Onderzoeksagenda veteranenzorg

Wilt u onderzoek doen naar gezondheidszorg voor veteranen? Defensie werkt daar graag aan mee. Lees op deze pagina aan welke onderzoeken het ministerie behoefte heeft, hoe u een onderzoeksvoorstel indient en waarop Defensie uw voorstel beoordeelt.

Het ministerie van Defensie wil graag richting geven aan onderzoeken naar veteranenzorg. Daarom is in samenspraak met de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek een onderzoeksperspectief opgesteld. Dit perspectief vormt samen met de overzichten van geplande, lopende en afgeronde onderzoeken de onderzoeksagenda veteranenzorg.

Defensie gebruikt de richtlijnen en voorwaarden uit het onderzoeksperspectief om onderzoeksvoorstellen te beoordelen op belang en prioriteit.

Wat staat er in het onderzoeksperspectief?

In het algemeen:

Het onderzoek moet een relatie hebben met, en van belang zijn voor de kwantiteit en kwaliteit van de veteranenzorg zoals het ministerie van Defensie moet garanderen voor actief dienende en postactieve veteranen.

Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen die het ministerie van Defensie zelf in de praktijk kan brengen, met het eigen zorgsysteem voor de veteranenzorg. Of die het in de praktijk kan brengen via de zorgpartners die werken namens Defensie.

In grote lijnen moeten onderzoeksvoorstellen gaan over uitzendgerelateerde problemen. In het bijzonder over klachten op het gebied van gezondheidszorg en/of geestelijke gezondheidszorg. Fundamenteel wetenschappelijk en beleidsonderzoek vallen buiten de scope.

Onderzoekers kunnen zich richten op sociale en psychische problemen die te maken hebben met inzet in missiegebied. Denk daarbij aan preventie, herkenning/vroegtijdige signalering en behandeling. Praktisch en wetenschappelijk bekeken gaat het om het goedkeuren van zorg(initiatieven), en het vinden en terugdringen van het aantal zorgmijders.

In het bijzonder: preventie en posttraumatische groei

Speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen van negatieve psychische effecten van inzet. Hierbij kiest Defensie voor een kanteling in de aanpak:

 • Aan de ene kant wordt de gangbare ziekte-oriëntatie doorgezet; het onderzoek richt zich op het voorkomen van uitzendgerelateerde problematiek. Het gaat dan om force and mental health protection.
 • Aan de andere kant wordt ingezet op een gezondheidsoriëntatie die zich richt op het versterken van de gezondheid, inzetbaarheid en weerbaarheid. Het gaat dan om force and mental health promotion.

Dit betekent ook een verbreding van de oriëntatie in onderzoeken. Namelijk van posttraumatologische schade en stoornissen naar posttraumatologische groei. Bij die laatste gaat het om de positieve effecten van operationele inzet en stress. Dit zorgt voor 2 nieuwe onderzoeksvelden, die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid van de militair en de postactieve veteraan:

 • Amplitie: werknemers die al goed functioneren verder versterken, zodat hun mogelijkheden optimaal worden benut.
 • Antifragiliteit: werknemers versterken die te maken hebben met belasting, chaos, onzekerheid, et cetera.

Welke onderzoeken krijgen voorrang?

Het ministerie beoordeelt een onderzoeksvoorstel op de volgende prioriteiten:

 1. Welke risicofactoren zijn te onderkennen voor het ontstaan van aan uitzending gerelateerde problemen? En hoe kan Defensie daar preventieve maatregelen voor nemen en de weerbaarheid en inzetbaarheid van militairen versterken?
 2. Hoe kunnen aan uitzending gerelateerde problemen eerder worden onderkend, met als doel zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen?
 3. Wat is de optimale behandeling (best practice) van aan uitzending gerelateerde problemen. En welke factoren bepalen de uitkomst?
 4. Welke positieve en versterkende factoren en effecten zijn te onderkennen door operationele inzet en (psycho-)traumatologie. En hoe vertaalt zich dit naar programma's voor amplitie en antifragiliteit.

Welke onderzoeken zijn er al?

Gepland onderzoek

Wilt u weten welke geplande onderzoeken er zijn rond veteranen ? Bekijk dan het overzicht goedgekeurde onderzoeksvoorstellen.

Lopend en afgerond onderzoek

Wilt u weten welke lopende en afgeronde onderzoeken er zijn rond veteranen? Kijk in de Onderzoekswijzer van het Veteraneninstituut.

Procedure

Defensie nodigt onderzoekers en instellingen uit om hun ideeën voor onderzoek aan te melden bij de directeur CEAG van het ministerie. Welke stappen doorloopt u?

1. Indienen vooraanmelding onderzoek

Gebruik hiervoor het formulier Vooraanmelding onderzoek.

In het formulier schrijft u het volgende:

 • een korte beschrijving van onderzoeksdoelen;
 • een plan van aanpak;
 • welke middelen u voor het onderzoek nodig hebt.

De ideeën moeten passen binnen de richting en voorwaarden die Defensie stelt in het onderzoeksperspectief. De directeur CEAG bewaakt namens Defensie de procedure voor toetsing en acceptatie.

2. RZO toetst vooraanmelding

Defensie toetst uw vooraanmelding en legt het idee daarna voor aan de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO). Nadat de RZO heeft aangegeven de vraagstelling relevant te vinden, nodigt Defensie u uit uw idee uit te werken in een volledig onderzoeksvoorstel.

3. Indienen onderzoeksvoorstel

Als u wordt uitgenodigd een onderzoeksvoorstel in te dienen, kunt u gebruik maken van het formulier Onderzoeksvoorstel. In het formulier staan de beoordelingscriteria die de RZO hanteert, en een aantal eisen die Defensie als subsidieverlener stelt. Ook het onderzoeksvoorstel kunt u indienen bij de Directeur CEAG.

4. RZO toetst onderzoeksvoorstel en adviseert minister

Defensie legt de onderzoeksvoorstellen na een interne toetsing voor aan de RZO, als adviseur van het ministerie. Deze raad doet een peer review (collegiale toetsing) in haar Programma-adviescommissie Onderzoek. Daarna geeft de RZO een definitief advies aan de minister van Defensie.

Wilt u in het onderzoek gebruikmaken van militairen en/of veteranen als onderzoekspopulatie? Dan kijkt Defensie eerst of dit geen te grote belasting is voor de militairen en/of veteranen. Bijvoorbeeld omdat zij ook al deelnemen aan andere onderzoeken.

5. Wanneer ontvangt u een reactie?

 • Levert u uw vooraanmelding vóór 1 juni in dan krijgt u vóór 1 oktober een reactie.
 • Heeft u uw uitgewerkte onderzoeksvoorstel vóór 1 februari ingeleverd dan wordt deze (wanneer goedgekeurd) meegenomen in de financiële planning van het daaropvolgende jaar.

Contactgegevens directeur CEAG

Stuur uw vooraankondiging of onderzoeksvoorstel naar:

Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG)
Postadres: Postbus 185, 3940 AD Doorn
E-mail: ceag.frontoffice@mindef.nl