Eenheden Bestuursstaf

De Bestuursstaf gaat over het beleid van Defensie. De staf bestaat uit verschillende directies onder leiding van de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van Defensie. Daarnaast hebben enkele organisatiedelen een bijzondere positie binnen het ministerie.

Directies

De directies sturen het departement aan, verdelen het Defensiebudget en controleren de uitgaven.

Hoofddirectie Beleid

De Hoofddirectie Beleid zorgt voor samenhang in het Defensiebeleid. Ze kijkt of de plannen passen binnen de begroting, en naar de verdeling van het geld. De directie maakt hierbij gebruik van kennis en ervaring binnen en buiten Defensie.

Hoofddirectie Financiën en Control

Hoofddirectie Financiën en Control zorgt dat de financiële processen en geldstromen binnen Defensie op de juiste manier verlopen. De directie controleert hoe het ministerie omgaat met het Defensiebudget. Bijvoorbeeld of de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting juist is.
Vanuit het Rijk controleert het ministerie van Financiën hoe Defensie met het Defensiebudget omgaat.

Hoofddirectie Bedrijfsvoering

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering richt de werkprocessen en de organisatie van Defensie zo goed mogelijk in. Daarmee ondersteunt de directie de operationele gereedstelling en inzet.

Hoofddirectie Personeel

De Hoofddirectie personeel is eindverantwoordelijk voor de wet- en regelgeving van personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. De directie overlegt daarover met de Centrales van Overheidspersoneel. Daarnaast gaat de directie over personeelszorg en opleidingen.

Directie Juridische Zaken

Directie Juridische Zaken gaat over de juridische, bestuurlijke en wetgevingszaken van het departement. Als Defensie bijstand verleent op grond van de Politiewet, adviseert en vertegenwoordigt de directie de Defensieleiding.

Directie Communicatie

Directie Communicatie is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Defensie. Bijvoorbeeld bij het versterken van het draagvlak voor Defensie in de samenleving. En het beeld van Defensie als aantrekkelijke werkgever. Binnen de organisatie werkt de directie aan betrokkenheid, identificatie en trots. Zodat Defensiemedewerkers als ambassadeurs van de krijgsmacht kunnen optreden.

Directie Veiligheid

De Directie Veiligheid stelt kaders waarbinnen de Defensieonderdelen hun veiligheidsmanagement inrichten. De directie ziet erop toe dat de maatregelen die de veiligheid binnen Defensie verbeteren worden uitgevoerd. Veiligheid maakt deel uit van het beleid en de plannen, en is opgenomen in de begroting.

Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf

De Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de Bestuursstaf en de zogenoemde bijzondere organisatie-eenheden. Op het gebied van materieel, personeel en organisatie, informatievoorziening en documentaire informatie. Maar ook ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement.

Directie Financiën en Control Bestuursstaf

De Directie Financiën en Control Bestuursstaf houdt de geldstromen van de Bestuursstaf in de gaten. En die van de zogenoemde bijzondere organisatie-eenheden. Ook toetst de directie de betrouwbaarheid van financiële aansturing en verantwoording.

Bureau Secretaris-generaal

Bureau Secretaris-generaal ondersteunt en adviseert. Het ziet er op toe kamerbrieven, nota’s en andere documenten van voldoende kwaliteit zijn en afgestemd. Het bureau dient als contactpunt met de Staten-Generaal. Ook ondersteunt en adviseert het de secretaris-generaal in zijn functie als korpsbeheerder voor de Koninklijke Marechaussee. En in zijn verantwoordelijkheid voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Bijzondere Organisatie Eenheden

Onder het ministerie vallen enkele bijzondere organisatie-eenheden (BOE’n). De Bestuursstaf ondersteunt deze eenheden. De BOE’n zijn: