Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel

Defensiemedewerkers krijgen per 1 januari een loonsverhoging van 7%. Ook krijgt iedereen een eenmalige uitkering van € 1.500 bruto. Dat zijn Defensie en de vakbonden vrijdag 3 november overeengekomen in de loonafspraken over 2024. De vakbonden leggen nu eerst het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor aan hun leden. Als de leden ermee instemmen, dan is het pakket op 12 december definitief. Defensiemedewerkers die lid zijn van een vakbond, kunnen een stem uitbrengen.

Naast de salarisverhoging en eenmalige uitkering, zijn dit de belangrijkste punten uit het onderhandelaarsresultaat:

Salarisverhoging en eenmalige uitkering

Alle medewerkers krijgen een salarisverhoging van 7% en een eenmalige pensioengevende uitkering van € 1.500 bruto. Dit werkt door in de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen.

Burgerpersoneel

De beloningspositie van burgerpersoneel wordt verbeterd. De inkomenstoeslag wordt verhoogd met € 20 per maand en wordt daarna onderdeel van het maandsalaris. Dit betekent tevens meer vakantiegeld en een hogere eindejaarsuitkering. De eerste treden in de schalen 1 t/m 6 worden aangepast, zodat medewerkers in die schalen sneller een hoger salaris krijgen. Aan de salarisschalen 8 t/m 16 wordt een extra trede toegevoegd, bij schaal 9 worden er 2 treden toegevoegd. Schaal 7 is buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat aan deze schaal vorig jaar al een trede is toegevoegd.

Militaire inzet

Er komt een nieuwe Regeling Militaire Inzet (RMI). Nieuwe conflicten zorgen voor nieuwe vormen van inzet: de rechtspositionele regelingen worden hierop aangepast zodat deze aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan de moderne Krijgsmacht. In de nieuwe regeling worden begripsbepalingen opgenomen voor meerdere (nieuwe) inzetvormen. Het gaat hierbij om militaire inzet in operaties, inzet in het buitenland en inzet in Nederland. Daarnaast wordt het onderscheid tussen inzet en oefenen of varen duidelijker.

Buitenlandplaatsing

Defensie wil beter tegemoet komen aan de meeruitgaven en de impact die een buitenlandplaatsing met zich meebrengt. Hiervoor zijn meerdere voorzieningen verbeterd, zoals de toelage buitenland, bijles voor kinderen en de tegemoetkoming autohuur.

Mobiliteit

  • Woon-werkverkeer. De tegemoetkoming woon-werkverkeer stijgt naar 21 cent per kilometer. Medewerkers die een reisafstand hebben van 0-10 kilometer en die eerder geen vergoeding kregen, krijgen nu ook een tegemoetkoming van 21 cent per kilometer.
  • Dienstreizen. Voor binnenlandse dienstreizen stijgt het kilometerbedrag naar 22 cent per kilometer.
  • Investeringen in duurzame vormen van vervoer.

Vernieuwing van het personeelssysteem

Naast de vaste aanstellingen voor manschappen en korporaals, zijn er nu ook afspraken gemaakt waar de deeltijdwerker beter beschermd wordt. Ook zijn er werkafspraken gemaakt om de rechtspositie van de reservist beter synchroon te laten lopen met de rest van de krijgsmacht.