De opdracht van de secretaris-generaal

De opgave

De geopolitieke ontwikkelingen hebben de noodzaak van een sterke krijgsmacht helder gemaakt. Na jaren van krimp en krapte met alle gevolgen van dien, beschikt de krijgsmacht in al haar onderdelen dan ook weer over de mogelijkheden om te groeien. Dit stelt de organisatie van het gehele ministerie voor grote uitdagingen op elk gebied. Dit vraagt om veranderingen in gedrag, werkwijze en sturing. Het ministerie van Defensie als geheel moet soepel, sterk en wendbaar worden en zich kenmerken als:

  • Een betrouwbare bondgenoot voor internationale partners.
  • Een betrouwbare, aantrekkelijke en plezierige werkgever voor alle medewerkers.
  • Een wendbare netwerkorganisatie die in staat is op- en af te schalen met organisaties en groepen buiten het ministerie.
  • Een toekomstgerichte samenwerkingspartner in Den Haag (voor andere ministeries) en in Nederland (voor samenleving, andere overheden en bedrijven).

De hoofdopdracht is: de verdere transformatie naar een sterk en wendbaar ministerie van Defensie. Daar zitten 5 aandachtspunten onder:

  • Versterken van het realisatievermogen van Defensie en het daartoe versnellen en vereenvoudigen van besluitvorming, sturing en prioritering in de organisatie. Onderdeel daarvan zijn in elk geval het stimuleren van eigenaarschap en het verhelderen van de verantwoordelijkheden onder andere door het versterken van mandaten.
  • Versterken van samenwerking tussen en binnen onderdelen, eenheden en afdelingen (opgavegericht en grenzeloos werken).
  • Vergroten van transparantie en aandacht voor maatschappelijke en politieke verantwoording.
  • Teneinde het realisatievermogen van Defensie te verhogen zal er gestuurd moeten worden op een eigentijdse en effectievere toepassing op het gebied van vernieuwen, bedrijfsvoering en rechtmatigheid. Dit geldt voor alle gebieden zoals inkoop, informatievoorziening, ICT, personeelszorg (HRM), vastgoed en financiën.
  • Bevorderen van innovatie door met anderen (buiten en binnen) te ontwikkelen, (technologisch) vooruitstrevend en informatiegestuurd te werken.

Wat vraagt dat van u?

We zoeken een secretaris-generaal die samen met de bestuursraad leiding geeft aan de verdere transformatie van de organisatie. Op meerdere fronten is deze transformatie al in gang gezet. De secretaris-generaal en de bestuursraad bouwen hierop voort en verbreden, versterken en versnellen daar waar dat noodzakelijk is en geven daarbij het goede voorbeeld. Dit, zoals gebruikelijk binnen het ministerie van Defensie, in nauwe afstemming en samenwerking met de concern-medezeggenschap.

De urgentie van de geopolitieke situatie en organisatorische opgave maakt dat de tijdspanne voor deze opdracht 3 jaar is. De bestuursraad zal als team daarbij ook een ontwikkeling dienen door te maken om tot een nog effectievere sturing van de organisatie te komen.

U herkent de complexiteit en veelzijdigheid van de opgave en u beseft wat dit van u gaat vragen.

Deze uitdaging motiveert u en u hebt het vertrouwen dat u hierin succesvol zult zijn. Dit vertrouwen straalt u uit. U bent een op samenwerking gerichte, evenwichtige en verbindende leider, die besluiten durft te nemen, en ook daadwerkelijk neemt, die keuzes durft te maken en ook daadwerkelijk maakt, en mede daarmee voortgang weet te creëren op korte, middellange en lange termijn.

Als ervaren, krachtig en inspirerend bestuurder, die zijn/haar sporen verdiend heeft als initiator en duwer van complexe transities, kunt u zich zowel op de voorgrond als op de achtergrond positioneren in het belang van de aangenomen opdracht. Hierin onderkent u tevens uit ervaring het belang van een juiste balans tussen daadkracht en gevoel voor de menselijke aspecten.

U bent transparant en proactief in uw handelen, helder in uw communicatie en duidelijk in waar u voor staat en in wat u van anderen verwacht. U hebt oog voor de verschillende belangen en de samenhang der dingen. U heeft aantoonbaar ervaring met het besturen van complexe en omvangrijke organisaties binnen de Rijksoverheid met een focus op transitie, bedrijfsvoering en informatievoorziening. U beschikt over een uitstekend interdepartementaal netwerk. U bent een gewaardeerde gesprekspartner voor uw militaire én burger partners binnen het ministerie, voor de politieke leiding en de concern-medezeggenschap: de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). U staat voor een goede werkrelatie en het voortzetten van het reeds bestaande strategisch partnerschap met de CMC. U hebt affiniteit met Defensie als grote uitvoeringsorganisatie met een (militair) operationele taakstelling, met grote governance vernieuwingsvraagstukken en grote ICT, HRM en vastgoed transities.