Nederlanders schatten kans op oorlog hoger in

Nederlanders achten de kans op een oorlog in hun eigen land reëler dan in 2021. Toen dacht 18% dat dit zou kunnen gebeuren. In het tweede halfjaar van 2023 was dat 29%. Ook het aantal mensen dat verwacht dat Nederland wordt aangevallen door een ander land is toegenomen. Het ging om 14% in 2021 en 22% in het tweede semester van 2023. Dit blijkt uit de Draagvlakmonitor Defensie die vandaag is gepubliceerd.

Het algemene veiligheidsgevoel blijft stabiel. Net als in het eerste semester geeft ook in de tweede helft van 2023 twee derde van de Nederlanders aan zich veilig te voelen. Dat aantal ligt echter nog steeds iets lager dan in voorgaande jaren.

Rapportcijfer

In de tweede helft van 2023 geven Nederlanders hun steun voor Defensie het rapportcijfer 7,0. Dat is vergelijkbaar met het eerste semester van 2023. Ook het gevoel van trots onder Nederlanders en de mate waarin ze Defensie noodzakelijk achten laten een stabiel beeld zien.

Sinds de eerste helft van 2023 geven meer Nederlanders aan dankbaar te zijn voor militairen die hun leven opofferen voor vrijheid. Men vindt dat Defensie meer gezag uitstraalt. De meerderheid blijft positief over het werk dat Defensie achter de schermen uitvoert.

Competenties

De competenties van Defensie worden vergeleken met voorgaande jaren consistent beoordeeld. Het vermogen om het Nederlands grondgebied en dat van bevriende landen te verdedigen tegen aanvallen wordt beoordeeld met een 6,7. In het eerste semester van 2023 was dat 6,6. De bijdrage aan internationale veiligheid en bescherming van mensenrechten wordt weer beoordeeld met een 6,9. Het ondersteunen van rampen en crises in Nederland krijgt opnieuw een 7,5.

De competenties Missies, Samenwerking binnen- en buitenland en Visie laten de grootste stijgingen zien. De beoordelingen hiervoor zijn in het tweede halfjaar van 2023 met 3% gestegen ten opzichte van het eerste semester van dat jaar.

Steun en vertrouwen

Steun en vertrouwen vanuit de samenleving zijn essentieel om de zware en verantwoordelijke taak van Defensie goed te vervullen. Daarom voert Defensie sinds 2017 onderzoek uit naar het draagvlak voor de organisatie en de uitvoering van grondwettelijke taken onder Nederlandse burgers. Sinds januari 2022 wordt dit gedaan door CHOICE Insights + Strategy.

Vanwege een afwijkende respondentensamenstelling in het standaardpanel 2022 is besloten om de resultaten over dat jaar buiten beschouwing te laten.