Wat betekent de verandering van geluidshindermaat (van Ke naar Lden)?

Er gelden regels en afspraken over de hoeveelheid geluid die vliegtuigen en helikopters mogen maken rondom een vliegbasis. Daarvoor zijn bijvoorbeeld geluidszones afgesproken. Dat zijn gebieden rond vliegbases waar een bepaalde hoeveelheid geluid mag zijn, en waar wel of niet gebouwd mag worden.

Tot nu toe berekent Defensie de hoeveelheid geluid rond militaire luchthavens met de geluidsmaat Ke. Dat moet ook volgens de wet. Defensie onderzoekt nu of het ook de geluidsmaat Lden kan gebruiken. Burgerluchthavens doen dat al en het past ook binnen de Europese wet- en regelgeving.

Lden is een wereldwijd gebruikte maat om geluid te meten. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om de geluidsbelasting van wegverkeer zichtbaar te maken.

Een van de verschillen tussen Ke en Lden is dat bij de rekenmethode voor Lden wordt meegenomen hoe lang je een vliegtuig hoort. De vliegsnelheid heeft bij Lden dus invloed op de uitkomst van de berekening.

Nu geldt rondom vliegbases een zogenoemde 35 Ke-zone. Buiten dit gebied mag het geluid niet hoger zijn dan 35 Ke. Voor regionale luchthavens is dit 56 dB(A) Lden geworden en voor Schiphol 58 Lden.

Door de verschillen in rekenmethode kun je de geluidsmaten niet 1-op-1 overzetten. Voor elke militaire luchthaven is daarom maatwerk nodig én overleg met de regio.

In overleg met omwonenden moeten enkele keuzes worden gemaakt om de Lden-geluidszones vast te stellen. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk:

  • omwonenden moeten minimaal even goed beschermd blijven tegen geluid;
  • het gebied moet zo klein mogelijk blijven;
  • Defensie moet haar operationele opdracht om te vliegen kunnen uitvoeren.

De Lden-uitkomsten laat vaak een groter aantal gehinderden zien dan de Ke-uitkomsten.

Behalve omwonenden wil ook de Commissie voor de milieueffectrapporten (m.e.r.) Lden gebruiken voor militaire luchthavens.

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de overstap van Ke naar Lden. Defensie heeft ook advies gekregen van de Commissie m.e.r. (advies nummer 3255). Om de overstap mogelijk te maken moet het Besluit Militaire Luchthavens (BML) wijzigen.