Infographic Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Defensie zoekt naar ruimte binnen Nederland. Fysieke ruimte zoals kazernes en oefengebieden. Maar ook (milieu)ruimte om bijvoorbeeld te kunnen varen, vliegen en rijden binnen passende normen. Infographic voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

Tekst infographic

Proces nationale beleidsvisie (NPRD) en tijdspad

Door de veranderende veiligheidssituatie in de wereld focust Defensie zich meer op het verdedigen van ons grondgebied en dat van onze NAVO-bondgenoten. Dat vereist een grotere, betere uitgeruste en goed geoefende krijgsmacht.

Dit vraagt ook om meer ruimte, fysiek en indirect (bijvoorbeeld voor geluid en stikstof). Daarvoor brengt Defensie in kaart, via de nationale beleidsvisie, welke ruimte de krijgsmacht nodig heeft en nodig denkt te hebben in de toekomst in het breder kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Daarin vinden verschillende onderzoeken en plannen voor de komende jaren plaats. En wordt gekeken waar deze activiteiten het beste kunnen plaatsvinden op basis van resultaten van een milieueffectrapportageonderzoek. In de tweede helft van 2024 stelt het nieuwe kabinet de voorkeurslocaties vast en wordt er gekeken naar de verdeling van de ruimte voor alle nationale opgaven.

15 dec 2023

Notitie reikwijdte en detailniveau is besproken in de ministerraad en er gaat een brief naar de Tweede Kamer. De lijst met activiteiten van Defensie wordt vastgesteld om te onderzoeken.

18 dec 2023 – 12 feb 2024

Iedereen kan zienswijzen (reacties) indienen in de periode na het publiceren van het NRD via de website of per post. Er vindt een online informatiebijeenkomst plaats medio januari. De website: www.defensie.nl/ruimtevoordefensie geeft meer informatie. Daar kunnen ook vragen gesteld worden.

Midden dec 2023 – medio 2024

Onderzoek naar locaties (plan-mer genoemd) voor activiteiten van Defensie. Het gaat om 13 ruimtebehoeften met meerdere locatie-alternatieven en 31 locaties met 1 of meer ruimtebehoeften.

Eind mei 2024

Naar verwachting wordt in het voorjaar een Nota van Antwoord gepubliceerd. Daarin geven we antwoord op alle binnengekomen reacties. Dit nemen we ook mee in het milieuonderzoek.

Juni/juli 2024

Er vinden fysieke participatiebijeenkomsten plaats over de deelresultaten van het milieuonderzoek.

Eind 2024 / begin 2025

Het nieuwe kabinet stelt de voorkeurslocaties vast via de nationale beleids-
visie. Dan wordt duidelijk waar welke extra ruimte Defensie krijgt voor haar activiteiten. Dit staat op de agenda voor de tweede helft van 2024. Vervolgens wordt dit ook meegenomen in de Nota Ruimte.

Kernbegrippen

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD):

Het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie is gestart om een overzicht te krijgen van de extra fysieke en indirecte ruimte die Defensie nu en in de toekomst nodig heeft. Dit wordt in kaart gebracht via de nationale beleidsvisie en is op later moment inbreng in de Nota Ruimte. In de nationale beleidsvisie NPRD maakt het kabinet een afweging tussen de ruimtevraag van de krijgsmacht en die van de andere nationale ruimtelijke belangen. Denk daarbij aan het bouwen van woningen, natuur, landbouw, het aanpassen van onze energievoorziening of Defensie.

In de tweede helft van 2024 worden de voorkeurslocaties besproken en een besluit genomen over welke opgave op welke locatie de ruimte krijgt. Dit is vervolgens input voor de interdepartementale Nota Ruimte.

Plan-mer (milieueffectrapportage):

Een onderzoek waarin wordt bekeken welke invloed een activiteit heeft op onder andere de omgeving, milieu, geluid, natuur. Hierbij worden verschillende locaties beoordeeld om te komen tot een locatie die als beste geschikt is (voorkeurslocatie).

Fysieke en indirecte ruimte:

Defensie heeft niet alleen fysieke ruimte nodig om kazernes, munitieopslagplaatsen en oefenterreinen te bouwen, aan te passen of uit te breiden, maar ook indirecte ruimte. Denk bij dat laatste aan geluidsruimte om te vliegen met F-35’s en helikopters of aan stikstofruimte.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een onderdeel van de m.e.r.-procedure en gaat in op het ‘waarom’. En in deze notitie staat wat en hoe Defensie gaat onderzoeken. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft de afbakening van het uit te voeren onderzoek naar de milieueffecten van activiteit. In de NRD zijn twee lijsten met activiteiten opgesteld die extra ruimte nodig hebben.