Wat doen reservisten?

Reservisten vormen de flexibele schil van de krijgsmacht. Zij hebben vaak ook een civiele baan. Defensie zet de reservisten in vooral als er meer personeel nodig is. Op deze pagina lees je welke reservisten er zijn. En ook waar reservisten voor worden ingezet bij de krijgsmacht.

Soorten reservisten

Er zijn 3 soorten reservisten:

Reservist Militaire Taken

Een Reservist Militaire Taken voert militaire taken uit. In de meeste gevallen in Nederland. Denk dan bijvoorbeeld aan bewakings- en beveiligingstaken, steunverlening of ceremoniële taken.

Reservist Specifieke Deskundigheid

Een Reservist Specifieke Deskundigheid levert deskundigheid die bij Defensie ontbreekt of in onvoldoende mate beschikbaar is. Deze specialist heeft zijn bijzondere kennis meestal opgedaan in de burgermaatschappij. Defensie zet deze reservisten vooral in bij internationale vredesmissies. En soms ook in Nederland om civiele en militaire autoriteiten te ondersteunen.

Reservist Operationele Capaciteit

Deze groep reservisten bestaat uit voormalige beroepsmilitairen die na hun vertrek verbonden blijven aan hun eenheid. Zij blijven beschikbaar als reservist. Hierdoor blijft opgebouwde kennis en ervaring langer behouden en is hun eenheid beter in staat om pieken op te vangen.

Reservistenfuncties

Er zijn veel verschillende functies voor reservisten. Hieronder lees je wat reservisten kunnen doen bij de verschillende krijgsmachtsdelen.

Cyberreservisten

Aanvallen kunnen van alle kanten komen, ook vanuit cyberspace. De digitale dreiging is permanent en vraagt om speciale kennis, kunde en ervaring in cybersecurity. Als cyberreservist kun je worden ingezet in militaire oefeningen, bij testen en onderzoeken, bij operaties (dagen of weken) of deelnemen aan een militaire missie voor meerdere maanden. 

Cyberspecialisten worden ingezet voor:

 • verdediging: alle digitale systemen moeten veilig zijn voor aanvallen en spionage.
 • inlichtingen: de krijgsmacht moet op de hoogte zijn van bedreigingen in de digitale omgeving. 
 • aanval: de krijgsmacht kan digitale systemen van tegenstanders aanvallen, manipuleren of uitschakelen. Tegenstanders kunnen andere landen zijn, maar ook (terroristische) organisaties of hackers.

Cyberreservist worden? Klik hier.

Koninklijke Marine

Bij de marine kun je als reservist op heel veel plekken werken. Voormalig beroepspersoneel van de marine afkomstig uit ieder dienstvak kan zich aanmelden als reservist. Maar ook burgers met een bepaalde deskundigheid kunnen solliciteren voor een functie als reservist. De kandidaat moet wel jonger dan 52 zijn en in sommige gevallen jonger dan 40 (bijvoorbeeld als de kandidaat wordt ingezet op operationele functies). De Koninklijke Marine Reserve telt op dit moment ruim 750 reservisten en wil uitgroeien tot tenminste 1000.

De marine zet reservisten onder andere in voor:

 • begeleiden van militaire transporten met koopvaardijschepen. Het informeren en assisteren van koopvaardij en vissersschepen als ze door gebieden met dreiging varen;
 • ondersteunen van Defensiebrede evenementen (bijvoorbeeld Nationale Veteranendag) en marine-evenementen (bijvoorbeeld Marinedagen);
 • aanvullen van operationele eenheden van de marine. De reservist kan op uitzending gaan (frontfill) of vervangt tijdelijk de uitgezonden beroepsmilitair (backfill);
 • het optreden als oefenvijand of als logistieke ondersteuning voor operationele eenheden;
 • uitbreiding van de marineorganisatie met een specifieke deskundigheid; denk hierbij bijvoorbeeld aan ict-ers, medici, juristen, onderwijskundigen of genderspecialisten.
 • civiel-militaire samenwerking (CIMIC). Hierbij werken reservisten aan zaken als herstel van infrastructuur, voedseldistributie en schadeclaims door burgers. Maar ook aan openbaar bestuur, gezondheidszorg en bescherming van cultureel erfgoed.

