Defensie maakt inzet nieuwe arbeidsvoorwaarden bekend

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 loopt op 31 december 2020 af. In de zogenoemde inzetbrief zet staatssecretaris Barbara Visser uiteen welke elementen wat Defensie betreft in een nieuw akkoord komen. Voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord moet gelden dat militairen en burgermedewerkers zich erin herkennen. Hier leest u terug wat de inzet in grote lijnen is.

Basis toekomst

Het defensiepersoneel is en blijft het hart van de organisatie. In vorige arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn afspraken gemaakt om te komen tot een nieuw personeelssysteem en tot de herziening van het bezoldigingsstelsel. Deze hervormingen ondersteunen het personeelsbeleid van de toekomst, zoals beschreven in de Defensievisie. Beide vormen een belangrijke basis voor de toekomst. Deze hervormingen zijn complex en lopen vertraging op. Daarom is het van belang nu afspraken te maken over hoe we het proces in de tijd voor ons zien.

Zo is het nodig om de gesprekken met de vakbonden te starten vanuit een gedeeld beeld over de grondslagen van een nieuw bezoldigingsstelsel, waarbij belangrijke inrichtingskeuzes moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de keuze voor rang- of functiebezoldiging. Bij de vormgeving van het nieuwe loongebouw moet vervolgens ook de Tijdelijke Toelage Loongebouw worden betrokken. De introductie van een vereenvoudigd stelsel van toelagen vormt het sluitstuk van deze herziening. Daarnaast wil de staatssecretaris op korte termijn handen en voeten geven aan nieuwe aanstellings- en contractvormen voor militair en burgerpersoneel.

Bij dit alles horen ook afspraken bij over hoe het defensiepersoneel wordt betrokken.

De coronacrisis; een nieuwe werkelijkheid

Maar het draait niet alleen om toekomstige ontwikkelingen. De coronacrisis heeft de manier van leven en werken in korte tijd sterk veranderd. Taken veranderen, werkdruk neemt toe en de vertrouwde werkplek is niet langer toegankelijk. Daarom wil de staatssecretaris de ervaringen gebruiken om te komen tot afspraken over nieuwe vormen van (hybride) werken en woon-werkverkeer.

De coronacrisis heeft tegelijkertijd laten zien wat de kracht is van Defensie, dat met haar kennis, kunde en capaciteiten nationale instanties ondersteunt. Dit onderstreept het belang van het defensiepersoneel, dat snel en doeltreffend kan handelen bij onvoorspelbare gebeurtenissen.

Zonder daarbij de huidige financiële en economische onzekerheid uit het oog te verliezen, wil de staatssecretaris graag een loonbod doen dat de waardering uitspreekt richting het defensiepersoneel. Defensie spreekt graag met de vakbonden over de verschillende manieren, waarop deze waardering kan worden vormgegeven.

Aandacht voor levensfasen en duurzame inzetbaarheid

Eerder is afgesproken om levensfasebewust personeelsbeleid te ontwikkelen voor een goede balans tussen operationele inzet, langer doorwerken en de fysieke effecten. In dit kader wil de staatssecretaris praten over verschillende mogelijkheden om daarin te voorzien, zoals bijvoorbeeld een 2e loopbaantraject voor iedereen werkzaam in belastende functies en een tegemoetkoming in de extra zorg voor jonge kinderen of mantelzorg bij uitzending en inzet. 

Daarnaast biedt de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid, die voortvloeit uit de afspraken van het pensioenakkoord van 5 juni 2020, mogelijkheden om met maatwerk duurzame inzetbaarheid te faciliteren. Daarnaast is het mogelijk om verlofsparen uit te breiden van 50 naar 100 weken. De staatssecretaris wil samen met de bonden bekijken hoe er een stevige impuls is te geven aan een gezonde en duurzame inzetbaarheid van het defensiepersoneel.

Sociaal Beleidskader

Het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) biedt voorzieningen en instrumenten voor het opvangen van de gevolgen van reorganisaties. Omdat die nog niet rechtspositioneel zijn ingebed, is het zaak het SBK te verlengen. De staatssecretaris maakt hier graag afspraken over.