Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ondersteunt de krijgsmacht met inlichtingen die betrouwbaar en actueel zijn. En de dienst houdt dag en nacht zicht op dreigingen tegen Nederland, de krijgsmacht en bondgenoten.

De MIVD doet dat door inlichtingen te verzamelen, analyseren en verspreiden. De MIVD draagt actief bij aan de verhoging van de weerbaarheid en de digitale veiligheid van Nederland en komt waar nodig ook zelf in actie. De MIVD beschermt bijvoorbeeld de militaire geheimen en operaties van Defensie, spoort cyberaanvallen op, ontmaskert buitenlandse spionnen, achterhaalt de nieuwste wapenontwerpen, plannen, acties en bedoelingen van tegenstanders en verstoort vijandige operaties.

De taken en bevoegdheden van de MIVD zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).

Samenwerking met de AIVD

Om de inlichtingen en veiligheidssituatie te bevorderen werken de MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nauw samen. De AIVD richt zich vooral op dreigingen en risico’s voor de Nederlandse samenleving.

Controle en toezicht

De Tweede Kamer controleert de minister van Defensie die verantwoordelijk is voor de MIVD. Voor het bespreken van geheime zaken heeft de Tweede Kamer de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze commissie is verantwoordelijk voor de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de AIVD en de MIVD. De commissie vergadert in beslotenheid omdat de inlichtingen die de verantwoordelijke bewindspersonen aanleveren aan de commissie, geheim zijn.

Daarnaast is er een onafhankelijke Commissie van Toezicht die toeziet op de werkzaamheden van de MIVD en AIVD. De Tweede Kamer draagt de leden van de Commissie van Toezicht voor.