Privacy - uw rechten bij Defensie

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Dat kan. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat welk recht u daarvoor heeft. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op deze pagina leest u welke uitzonderingen dat zijn. En u leest hoe u kunt nagaan welke persoonsgegevens Defensie van u heeft en welke u daarvan bijvoorbeeld kunt inzien, laten aanpassen, verwijderen of overdragen.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft als betrokkene soms rechten op uw eigen persoonsgegevens. Met uw toestemming kunnen deze rechten ook worden uitgeoefend door bijvoorbeeld een advocaat (via een machtiging).

In de AVG (artikel 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22) staat welke rechten u heeft. U heeft het recht:

 • op inzage van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te passen (rectificatie);
 • uw persoonsgegevens te wissen (vergetelheid);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens over te hevelen (dataportabiliteit);
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • menselijke tussenkomst bij besluitvorming en profilering.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U mag de rechten alleen uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens, niet over de persoonsgegevens van anderen. Behalve als u toestemming (een machtiging) heeft van de persoon om wie het gaat. Verderop op deze pagina leest u hoe dat werkt.

UitzonderingenEr gelden uitzonderingen op privacyrechten op basis van de AVG. Dat kan te maken hebben met andere wetgeving, of bijvoorbeeld de nationale veiligheid.

Verwerkingen bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Verwerkingen bij de Koninklijke Marechaussee (politiegegevens)

Uitzondering vanwege de inzet/ter beschikking stellen van de krijgsmacht

Uitzondering vanwege de nationale veiligheid, landsverdediging, openbare veiligheid, strafrecht, overige en jurisprudentie

Overleden personen

Moet ik betalen als ik een verzoek indien?

In beginsel hoeft u geen geld te betalen als u een verzoek indient.

Indienen verzoek privacyrechten

Wilt u een verzoek voor uw privacyrechten indienen? Dat kan op dit moment alleen via de post.

Legitimatie verplicht

Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw verzoek. Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie maakt van een legitimatiebewijs.

Defensie houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Uw kopie legitimatiebewijs wordt na toetsing vernietigd.

Machtiging voor persoonsgegevens van een ander

U heeft alleen rechten op eigen persoonsgegevens, tenzij u gemachtigd bent. In dat geval stuurt u het volgende mee met uw verzoek:

 • een machtiging
 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor u gemachtigd bent.
 • Als het gaat om persoonsgegevens van een overleden persoon moet u in plaats van een machtiging een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden). En uw relatie met de betrokkene omschrijven.

Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie maakt van een legimatiebewijs.

Defensie houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Na toetsing worden de legitimatiebewijzen en wanneer van toepassing de akte van overlijden vernietigd.

Wat geeft u aan in uw verzoek?

Let op: werkt u op dit moment als beroepsmilitair, reservist of burger bij Defensie? Raadpleeg dan de intranetpagina 'Privacy en beveiliging' voor meer informatie en het indienen van uw verzoek.

Werkt u niet bij Defensie, dan helpen de volgende stappen u om uw verzoek in te dienen.

1. Vul uw eigen gegevens in

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • handtekening

2. Op welk privacyrecht wilt u een beroep doen?​​

 • Recht op informatie/recht op inzage.
 • Recht op rectificatie.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid).
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid gegevens (dataportabiliteit).
 • Recht van bezwaar.
 • Recht op menselijke tussenkomst bij besluitvorming en profilering.

3. Om welke persoonsgegevens gaat het?

 • Sollicitatie bij Defensie (keuringgegevens)
 • Sollicitatie bij Defensie (gegevens medische keuring)
 • Sollicitatie bij Defensie (overige sollicitantgegevens)
 • Personeelsdossier
 • Medisch dossier
 • Politietaken Koninklijke Marechaussee
 • Inschrijving voor de dienstplicht
 • Anders: geef aan om welk Defensieonderdeel het gaat: Commando Landstrijdkrachten, Commando Luchtstrijdkrachten, Commando Zeestrijdkrachten, Koninklijke Marechaussee, Defensie Materieel Organisatie, Defensie Ondersteuningscommando, Bestuursstaf, onbekend welk Defensieonderdeel.

4. Stuur uw verzoek naar​

 • Ministerie van Defensie
  o.v.v. verzoek privacyrechten
  Postbus 20701
  2500 ES Den Haag

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek heb ingediend?

U heeft een verzoek op grond van de AVG ingediend bij Defensie. Wat gebeurt er daarna? Uw verzoek wordt binnen 1 maand na ontvangst beantwoord. In sommige situaties mag de afhandeltermijn worden verlengd met 2 maanden. U ontvangt daarvan dan bericht.

Bent u het niet eens met het besluit over uw verzoek?

Heeft u een reactie op uw verzoek ontvangen en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Voor militairen die om dienstredenen in het buitenland zijn geldt 13 weken.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (JDV)
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet u in elk geval de volgende gegevens schrijven:

 • dat het gaat om een bezwaarschrift (bij voorkeur bovenaan de brief);
 • datum van de brief
 • uw naam;
 • uw adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen van het bezwaar;
 • uw handtekening.

Het is wenselijk om een kopie van het besluit en kopieën van andere belangrijke stukken mee te sturen.

Toezicht door Functionaris voor de Gegevensbescherming

Defensie heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens, volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft bevoegdheden als het vragen om inlichtingen, het inzage mogen hebben in alle stukken, het toegang hebben tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt, enzovoort.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming bij Defensie is te bereiken via e-mail: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft géén toezichtsbevoegdheden voor de MIVD. En ook niet voor verwerkingen van persoonsgegevens die de Koninklijke Marechaussee uitoefent voor haar politietaak.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming gaat ook over het zogeheten AVG-verwerkingenregister. Dat is het register waarin de meldingen van registraties (verwerkingen van persoonsgegevens) bij Defensie worden opgenomen.