Meer diversiteit maakt Defensie sterker

Defensie streeft ernaar dat in 2030, 3 op de 10 medewerkers een vrouw is, zowel militair als burger. Nu bestaat het personeelsbestand nog voor 16% uit vrouwen. Dit is een van de plannen die minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag presenteerden. Defensie heeft flinke uitdagingen op het gebied van personeelsvulling en behoud van personeel, en wil een meer diverse en inclusieve werkgever zijn.

“De huidige ontwikkelingen in Oekraïne laten zien dat een sterke Defensieorganisatie onontbeerlijk is. Defensie heeft niet alleen meer mensen nodig, maar ook een groter aandeel vrouwen en mensen met verschillende achtergronden, culturen en levensopvattingen. Divers samengestelde teams zijn sterkere teams en presteren beter. Diversiteit maakt Defensie dus sterker”, schrijven minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat in de brief aan de Tweede Kamer.

Het toepassen van een streefcijfer om meer vrouwen voor de organisatie te werven is hiervoor een eerste stap. De maatregel betekent bijvoorbeeld dat bij gelijke geschiktheid tussen mannen en vrouwen de voorkeur naar een vrouw gaat. Dit geldt zowel bij het in dienst nemen van nieuw personeel, als bij de doorstroom naar een hogere functie.

Maar alleen het aannemen en laten doorstromen van meer vrouwen is niet genoeg. Binnen heel Defensie moet ruimte ontstaan voor een meer inclusieve cultuur. Een andere stap is daarom  het gedachtengoed van een diverse en inclusieve organisatie in te bedden in alle opleidingen. Beide thema’s krijgen hierin nadrukkelijk de aandacht. Dit gebeurt zowel bij initiële als loopbaanopleidingen.

Ook in het nieuwe HR-model is  volop aandacht voor diversiteit en inclusie. Deze onderwerpen  worden onderdeel van het Strategische Talent Management en de Strategische Personeelsplanning. Hierdoor krijgen individuele talenten, behoeften en mogelijkheden meer ruimte en wordt Defensie als werkgever aantrekkelijker voor meer mensen. Binnen Defensie moet iedereen zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Doel is juist om onderlinge verschillen te benutten om elkaar én de organisatie verder te helpen. Op die manier draagt het ook bij  aan het terugdringen van de uitstroom van personeel.

Divers samengestelde teams zijn sterkere teams

De bewindslieden zeggen te erkennen dat de maatregelen verschillende sentimenten oproepen binnen de organisatie. Daarbij bestaat volgens hen de zorg dat er gedachten gaan leven dat aanname-eisen worden verlaagd. “We benadrukken daarom dat we niet inleveren op kwaliteit maar juist verbreden, versnellen en differentiëren waar dat nodig is”, zo staat in de brief.

Zo wordt er rekening mee gehouden dat de streefcijfers voor wat betreft het aantal vrouwen (nog) onhaalbaar zijn bij bepaalde onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het Korps Mariniers, gevechtseenheden van de landmacht en technici. Gekwalificeerde vrouwen zijn uiteraard meer dan welkom bij deze eenheden.

Door wet- en regelgeving kan Defensie alleen aangeven hoeveel mannen en vrouwen er in dienst zijn. Het registeren van andere kenmerken zoals geloof of seksuele voorkeur is om privacy redenen complex. Defensie onderzoekt of dit op vrijwillige basis mogelijk is. Uiteindelijk is het beleid er op gericht om te komen tot een diverse, inclusieve organisatie voor alle medewerkers.