Reservist worden bij de marine? Klik hier.

Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht telt circa 4.000 reservistenfuncties. Dit aantal groeit, omdat bij diverse eenheden nu ook voormalige beroepsmilitairen aan hun eenheid verbonden kunnen blijven als reservist. Om reservist te worden is een militaire achtergrond in veel gevallen niet nodig.

Een groot deel van de reservisten zit bij het Korps Nationale Reserve. Het korps is een volwaardig onderdeel van de landmacht en heeft 2.800 functies in 3 bataljons en 17 compagnieën. Het beschikt over een eigen vaandel, uitrusting, wapens en voertuigen. Het Korps Nationale Reserve bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied in alle denkbare scenario's en ondersteunt civiele autoriteiten bij grote calamiteiten zoals rampen.

Daarnaast zet de landmacht reservisten onder andere in voor:

 • 1 Civiel Militair Interactie Commando. Reservisten brengen daar kennis en kunde uit hun burgerberoep binnen. Bijvoorbeeld ingenieurs, economen, analisten, tolken en informatici. Zij ondersteunen militaire inzet met hoogwaardige specialistische diensten;
 • een bereden escorte van het staatshoofd op Prinsjesdag en tijdens andere ceremoniële aangelegenheden. Deze reservisten zitten bij de Cavalerie Ere-Escorte;
 • leveren van medische zorg aan de hele krijgsmacht. Dit vindt plaats via het 400 Geneeskundig Bataljon. Hier werken onder anderen chirurgen, anesthesiologen, huisartsen, apothekers en operatiekamerassistenten chirurgie en anesthesie. Deze reservisten zijn ook in het dagelijks leven actief in de gezondheidszorg;
 • sectie Nationale Operaties. De sectie coördineert militaire inzet onder civiel gezag;
 • deskundigheid op het gebied van cybercriminaliteit.

Reservist worden bij de landmacht? Klik hier.

Koninklijke Luchtmacht

Voor de meeste reservistenfuncties bij de luchtmacht is een militaire achtergrond niet nodig. De Koninklijke Luchtmacht telt 500 functies voor reservisten, die zitten bij de Groep Luchtmacht Reserve.

Reservisten kunnen worden ingezet als:

 • bewakers van vliegbases en tijdens oefeningen;
 • erewacht tijdens militaire ceremonies;
 • ondersteunende taken zoals bij de brandweer op de vliegbases en bij de militaire luchtverkeersleiding;
 • luchtsteunadviseurs tijdens oefeningen en operaties van de landmacht;
 • verpleegkundigen;
 • cyberspecialisten.

Reservist worden bij de luchtmacht? Klik hier.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee heeft zo’n 300 reservisten die zich met regelmaat inzetten voor de organisatie. Komende jaren wil de marechaussee groeien naar ruim 500 reservisten.

Er zijn verschillende typen reservisten. Een beroepsmilitair die bij het verlaten van de dienst als reservist operationele inzet blijft doen. Een projectofficier die beschikt over benodigde kennis en kunde en de reservist die zich inzet voor ceremoniële taken.

Reservisten van de Koninklijke Marechaussee zetten zich onder meer in voor:

 • Mobiel Toezicht Veiligheid en militaire politiezorg (regionaal, nationaal en internationaal);
 • grensbewaking op de lucht- en zeehavens;
 • bewaken en beveiligen van bijvoorbeeld gebouwen en objecten van het Koninklijk Huis;
 • ondersteunen van het Operatiecentrum (klantcontactcentrum);
 • analyse en onderzoek voor informatiegestuurd optreden;
 • ondersteuning op het gebied van materieel en logistiek;
 • trainen en opleiden van zowel beroepsmilitairen als reservisten;ondersteunen van diverse projecten (projectofficieren);
 • de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee als ruiter, instructeur, hoefsmid, fysiotherapeut of dierenarts;
 • het Orkest Koninklijke Marechaussee als muzikant.

Reservist worden bij de marechaussee? Check de site werkenbijdefensie.nl voor meer informatie of vacatures voor reservisten.