Inspectie Militaire Gezondheidszorg

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg in Nederland en tijdens operationele inzet. De IMG heeft een onafhankelijke positie.

Organisatie

De IMG onderzoekt hoe personen en instellingen binnen de militaire gezondheidszorg werken. Daarnaast wordt, voor de gezondheidsbescherming van militairen, toezicht gehouden op de stralingshygiëne en voedselveiligheid bij Defensie. De inspectie bekijkt of regels niet worden overtreden en of er medisch zorgvuldig wordt gehandeld.

De IMG heeft een onafhankelijke positie. Binnen Defensie valt de IMG rechtstreeks onder de minister, vertegenwoordigd door de secretaris-generaal. De inspectie werkt samen met andere toezichthouders binnen en buiten Defensie, zoals de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Werkzaamheden

Inspecties

De IMG voert systeemgericht toezicht op bijvoorbeeld de gezondheidscentra en tandheelkundige centra van Defensie. Ook bezoekt zij militaire instellingen voor ziekenhuis-, revalidatie- en verpleegzorg en voor geestelijke gezondheidszorg, medische opleidings- en keuringsinstituten, logistieke bedrijven en operationele gezondheidszorgvoorzieningen.

Thematisch onderzoek

Ook kan de IMG in de vorm van thematisch onderzoek gericht kijken naar bepaalde zorgaspecten, waarbij wordt getoetst of deze op een verantwoorde manier wordt verleend of geborgd. Denk hierbij aan patiëntveiligheid, privacy, het naleven van hygiëneaspecten of de bejegening van patiënten.

Meldingen

De IMG doet onderzoek naar ontvangen meldingen. Die kunnen betrekking hebben op het tekortschieten van de algemene zorgvoorzieningen of het individuele handelen van zorgverleners. Patiënten of andere betrokken personen of instanties kunnen deze meldingen doen. Ook kan een militaire gezondheidsinstelling of een medewerker zich tot de IMG wenden met vragen of problemen.

Rapportages en publicaties

Alle onderzoeksbevindingen legt de IMG vast in een rapport. Daarin geeft zij een oordeel over de kwaliteit van zorg en/of de zorgvuldigheid van handelen van zorgverleners. Eventueel worden er aanbevelingen gedaan. Het rapport stuurt de IMG aan alle direct betrokkenen of verantwoordelijken. Waar nodig vraagt de IMG om een plan van aanpak om de tekortkomingen weg te nemen. Zo nodig volgt herinspectie of herbeoordeling.

Jaarlijks publiceert de IMG de belangrijkste constateringen in een openbaar jaarverslag. Om privacyredenen worden rapporten over onderzochte individuele meldingen niet gepubliceerd. Wel vermeldt de IMG betrokken zorgaspecten in meer algemene zin in haar jaarrapportage. Ontvangt zij meerdere meldingen met betrekking tot een bepaald zorgaspect, dan kan dit aanleiding geven tot een thematisch onderzoek.

Optreden

Voor de handhaving van wet- en regelgeving en geldende kwaliteitsnormen kan de IMG adviezen, aanwijzingen of richtlijnen geven en zo nodig ingrijpen of maatregelen opleggen. In samenspraak met de IGJ kan de IMG ook tuchtrechtelijk optreden.

Contact

Bij vragen, of een melding over de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg, kunt u contact opnemen met de IMG:

Inspectie Militaire Gezondheidszorg
De Zwaluwenberg gebouw 2
Postbus 155
1230 AD Loosdrecht

Telefoon: (0889) 56 63 22
E-mail: img@mindef.nl