Medezeggenschap voor revalidanten en de revalidantenraad

Revalidanten bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg hebben medezeggenschap. Daarom heeft het MRC een revalidantenraad. De raad behartigt de belangen van militaire en burgerrevalidanten. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het MRC.

Diverse belangen samengebracht

De revalidantenraad bestaat uit zoveel mogelijk verschillende groepen revalidanten, zodat alle belangen binnen het MRC behartigd worden. De revalidantenraad bestaat uit:

  • burgerrevalidanten;
  • militaire revalidanten;
  • oud-revalidanten;
  • partners of familieleden van (oud-)revalidant;
  • revalidanten met verschillende aandoeningen;
  • vertegenwoordigers uit verschillende verblijfsvormen (verpleegcentrum, Barak, klinische- en dagbehandeling).

In het huishoudelijk reglement van het MRC staat hoe de raad haar taak uitvoert.

Voor iedereen openbaar

De revalidantenraad komt elke maand samen en hun vergaderingen zijn altijd openbaar. U kunt aanwezig zijn bij een vergadering of vrijblijvend kennismaken met de revalidantenraad. De vergaderlocaties en tijden kunt u per e-mail aanvragen via revalidantenraad@mrcdoorn.nl.

Advies aan de Raad van Bestuur

De revalidantenraad mag zelf beslissen waarover zij advies geeft. Dit mag gaan over alles wat belangrijk is voor de revalidanten binnen het revalidatiecentrum. Als de Raad van Bestuur van het MRC een besluit wil nemen over bepaalde onderwerpen, dan moeten zij eerst advies vragen aan de revalidantenraad. Deze onderwerpen zijn in de wet vastgelegd. De revalidantenraad kan dan aangeven wat zij van het idee van de Raad van Bestuur vindt. Als de revalidantenraad en de Raad van Bestuur het niet eens zijn overleggen zij. Uiteindelijk beslist de Raad van Bestuur als zij het niet eens worden.

Bij sommige onderwerpen moet de revalidantenraad wel of niet mee instemmen: het instemmingsrecht. Dit gaat bijvoorbeeld over de hygiënevoorschriften binnen het centrum, de voedselkwaliteit of eettijden en het waarborgen van privacy van revalidanten. Als de Raad van Bestuur daarover een besluit wil nemen, dan vragen zij de revalidantenraad eerst om instemming. Als zij het niet met elkaar eens zijn, mag de Raad van Bestuur niet alleen beslissen. Een commissie van vertrouwenslieden kijkt dan of de revalidantenraad gelijk heeft.