Eenheden Bestuursstaf

De eenheden van de Bestuursstaf maken beleid, sturen het departement aan, verdelen het Defensiebudget en controleren de uitgaven. De Commandant der Strijdkrachten geeft leiding aan het uitvoerende deel van de organisatie.

Directoraat-Generaal Beleid

Het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) ontwikkelt visie, strategie en plannen voor Defensie. Het zorgt voor samenhang in het Defensiebeleid op het gebied van: operatiën, internationale en nationale samenwerking, personeel en militaire gezondheidszorg, materieel, vastgoed, omgeving, facilitair, duurzaamheid, besturen, beveiliging, inkoop en afstoting, informatievoorziening en informatietechnologie (inclusief cyber en data) en veiligheid. Dit beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen legt het DGB duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.

 • De directeur-generaal geeft ambtelijke leiding aan het Directoraat-Generaal Beleid. Daarin volgt hij de voorwaarden (zogeheten aanwijzingen) van de secretaris-generaal.
 • Daarnaast geeft de directeur-generaal Beleid politieke ondersteuning en adviseert de bewindspersonen.
 • Verder is de directeur-generaal binnen het ministerie verantwoordelijk voor het beleidsdeel en plandeel van het beleid. En de directeur-generaal zorgt ervoor dat het beleid is afgestemd op het regeringsbeleid en op internationale en nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook zorgt de directeur ervoor dat al het internationale beleid op elkaar is afgestemd.
 • Tot slot is het evalueren van beleid een belangrijke taak van de directeur-generaal.

Naast een kabinet werken binnen het DGB verschillende directies aan het beleid van Defensie:

 • Directie Veiligheid;
 • Directie Strategie en Kennis;
 • Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie;
 • Directie Operationeel Beleid en Plannen;
 • Directie Materieel en Vastgoed en Duurzaamheid;
 • Directie Internationale Aangelegenheden;
 • Chief Information Office;
 • Hoofddirectie Personeel.

Hoofddirectie Financiën en Control

Hoofddirectie Financiën en Control zorgt dat de financiële processen en geldstromen binnen Defensie op de juiste manier verlopen. De directie controleert hoe het ministerie omgaat met het Defensiebudget. Bijvoorbeeld of de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting juist is. Vanuit het Rijk controleert het ministerie van Financiën hoe Defensie met het Defensiebudget omgaat.

Directie Bestuursondersteuning en Advies

Directie Bestuursondersteuning en Advies ondersteunt en adviseert. Het ziet er op toe kamerbrieven, nota’s en andere documenten van voldoende kwaliteit zijn en afgestemd. Het bureau dient als contactpunt met de Staten-Generaal. Ook ondersteunt en adviseert het de secretaris-generaal in haar functie als korpsbeheerder voor de Koninklijke Marechaussee. En in haar verantwoordelijkheid voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Directie Communicatie

Directie Communicatie is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Defensie. Bijvoorbeeld bij het versterken van het draagvlak voor Defensie in de samenleving. En het beeld van Defensie als aantrekkelijke werkgever. Binnen de organisatie werkt de directie aan betrokkenheid, identificatie en trots. Zodat Defensiemedewerkers als ambassadeurs van de krijgsmacht kunnen optreden.

Directie Financiën en Control

Directie Financiën en Control Bestuursstaf houdt de geldstromen van de Bestuursstaf in de gaten. En die van de zogenoemde bijzondere organisatie-eenheden. Ook toetst de directie de betrouwbaarheid van financiële aansturing en verantwoording.

Directie Human Resources & Bedrijfsvoering

Directie Human Resources & Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt de Bestuursstaf en de zogenoemde bijzondere organisatie-eenheden. Op het gebied van materieel, personeel en organisatie, informatievoorziening en documentaire informatie. Maar ook ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement.

Directie Juridische Zaken

Directie Juridische Zaken gaat over de juridische, bestuurlijke en wetgevingszaken van het departement. Als Defensie bijstand verleent op grond van de Politiewet, adviseert en vertegenwoordigt de directie de Defensieleiding.