Hoofdkwartier landmacht

De Koninklijke Landmacht wordt aangestuurd vanuit het hoofdkwartier op de Kromhout Kazerne in Utrecht. De Commandant Landstrijdkrachten heeft de leiding, ondersteund door een plaatsvervanger en de Staf Commando Landstrijdkrachten.

Staf Commando Landstrijdkrachten

De Staf Commando Landstrijdkrachten stuurt de organisatie aan. De staf vertaalt het beleid van het ministerie van Defensie naar de praktijk in het veld.

De staf bestaat uit 3 directies die over verschillende delen van het beleid gaan:

  • De Directie Training en Operatiën: verantwoordelijk voor de geoefendheid van de landmachteenheden. Zorgt zo dat de landmacht altijd over genoeg geoefende eenheden beschikt. De directie stelt de normen vast waaraan de eenheden moeten voldoen. De directie plant en coördineert de oefeningen vanaf bataljonsniveau.
  • De Directie Personeel en Organisatie (P&O): verantwoordelijk voor voldoende geschikt en gemotiveerd personeel. Adviseert ook de directie, commandanten en medewerkers over P&O-aspecten.
  • De Directie Materieel en Diensten: verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van het landmachtmaterieel. De directie houdt zich ook bezig met de staat van kazernes en oefenfaciliteiten en ondersteuningsactiviteiten.

Kabinet, Stafgroep en afdeling Financiën en Control

  • Het Kabinet: ondersteunt, adviseert en faciliteert de Commandant Landstrijdkrachten, plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten en de landmachtadjudant. Bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingen binnen de landmacht, juridische zaken en communicatie.
  • De Stafgroep: stemt studies, plannen en projecten af qua tijd, geld en inhoud.
  • De afdeling Financiën en Control: zorgt voor de juiste besteding van het beschikbare geld. De afdeling zorgt voor betrouwbare informatie over het financiële functioneren van de Koninklijke Landmacht.

Landmachtraad

De Landmachtraad is het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de landmacht. De raad bestaat uit de Commandant Landstrijdkrachten en zijn ondercommandanten. Zij nemen de belangrijke beslissingen over de landmacht. Het is vergelijkbaar met de Admiraliteitsraad, Luchtmachtraad en Marechausseeraad bij de andere krijgsmachtdelen.