciaal. Defensie is in toenemende mate afhankelijk van IT en dataverwerking bij het uitvoeren en ondersteunen van missies, oefeningen en het uitvoeren van nationale taken. Om de doelstellingen van Defensie met betrekking tot Informatie Gestuurd Optreden (IGO) te realiseren moet de IT-organisatie van JIVC worden versterkt en de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd verhoogd. Als onderdeel van deze ambitie heeft JIVC reeds de volgende stappen gezet:

December 2020 is JIVC een samenwerking met de markt aangegaan middels het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit moet resulteren in een marktconforme IT-organisatie en infrastructuur.
Daarnaast is, na jarenlange bezuinigingen, de budgetruimte verhoogd om de noodzakelijke investering in de capaciteit en competentie van de huidige IT-organisatie te faciliteren en daarmee knelpunten in de exploitatie te adresseren.
Echter, de arbeidsmarkt voor IT-professionals is zeer krap en het absorptievermogen om grote aantallen nieuwe medewerkers te onboarden en direct effectief in te zetten is beperkt.

Pain: het capaciteits- en competentie-vraagstuk belemmert niet alleen het realiseren van de benodigde versterkingen t.b.v. de exploitatie en de hierin te verwachte groeiende vraag vanuit de Defensieonderdelen, maar ook de gewenste voortgang van het GrIT-programma en het executievermogen in projecten. Ten slotte leidt dit vraagstuk tot een steeds hogere werkdruk voor de medewerkers op de werkvloer, in het bijzonder voor de afdelingen van IT Infra.

Optimale ondersteuning

IT Infra ontfermt zich binnen JIVC over beheer, verbetering en lifecycle management van de generieke IT-infrastructuur van Defensie. Het gaat om grootschalige IT-infrastructuur (>60.000 gebruikers) met een grote verscheidenheid aan werkgebieden zoals (cloud) IT-infrastructuur, Netwerk(-beheer) en Security. Maar ook de daarbij komende D/300-richtlijnen, oplossingen daarvan en de afsprakenkaders die daaruit volgen. Tevens een belangrijk onderdeel is onze Service Desk Defensie voor eerstelijns vraagstukken. Kortom: We leveren wereldwijd, 24/7 de best mogelijke autonome, wendbare en robuuste IT-infrastructuur om de krijgsmacht en ketenpartners optimaal te ondersteunen.

Uitdaging

Belangrijke uitdagingen zijn: de transitie van op uren gebaseerde inhuur van externen naar werkpakketten met een resultaatverplichting en wederzijds commitment voor de langere termijn. Maar ook: het slim inzetten van automatisering om menselijke tijd, energie en unieke Defensiekennis vrij te maken voor zaken met de hoogste prioriteit, en indien mogelijk de omarming van standaarden in plaats van maatwerk.

Gain: IT Infra is op zoek naar partners die ons versterken in capaciteit of ontlasten door verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering, zodat wij capaciteit kunnen vrijmaken voor andere prioriteiten. Voorbeelden zijn: bijdragen aan meer datagedreven werken (professionaliseren regie en bedrijfsvoering, automatiseren), het realiseren van koppelingen tussen nieuwe en bestaande systemen, bijdragen aan kennisborging en overnemen van (delen) van onze IT-dienstverlening tot en met de afbouw daarvan, die reeds worden vernieuwd. Dit kan zijn in regie, capaciteit en/of ondersteunen.

Win-winsituatie creëren

Het creëren van ecosystemen stuit nu nog vaak op de complexiteit van aanbestedingsprocessen. Om te kunnen innoveren en versnellen moeten wij hierin ook nieuwe aanpakken ontwikkelen. Naast een markconforme vergoeding is er het vooruitzicht van groei bij succesvolle samenwerking. Een andere meerwaarde is dat mensen van leveranciers binnen Defensie zich kunnen verdiepen en bekwamen in specifieke, maatschappelijk relevante zaken. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen is het uitgangspunt.

Wat feiten en cijfers

Waar hebben we het over.

  • Medewerkers: 1.650+ (vast en inhuur).
  • Hoofdlocaties: Huis ter Heide (700+), Maasland (250+), Utrecht (250+), Den Helder (150+).
  • Gebruikers: 60.000.
  • Werkplekken: 15.000 fysiek, 25.000 virtueel.
  • Telefoons: 50.000.

Voorwaarden voor deelname

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
  2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
  3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
  4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
  5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.