School voor Vredesmissies

De School voor Vredesmissies is verantwoordelijk voor de missiegerichte opleiding van militairen van alle krijgsmachtdelen voor uitzendingen wereldwijd. Zij verzorgen ook opleidingen voor internationale VN-waarnemers. En maatwerkcursussen voor burgers die gaan werken in onveilige gebieden. Bijvoorbeeld van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en het Internationaal Gerechtshof.

Nederland werkt aan vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. Dat doen we door bij te dragen aan vredesmissies, maar ook door het leveren en trainen van militairen, politiefunctionarissen, internationale waarnemers en het onderhouden van diplomatieke betrekkingen. Om dit werk veilig en effectief te kunnen uitvoeren moeten al deze mensen goed worden voorbereid op hun missie, en de omstandigheden in de gebieden waarin ze gaan werken. De School voor Vredesmissies speelt hierin een belangrijke rol. 

De School voor Vredesmissies maakt deel uit van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre en is gevestigd op de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp. De school bestaat uit circa 25 vaste medewerkers en leidt jaarlijks zo'n 3.000 cursisten op. De SVV biedt verschillende opleidingen aan, zoals de missiegerichte opleiding voor militairen en burgerpersoneel die worden uitgezonden. De SVV verzorgt ook internationale functieopleidingen voor militaire waarnemers, civiele en militaire politiefunctionarissen van UN en EU-missies, en maatwerkopleidingen voor niet-militairen. Daarnaast treedt de SVV op als Defensievertegenwoordiger in diverse internationale werkverbanden op het gebied van individuele opleidingen voor vredesmissies. Ook onderhoudt de SVV de internationale samenwerkingsverbanden met counterpart peace training centres, zoals het samenwerkingsverband Fo(u)r Peace Central Europe. Met daarin de landen Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

Een van de belangrijkste taken van de School voor Vredesmissies is de coördinatie, planning en uitvoering van de missiegerichte opleiding. De MGO is een aanvullende opleiding voor alle individuele militairen en gemilitariseerd burgerpersoneel van het ministerie van Defensie. De MGO is verplicht voor elke militair, van soldaat tot generaal, die is aangewezen voor uitzending. Tijdens deze opleiding die, afhankelijk van de missie 3 tot 6 dagen duurt, wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld.

Het nut en de noodzaak van zo'n dergelijke opleiding? We gaan naar een vreemd land, voor ons onbekend. Nou hier leer je een aantal aspecten, over cultuur bijvoorbeeld, hoe het land er uit ziet, klimatologische omstandigheden. Dat is heel belangrijk als je daar 4,5 maanden op uitzending zit natuurlijk.

We leren uiteraard, omdat het een UN-missie is, wat we allemaal tegen kunnen komen in Mali voor wat betreft de coalitiepartners. En hoe het in z'n werk gaat. En we leren uiteraard ook dat wat mogelijk de gevolgen kunnen zijn van ons handelen in Mali.

Elke militair moet weten wat de lokale, politieke en maatschappelijke situatie is en wat de oorsprong van het conflict is. Daarnaast krijgen de deelnemers les over de cultuur en de gewoontes van de plaatselijke bevolking. Ook worden onderwerpen als persoonlijke hygiëne en preventieve gezondheidszorg behandeld. Om goed te kunnen samenwerken met militairen uit andere aan dezelfde missie deelnemende landen, komt het onderwerp interculturele communicatie uitgebreid aan bod. En uiteraard moeten elke militair weten wat het mandaat van de komende missie is. Naast deze specifieke missiegerichte aspecten worden er ook lessen gegeven over internationaal humanitair recht, veiligheids- en inlichtingenkwesties en omgang met de media.

Waar ik zeker wat aan heb gehad, dat zijn de lessen veiligheid. Met name de omgang met sociale media, de gevaren die daar in kunnen steken. Dat je daar toch heel goed bij moet nadenken, wat je wel doet en wat je niet doet. Welke informatie je bijvoorbeeld achterlaat op je Facebookpagina.

