Defensie en maritieme sector slaan weg in om kracht van bedrijven beter te benutten

Defensie investeert de komende 15 jaar fors in het materieel van de Koninklijke Marine. Dit valt samen met de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie. Defensie kijkt voortaan niet langer alleen per project wat er moet gebeuren, maar ook wat nodig is om de sector als geheel te versterken. Dit moet een stimulans bieden op het gebied van personeel, onderhoud en innovatie. Dit meldt staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Update van een marineschip.
Defensie investeert de komende 15 jaar flink in maritiem materieel.

Zo wil Defensie vroegtijdig communiceren over de grote investeringsprojecten en de samenhang daartussen. Dat moet de sector in staat stellen zich beter te positioneren. Defensie kan op haar beurt de eigen investeringen beter plannen door rekening te houden met de capaciteiten van de industrie. Dit vroegtijdige overleg kan het proces van aanbesteden en bouwen sneller laten verlopen. Dit moet resulteren in nog betere schepen voor Defensie.

Er is sprake van een groeiende internationale concurrentie. Daardoor is binnen de sector het besef gegroeid dat een zekere mate van instandhouden op nationaal niveau wenselijk is. Het stelt bijvoorbeeld bedrijven binnen de Maritieme Maakindustrie (MMI) in staat consortia te vormen. Zij kunnen zich zo competitiever inschrijven op aanbestedingen. Daardoor is de kracht van afzonderlijke bedrijven beter te benutten. Bovendien moet dit bijdragen aan de Nederlandse en Europese strategische autonomie.

Minder CO2-uitstoot

De sectoragenda bevat 5 projecten. Ze geven een impuls aan het verduurzamen van de scheepvaart en het vergroten van de veiligheid op zee. Dat omvat niet alleen de bouw van marineschepen maar ook onderhoud, infrastructuur, kennisontwikkeling, innovatie en personeel.

Een van de projecten is het Maritiem Masterplan . Hiermee vervangt Defensie 8 schepen voor vaartuigen met klimaatneutrale technologie. Deze kunnen op methanol varen, desgewenst groene. Dat scheelt per jaar 13 kiloton CO2-uitstoot.

Een ander project is Smart Maritime. Hierbij verwerft Defensie 2 nieuwe schepen. Die dragen onder meer bij aan de bescherming van de vitale infrastructuur op de Noordzee. Deze vaartuigen krijgen een kleine bemanning en dienen als proeftuin voor de ontwikkeling van middelgrote onbemande schepen.

Hoogwaardige marineschepen

De sectoragenda is opgesteld door de ministeries Infrastructuur en Waterschap (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie. Defensie en de Maritieme Maakindustrie hebben elkaar nodig. Samen met de ministeries van EZK en IenW zet Defensie stappen om deze industrie te versterken. Zo blijft de krijgsmacht over hoogwaardige marineschepen beschikken. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van Nederland en zijn bondgenoten.