Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie reservisten

Reservisten hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als beroepsmilitairen en krijgen een aanstelling als militair ambtenaar.

Salaris

Defensie betaalt het salaris van een reservist tijdens de periode dat hij in werkelijke dienst is. De hoogte ervan hangt af van zijn rang en is gelijk aan dat van de beroepsmilitair.

Reiskostenvergoeding

Defensie vergoedt de reiskosten tussen woonplaats en standplaats van een reservist. Dit gebeurt op basis van het Besluit dienstreizen Defensie. Bij een dienstreis is de vergoeding hetzelfde als die van een beroepsmilitair.

Ziektekostenverzekering en geneeskundige zorg

De eigen zorgverzekering van de reservist loopt tijdens zijn dienstperiode gewoon door. Reservisten kunnen gebruik maken van de militaire gezondheidszorg. Op welke zorg de reservist een beroep kan doen staat in de Kamerbrief reservistenzorg.

Arbeidsongeschiktheid

Een reservist kan tijdens zijn werkelijke dienst (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. Defensie onderzoekt dan onder welke omstandigheden dat gebeurde en kent eventueel uitkering toe. Zo nodig houdt Defensie de reservist in dienst tot hij het werk bij zijn civiele werkgever kan hervatten.

Aantal uren opkomst per jaar

Een reservist moet een minimum aantal uren per jaar opkomen. Dat aantal is afhankelijk van zijn functie.

Pensioen

De reservist bouwt bij het ABP een militair pensioen op, tijdens de periode dat hij in werkelijke dienst is. Bij uitzending is die opbouw dubbel, net als bij de beroepscollega’s. 

Invaliditeitspensioen en de bijzondere invaliditeitsverhoging (smartengeld)

Wanneer een reservist invalide raakt tijdens actieve dienst dan heeft de reservist recht op een invaliditeitspensioen. De hoogte hangt af van de mate van invaliditeit. En is maximaal 100%. Een reservist kan ook recht hebben op de bijzondere invaliditeitsverhoging. Dit heet ook wel smartengeld en bedraagt maximaal 40% van de pensioengrondslag. Bij de berekening baseert Defensie zich op de inkomsten die de reservist heeft verdiend in het jaar voorafgaande aan het einde van zijn werkelijke dienst.

Verzekeringen

Tijdens de dienstperiode loopt de arbeidsovereenkomst tussen reservist en zijn burgerwerkgever gewoon door. Dit geldt ook voor verzekeringen voor de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Meer informatie

In het document Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie reservisten (PDF, 152 KB) vindt u meer informatie. Denk daarbij aan voorwaarden voor aanstelling, salaris, vergoedingen en pensioen. Maar ook aan aansprakelijkheid en voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden.