Veiligheid en milieu

Bedrijven kunnen niet zomaar naast milieugevoelige functies als huizen worden neergezet. Dit geldt ook voor bedrijfsapparatuur die soms buiten het eigen bedrijfsterrein moet staan. Omwonenden mogen daar geen of zo beperkt mogelijk last van hebben. En ze moeten veilig kunnen blijven wonen. Afstand houden is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder en gevaar ontstaat. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Handreiking bedrijven en milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Indeling in milieucategorieën

De VNG heeft een indeling bedacht van hoe belastend bedrijfsactiviteiten voor het milieu kunnen zijn: zogenoemde milieucategorieën. Er zijn 6 milieucategorieën. Hoe hoger de categorie, hoe zwaarder de belasting van het milieu. Elke milieucategorie heeft zijn eigen richtlijnen, waar de bouwer/eigenaar in principe rekening mee moet houden. Kan dit niet, dan mag hij alleen verder gaan als hij laat zien dat de bouw en het gebruik van het object veilig zijn.

Militaire radars in milieucategorie 6

Militaire radars vallen onder de zwaarste milieucategorie. In deze milieucategorie 6 gelden er bepaalde richtafstanden voor geur, geluid, stof en externe veiligheid. Richtafstand is de afstand tot waar iemand moet aantonen dat een bouwwerk geen gevaar oplevert.

Richtafstanden zijn niet wettelijk verplicht, maar bieden handvatten aan een organisatie. Dit betekent dat er onder bepaalde omstandigheden van richtafstanden mag worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer met bewijs kan worden uitgelegd dat afwijken van richtafstanden veilig is voor de omgeving. 

Richtafstanden voor militaire radars

In milieucategorie 6 is de grootste richtafstand voor externe veiligheid (gevaar) 1.500 meter. Staat er bijvoorbeeld binnen 1.500 meter afstand van een militaire radar een permanent bewoond huis, dan moet Defensie aantonen dat dit veilig is voor de bewoners.

Bij de bouw en het gebruik van militaire radars worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt. Ook is er geen ontploffingsgevaar. Verder heeft de SMART-L-radar ingebouwde voorzieningen die onveilige situaties voorkomen. Ook voldoen de radars aan alle geldende richtlijnen voor straling en geluid. Dit laten onderzoeken van TNO zien. En deze zijn weer gecontroleerd door het Fraunhofer Instituut. Daarom mag de afstand tussen militaire radars en huizen kleiner zijn dan de richtafstand van 1.500 meter.