Voorwoord

We bieden deze Defensienota aan op een kantelpunt in de Europese geschiedenis. Er is een grootschalige oorlog gaande in het hart van Europa. Het is belangrijk in deze nieuwe realiteit onze verantwoordelijkheid te nemen. Nederland en Europa moeten sterker worden om onze vrijheid, veiligheid en welvaart nu en in de toekomst te kunnen beschermen. Dat vormt het uitgangspunt van deze Defensienota.

Het dreigingsbeeld is de laatste jaren in omvang en complexiteit toegenomen en de verwachting is dat deze instabiliteit zich voortzet. Kijkend naar de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zal er ook in de toekomst steeds vaker een beroep op Defensie worden gedaan. Of het nu gaat om de verdediging van ons eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten, het bevorderen van de internationale rechtsorde of het bieden van ondersteuning bij crises: de Nederlandse krijgsmacht staat er. Met dank aan het defensiepersoneel.

Bouwen aan de krijgsmacht van de toekomst begint dan ook bij onze mensen: beroepsmilitairen, burgers en reservisten. We investeren in goede arbeidsvoorwaarden, opleidingen en een veilige werkomgeving. Goed werkgeverschap staat ook voor creativiteit en flexibiliteit in het werven en behouden van onze mensen. En goede voorzieningen voor onze veteranen. Defensie wordt een moderne organisatie die niet alleen de samenleving dient, maar er ook middenin staat. Duurzaamheid, transparantie, inclusie en diversiteit maken standaard onderdeel uit van onze plannen.

We gaan voortvarend aan de slag om achterstanden in te lopen. De operationele gereedheid, gevechtskracht en wendbaarheid worden vergroot. Daarnaast investeren we gericht en doelmatig, ook in nieuwe domeinen en innovatie. Daar horen strategische keuzes bij. Daarom zet Defensie in op een langjarig traject van intensieve samenwerking en versterking van onze specialismen. Dat kunnen we niet alleen. 

Het versterken van de Europese veiligheidsarchitectuur begint bij een sterke NAVO en een sterke Europese Unie (EU). Investeringen in nationale krijgsmachten zullen we beter op elkaar afstemmen, met bijzondere aandacht voor de strategische tekortkomingen in Europa. Door samenwerking vergroten we de kwaliteit, kwantiteit en doelmatigheid van onze krijgsmacht en die van onze partners. Nederland zal hierin een voortrekkersrol vervullen.

We verbreden en verdiepen de samenwerking met onze partners. Dat doen we ook met kennisinstituten, het bedrijfsleven en andere veiligheidspartners. Bovendien blijven we intern het gesprek voeren, in alle geledingen van de krijgsmacht, over wat er nodig is en hoe we de transitie van onze organisatie zo goed mogelijk kunnen vormgeven.

Onze vrijheid, veiligheid en gedeelde waarden zijn kostbaar. Voor u ligt dan ook een ambitieus maar realistisch plan voor de toekomst van onze krijgsmacht, mogelijk gemaakt door de grootste investering in Defensie sinds het einde van de Koude Oorlog. Er is snelheid geboden om met concrete resultaten te komen, en tegelijkertijd kost herstel en opbouw ook tijd. Meerjarig politiek commitment blijft noodzakelijk om de ingezette verandering voor de lange termijn te realiseren.

We stropen de mouwen op om de plannen in deze Defensienota tot uitvoering te brengen, samen met onze mensen en partners. Zo kan Defensie beschermen wat ons dierbaar is.

Minister van Defensie
Kajsa Ollongren

Staatssecretaris van Defensie
Christophe van der Maat

Ga naar de volgende pagina. Of ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.