Medezeggenschap voor revalidanten

Revalidanten hebben medezeggenschap. Daarom is er een cliëntenraad bij het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg (MRC): de revalidantenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de instelling en komen op voor de gezamenlijke belangen van revalidanten. In de raad zitten (oud-)derevalidanten van het MRC.

De revalidantenraad bestaat zoveel mogelijk uit verschillende groepen revalidanten:

  • burgers;
  • militairen;
  • groepen met verschillende aandoeningen;
  • vertegenwoordigers uit verschillende verblijfsvormen (verpleegcentrum, week- en dagverblijf).

Werkwijze revalidantenraad

In het huishoudelijk reglement van het MRC staat hoe de raad haar taak uitvoert. In het reglement staat onder meer:

  • hoeveel leden de raad heeft;
  • wie lid kan worden;
  • hoe lang de zittingstermijn is;
  • welke faciliteiten het MRC voor de raad verzorgt.

De revalidantenraad komt elke maand samen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn? Vraag de vergaderlocaties en tijden per e-mail aan via revalidantenraad@mrcdoorn.nl.