Om militaire waarnemers, militaire en civiele politiefunctionarissen die gaan deelnemen aan UN- of aan EU-missies zo goed mogelijk voor te bereiden, geeft de SVV een tweetal opleidingen. Ten eerste is er de UNMEOM, de opleiding voor Unites Nations Military Expert On Mission. Hier worden militairen uit allerlei VN-landen opgeleid tot internationaal waarnemer. Deze opleiding is door de Verenigde Naties gecertificeerd en duurt 4 weken. Daarnaast is er de UNPOL-opleiding, United Nations Police. Gedurende 2,5 week worden hiervoor militaire en civiele politiefunctionarissen uit binnen- en buitenland getraind. De UNMEOM en UNPOL-opleidingen hebben een internationaal karakter. Er zijn veel internationale studenten en instructeurs. De voertaal is Engels. En het curriculum is geheel volgens de UN en EU-standaarden. Om de opleidingen zo realistisch mogelijk te maken, wordt naast de theorie veel aandacht besteed aan praktische opdrachten, die uitgevoerd worden tijdens een eindoefening, oftewel practical training days. Ook burgers, zoals politiemensen, ambassadepersoneel en verslaggevers moeten zo goed mogelijk op hun werk in conflictgebieden worden voorbereid.

De SVV organiseert voor hen verschillende opleidingen, de zogeheten hostile environment awareness trainingen, ook wel HEAT genoemd. Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt de SVV de voor ambassadepersoneel verplichte HEAT Hoog Risicoposten. en de HEAT Wonen en Werken in Verhoogd Risicogebied.

Ik denk dat het belangrijkste wel is dat je weet hoe je moet reageren en daardoor al veel zekerder zo'n gebied in gaat.

Het leukste vond ikzelf dat de cursus wel heel erg gericht is op zelfredzaamheid, dus zelf in je auto rijden, zelf om je heen kijken, zelf van je eigen veiligheid bewust worden. Terwijl we daar op de posten natuurlijk ook beveiliging voor hebben. Maar ik denk dat het goed is om zelf ook even wat meer veiligheidsbewustzijn te creëren.

Ik vond het meest indrukwekkend eigenlijk jezelf wat beter leren kennen. Hoe ga ík om met intimidatie? Wat doe ík als ik uitgedaagd wordt? Dat vond ik het meest grensverleggend.

Politiemensen van het ministerie van Veiligheid en Justitie volgen de HEAT Landelijke Eenheid. En voor journalisten is er de HEAT Verslaggeving in Conflictgebieden.

Als je ooit van plan bent om naar een conflictgebied te gaan dan is dit denk ik wel echt stap 1 in de richting van een goede voorbereiding.

Ook voor internationale organisaties zoals het International Crime Court en het Institute for International Crime Investigations worden HEAT-opleidingen verzorgd.

We moeten onze studenten aan diverse militaire situaties blootstellen. Dan leren ze het verschil zien tussen oorlogsmisdaden en wie de dader is en de strijdmachten waar ze mee moeten samenwerken, zoals vredesmachten. We moeten ervaring opdoen met verschillende militaire uitvoeringen en uniformen. En leren verschillende formaties te onderscheiden. Alleen de School voor Vredesmissies biedt dat soort leermomenten.

De lesonderwerpen worden zowel in theorie als in praktijk behandeld. Er is aandacht voor ammunition awareness , kennis van vreemde wapens, materieelherkenning, kaart- en kompaslezen en gemotoriseerd verplaatsen. Ook krijgen de cursisten instructie over gedrag bij roadblocks, EHBO, radioprocedures, stressmanagement, onderhandelen en conduct after capture, overleven te velde en terreinrijden.

Voor iedereen die waar ook ter wereld een actieve bijdrage levert aan vrede, veiligheid en stabiliteit is een degelijke voorbereiding cruciaal. De opleidingen bij de SVV zijn daarvan een essentieel onderdeel. De School voor Vredesmissies, altijd voorbereid. Waar ook ter wereld.