Nederlandse grenzen op de Noordzee

De zeegrenzen op de Noordzee zijn vastgelegd in verdragen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast liggen op de Noordzee zones zoals het continentaal plat en de zones uit het Europese gemeenschappelijke visserijbeleid. Alle zeegrenzen en zones zijn hieronder te downloaden. Ze zijn ook beschikbaar via het Nationaal Georegister.

Downloads zeegrenzen en zones Noordzee

Gebieden binnen de territoriale zee

Behalve de maritieme zones uit het VN Zeerechtverdrag zijn er nog enkele gebieden op de Noordzee die afhankelijk zijn van de basislijn. Die liggen binnen de Nederlandse territoriale zee. Het zijn:

  • Zones volgens het Europese gemeenschappelijke visserijbeleid
    Binnen deze wateren mogen lidstaten van de Europese Unie de vangsten beperken. Nederland staat toe dat Belgische, Deense en Duitse schepen vissen in de wateren tussen 3 en 12 mijl uit de kust. Franse vissersboten mogen vissen tussen 6 en 12 mijl uit de kust (11-22 kilometer). En Britse vissersschepen mogen vissen tussen Texel en de grens met Duitsland.
  • Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee
    De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in 2002 het Waddengebied aangewezen als PSSA. De buitengrens van het Nederlandse deel van dit beschermde gebied wordt gevormd door de 3 mijls-lijn.
  • Kustwateren volgens de Kaderrichtlijn Water
    De Europese Kaderrichtlijn Water hanteert een zone van 1 mijl (1.852 meter) uit de kust. Deze zone geldt als buitengrens van de stroomgebieden van de rivieren Eems, Rijn, Maas en Schelde.

Grensverdragen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

De zeegrenzen van Nederland op de Noordzee zijn vastgelegd in grensverdragen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Zeegrens met het Verenigd Koninkrijk

De zeegrens met het Verenigd Koninkrijk is geregeld in een verdrag. Het wijzigde 2 keer, door aansluiting op de grenzen met Duitsland en België.

Zeegrens met België

De zeegrens met België is vastgelegd in 2 verdragen: een voor de territoriale zee en een voor het continentaal plat.

Zeegrens met Duitsland

De zeegrens met Duitsland voor het continentaal plat is ook vastgelegd in 2 verdragen: een voor het continentaal plat nabij de kust, en een voor verder op zee.

Onderstaande afbeeldingen tonen: de grenzen van Nederland en Duitsland in de Eemsmonding (zeerechtelijke situatie). De bijlage bij het Eems-Dollardverdrag. De bijlage bij de aanvullende overeenkomst.

Nederland en Duitsland zijn het nog niet eens over de grens van de territoriale zee nabij de monding van de Eems. Wel bestaat er een verdrag waarin afspraken staan over samenwerking: het Eems-Dollardverdrag. Bij dit verdrag hoort een Aanvullende overeenkomst. In de Aanvullende overeenkomst staan alleen afspraken over opsporen en winnen van aardolie en aardgas. De grenzen van het Verdrag en de Aanvullende Overeenkomst komen niet met elkaar overeen.

Wetgeving maritieme zones

Een overzicht
Wet Reikwijdte Jaar Geodetisch datum
Eems-Dollardverdrag

Nederland

 1960

Potsdamer Datum

Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

Nederland  1962 Potsdamer Datum

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de zijdelingse begrenzing van het continentale plat in de nabijheid van de kust

Nederland  1964 Potsdamer Datum

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de begrenzing van het tussen deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee

Nederland

1965, gewijzigd in 1971
en 2004

 ED50

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de zijdelingse begrenzing van het continentale plat onder de Noordzee

 Nederland 1971  ED50
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee

Nederland

1985

ED50

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de afbakening van de territoriale zee

Nederland

1996

ED50

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de afbakening van het continentaal plat

Nederland

1996

ED50

Rijkswet instelling exclusieve economische zone Koninkrijk

1999

Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone

Nederland

2000

Mijnbouwwet Nederland

2002

ED50

Rijkswet instelling aansluitende zone

Koninkrijk

2005
Besluit grenzen aansluitende zone

Koninkrijk

2006

Waterwet

Nederland

2009

Verordening inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Europese Unie

2002